بررسی ژنتیکی برخی صفات تیپ، تولید، تولیدمثل و ماندگاری در گاوهای هلشتاین استان اصفهان

نویسندگان

  • جمال سیف دواتی گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
  • رضا سید شریفی گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
چکیده مقاله:

در این تحقیق،از رکوردهایهفت گله گاو شیری نژاد هلشتاین استان اصفهان در اولین دوره شیردهی استفاده گردید. داده های مذکور مربوط به سال ­های 1382 تا 1392 که توسط شرکت آریا دلتا ژن اصفهان جمع آوری شده بودند مورد ارزیابی و مطالعه قرار گرفت. صفات مورد مطالعه در این تحقیق شامل صفات تولیدی (تولید شیر، تولید چربی، تولید پروتئین)، صفات تیپ (عمق بدن، زاویه ­داربودن، نگه ­دارنده پستان، اتصال پستان جلو، عمق پستان) و صفات تولیدمثلی (روزهای باز و سن اولین زایش) و صفت طول عمر تولیدی بودند. تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات مورد بررسی با استفاده از روش حداکثر درست ­نمایی توسط نرم ­افزارwombat انجام شد. وراثت پذیری تولید شیر، تولید چربی شیر، تولید پروتئین شیر به ­ترتیب 0/28، 0/49، 0/42 و وراثت پذیری سن اولین زایش و روزهای باز به ­ترتیب 0/69 و 0/07 و وراثت پذیری صفات عمق بدن، زاویه­ داربودن، نگه ­دارنده پستان، اتصال پستان جلو، عمق پستان به ­ترتیب 0/27، 0/25، 0/12، 0/05 و 0/36 و وراثت پذیری طول عمر تولیدی 0/2 برآورد گردید. همبستگی ژنتیک ی بین صفات تولید شیر و تولید چربی 0/12 و همبستگی ژنتیکی بین تولید شیر و تولید پروتئین 05 /0 برآورد شد. همبستگی ژنتیکی بین صفت روزهای باز و سن اولین زایش 0/21 برآورد گردید. همبستگی ژنتیکی صفات تیپ  بین 0/51- تا 0/72 و همبستگی فنوتیپی صفات تیپ بین 0/19- تا 0/22 برآورد گردید. بیش ­ترین همبستگی ژنتیکی مثبت بین عمق بدن و زاویه داربودن 0/7 و بیش ­ترین همبستگی ژنتیکی منفی بین عمق بدن و عمق پستان 0/51- برآورد گردید. همبستگی­ های ژنتیکی برآورد شده بین صفات تولیدی، تولیدمثلی ، تیپ و طول عمر تولیدی در دامنه 0/51- (طول عمر تولیدی و تولید پروتئین) تا 0/63(سن اولین زایش و تولید چربی) برآورد گردید. همبستگی ژنتیکی بین صفات تیپ و طول عمر تولیدی در محدوده 0/3- تا 0/39 متغیر بود. با توجه به همبستگی ژنتیکی قوی و نامطلوب بین صفات تولیدی و تولیدمثلی، طراحی برنامه ­های انتخاب  در  گاوهای  شیری  براساس  ترکیبی  از این صفات توصیه می ­گردد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه ژنتیکی بین برخی صفات تیپ و ماندگاری در گاوهای هلشتاین ایران

در این تحقیق به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی 5 صفت مختلف تیپ، 2 صفت ماندگاری (طول عمر تولیدی حقیقی و طول عمر تولیدی عملکردی) و همبستگی بین آن ها از تعداد 10839 رکورد زایش اول گاوهای هلشتاین ایران که توسط مرکز اصلاح نژاد کشور جمع آوری شده بود، استفاده شد. در ابتدا داده های خام توسط نرم افزار FOXPRO ویرایش گردید. سپس از مدل های دو متغیره نرم افزارASREML جهت آنالیز نهایی و برآو...

متن کامل

روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولید و تولیدمثل در گاوهای هلشتاین ایران

در این تحقیق، برای بررسی روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولید شیر و درصد چربی از رکوردهای شیر 94121 رأس گاو هلشتاین زایش اول و برای صفات سن زایش اول و فاصله دو زایش اول و دوم از رکوردهای تولیدمثل 41900 رأس گاو متولد سال های 82-1374 استفاده شد. تجزیه و تحلیل ژنتیکی داده ها با استفاده از مدل حیوان چند متغیره با اثر گروه ژنتیکی انجام شد. وراثت پذیری تولید شیر، تولید چربی، درصد چربی، سن زایش اول و فاصل...

متن کامل

بررسی همبستگی ژنتیکی صفات تولید شیر و چربی با صفات تیپ در گاوهای هلشتاین اصفهان

با توجه به محیط غیرطبیعی که بشر برای گاوهای شیری به وجود آورده است توانایی تحمل دامها در برابر فشارهای محیطی اهمیت خاصی پیدا کرده است. میزان پایداری دامها در این شرایط متخصصان اصلاخ نژاد را به سمت شناسایی و انتخاب صفات فیزیکی خاصی هدایت میکند تا با انتخاب و بهبود این صفات طول عمر اقتصادی دام را در گله افزایش دهند. اما چنانچه فشار انتخاب بر روی خصوصیات تیپ باشد، احتمالا صفات تولیدی دام تحت تاثیر...

15 صفحه اول

برآورد روندهای ژنتیکی،محیطی و فنوتیپی برخی صفات تولید شیر در گاوهای هلشتاین استان همدان

این پژوهش با هدف برآورد  مشخصه (پارامتر)های ژنتیکی و روندهای ژنتیکی، محیطی و فنوتیپی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین استان همدان انجام شد. در این پژوهش از 11986 رکورد 305 روز، سه زایش نخست گاوهای هلشتاین استان همدان که در سال­های 1369 تا 1390 گردآوری ‌شده بود، استفاده شد. اجزای واریانس-کوواریانس و ارزش­های اصلاحی با مدل مختلط حیوانی، بر پایة الگوریتم میانگین اطلاعات‌ بیشترین درست‌نمایی محدودشده (AI-...

متن کامل

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تیپ، تولید شیر و روزهای باز در گاوهای هلشتاین ایران

هدف تحقیق حاضر برآورد پارامترهای ژنتیکی 13 صفت تیپ، تولید شیر و روزهای باز در جمعیت گاوهای هلشتاین ایران بود. 16502 رکورد (صفات تیپ)، 16557 رکورد (تولید شیر) و 11631 رکورد (روزهای باز) مربوط به زایش اول بودند که به ترتیب از 1530، 1566 و 2000 گروه گله- سال- فصل زایش که توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور جمع آوری شده بودند، استفاده گردید. نرم‌افزار SAS و رویه GLM برای برازش مدل‌ها استفاده شد. عوامل ...

متن کامل

روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولید و تولیدمثل در گاوهای هلشتاین ایران

در این تحقیق، برای بررسی روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولید شیر و درصد چربی از رکوردهای شیر 94121 رأس گاو هلشتاین زایش اول و برای صفات سن زایش اول و فاصله دو زایش اول و دوم از رکوردهای تولیدمثل 41900 رأس گاو متولد سال های 82-1374 استفاده شد. تجزیه و تحلیل ژنتیکی داده ها با استفاده از مدل حیوان چند متغیره با اثر گروه ژنتیکی انجام شد. وراثت پذیری تولید شیر، تولید چربی، درصد چربی، سن زایش اول و فاصل...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 9  شماره 3

صفحات  17- 26

تاریخ انتشار 2017-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023