بررسی چند روش تهیه نقشه فرسایش شیاری با استفاده از‏ ‏RS‏ و ‏GIS

نویسندگان

  • سیدکاظم علوی‌پناه استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
  • علی محمدی ترکاشوند دانش‌آموخته دکتری خاکشناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
  • مهرداد اسفندیاری استاد دانشکده فنی، دانشگاه تهران
چکیده مقاله:

نقشه فرسایش شیاری یکی از نقشه­های پایه در مطالعات فرسایش و رسوب و برنامه­های مدیریت آبخیزها است.  برای بررسی برخی روش­ها در تهیه نقشه 250000 :1 فرسایش شیاری، مطالع‌ه­ای در حوزه­‌های آبخیز کن-سولقان و جاجرود در استان تهران انجام شد. در مرحله اول در حوزه آبخیز کن و سولقان، چهار نقشه واحدهای کاری از تلفیق لایه­‌های اطلاعاتی الف) پوشش گیاهی، سنگ­‌شناسی و شیب  ب) کاربری، سنگ­‌شناسی و شیب ج) کاربری، حساسیت سنگ­‌ها به فرسایش و شیب و د) کاربری حساسیت سنگ­‌ها به فرسایش و واحدهای اراضی، تهیه شد. برای بررسی کارآیی این چهار نقشه، 53 نقطة زمینی کنترل شد. نتایج نشان داد که نقشه واحدهای کاری "د" با توجه به ملاحظات اقتصادی و اجرایی بهتر از نقشه­‌های واحدهای کاری"الف"، "ب" و تا حدودی "ج" در تهیه نقشه فرسایش شیاری بود. در مرحله دوم در حوزه آبخیز جاجرود، نقشه واحدهای کاری حاصل از روش "د" به‌همراه سه نقشه واحدهای کاری مبتنی بر "ه" واحدهای اراضی، "و" واحدهای حساسیت سنگ­‌ها و "ز" واحدهای فتومورفیک حاصل از تفسیر تصاویر ماهواره­ای +ETM، مورد ارزیابی قرار گرفتند. شدت فرسایش شیاری در 314 نقطه زمینی کنترل و نقشه واقعی فرسایش شیاری تهیه شد. نقشه فرسایش شیاری با هر یک از نقشه­‌های واحدهای کاری "د"، "ه"، "و" و "ز" قطع داده شد. نتایج نشان داد که بیش‌ترین صحت مربوط به‌روش تفسیر تصاویر ماهوار­ه­ای با 81 درصد صحت بود. هم­چنین صحت روش‌­های تلفیق لایه­‌ها، واحدهای اراضی و حساسیت سنگ‌­ها به‌ترتیب 78.4، 66.6 و 59.9 درصد بود. جذر میانگین مربعات خطاها برای نقشه حساسیت سنگ­‌ها، بیش‌ترین و برای روش تفسیر تصاویر کم‌ترین بود. بیش‌ترین دقت مربوط به‌روش تفسیر تصاویر ماهواره­‌ای (با ضریب تغییرات 20.4 درصد) بود. در کل روش تفسیر تصاویر ماهواره‌ای در تهیه نقشه فرسایش شیاری، از روش­‌های دیگر بهتر بوده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تهیه نقشه آبرفت هاى کواترنرى استان زنجان با استفاده از GIS-RS

از آنجایى که تشکیلات کواترنرى بستر اصلى زندگى جامعه انسانى را تشکیل مى‏ دهد، مطالعه کواترنرى، مطالعه ذخیره عظیم و بالقوه طبیعى هر مملکتى است که باید زیربناى مطالعاتى توسعه پایدار قرار گیرد. تصاویر رقومى ماهواره‏ هاى منابع زیرزمینى با طول موج هاى مختلف و با قدرت تفکیک بالا همراه با بهره‏ گیرى از سیستم هاى (GIS) و نرم‏ افزارهاى ویژه پردازش داده‏ ها، این امکان را براى مفسران فراهم کرده که با...

متن کامل

تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از rs و gis مطالعه موردی شهرستان پاکدشت

شهرستان پاکدشت با مساحت حدود 604 کیلومتر مربع، در زمین های آبرفتی جنوب رشته کوه های البرز قرار گرفته است . از لحاظ کشاورزی از استعدادهای بالفعل و بالقوه فراوانی برخوردار است. واقع شدن این شهرستان در 20 کیلومتری کلان شهر تهران باعث گردیده است تا این شهرستان از مهاجرپذیرترین مناطق اطراف تهران گردد. این مهاجرت بی رویه و پیش بینی نشده باعث گسترش ناموزون نقاط شهری و برخی از روستاها و تخریب اراضی کشا...

متن کامل

بررسی صحت و دقت چند روش تهیه نقشه شکل های فرسایش خاک

  Erosion features map is one of the basic maps in erosion and sediment studies considered important in watershed management programs. For preparing soil erosion features map (1:250000 scale), a study was conducted in Jajroud sub-basin of Tehran, Iran. Working unit maps were prepared from integrating: A) plant cover, geology and slope B) land-use, geology and slope C) land-use, rocks sensitivit...

متن کامل

بررسی صحت و دقت چند روش تهیه نقشه شکل های فرسایش خاک

  Erosion features map is one of the basic maps in erosion and sediment studies considered important in watershed management programs. For preparing soil erosion features map (1:250000 scale), a study was conducted in Jajroud sub-basin of Tehran, Iran. Working unit maps were prepared from integrating: A) plant cover, geology and slope B) land-use, geology and slope C) land-use, rocks sensitivit...

متن کامل

بررسی امکان استفاده از نقشه واحدهای اراضی به عنوان نقشه واحدهای کاری در تهیه نقشه فرسایش‌های سطحی، شیاری و خندقی به کمک سامانه اطلاعات جغرافیای (GIS)

امکان استفاده از نقشه واحدهای اراضی به عنوان نقشه واحدهای کاری در تهیه نقشه­های چهره­های مختلف فرسایش آبی در حوزه پایین دست سد لتیان بررسی شد. نقشه­های واقعیت زمینی هر یک از فرسایش­های سطحی، شیاری، خندقی و اشکال فرسایش تهیه شد و لایه رقومی هر یک از آنها با لایه واحدهای اراضی قطع داده شد و صحت، خطا و دقت این لایه به عنوان یک مدل در برآورد چهره­های فرسایش محاسبه گردید. نتایج نشان داد که صحت نقشه ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره 3

صفحات  150- 160

تاریخ انتشار 2010-10-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023