بررسی ژنتیکی خصوصیات ریشه در گندم پائیزه

نویسنده

  • عبدالمجید رضائی
چکیده

از روش تلاقیهای دی آلل بین 8 رقم گندم به منظور بررسی تعداد‘ طول ووزن خشک ریشه در دو مرحله رشد چهار برگی و بخوشه رفتن و بر آورد قابلیتهای ترکیب پذیری عمومی (GCA) وخصوصی (SCA) و نوع اثرات ژنتیکی این صفات استفاده شد. آمار حاصل به روشهای هالور ومیراندا ومدل 1 روش 4 گریفینگ تجزیه وتحلیل گردید. همچنین از روش جینکزهیمن برای براورد پارامترهای ژنتیکی وزن خشک ریشه درمرحله بخوشه رفتن استفاده شد. میانگین مربعات GCA و SCA برای اکثر صفات معنی دار بود. برای کلیه صفات بجز طول ریشه واریانس GCA دو برابر SCA بود. بنابراین استنباط گردید که صفات مورد بررسی توسط اثرات افزایشی و غیر افزایشی ژنها و با سهم بیشتر اثرات افزایشی کنترل می گردند. با توجه به اثرات معنی دار‘ مثبت و بالای GCA ارقام اصفهان ‘ سرداری و اروند بترتیب برای بهبود تعداد‘ طول و وزن خشک ریشه در مرحله چها ربرگی و ارقام مغان ‘ آذر و امید بترتیب برای بهبود این صفات درمرحله بخوشه رفتن شناسایی شدند. همچنین با توجه به اثرات SCA تلاقیهای اروند * سرداری‘ مغان * رشیدو امید * اصفهان بترتیب برای بهبود تعداد‘ طول ووزن خشک ریشه در مرحله بخوشه رفتن بعنوان بهترین تلاقیها معرفی گردیدند. وزن خشک ریشه در مرحله بخوشه رفتن توسط اثرات افزایشی ژنها و ژنهایی با غلبه جزئی کنترل می گردد. ارقام امید ومغان بترتیب دارای حداکثر ژنهای نهفته و بارز می باشند. اثر افزایشی ژنها و بر آوردهای بالای وراثت پذیری مبین بازده بالای انتخاب برای وزن خشک ریشه در مرحله بخوشه رفتن می باشند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی ژنتیکی خصوصیات ریشه لاین های دابل هاپلوئید جو در شرایط نرمال و تنش شوری

To evaluation of genetic parameters of rooting traits in 50 doubled haploid barley lines, a factorial experiment based on CRD was carried out at the agronomy lab of the Zanjan University Analysis of variance showed significant differencesfor all rooting traits:material transfering speed, germination percent, angle, diameter, fresh and dry weight, surface area, cumulative length, the length of t...

متن کامل

مطالعه ژنتیکی خصوصیت ریشه گندم (Triticum aestivum L.) در شرایط تنش خشکی

برای مطالعه اثر ترکیب‌پذیری عمومی (GCA) و خصوصی (SCA) و نحوه عمل ژن‌ها از لحاظ صفات وزن خشک ریشه و نسبت ریشه به ساقه در شرایط تنش خشکی در 6 لاین و دو رقم گندم نان یک طرح تلاقی دای‌آلل 8*8 یک طرفه در سال 1381 در گلخانه انجام گرفت. مواد گیاهی (والدین و هیبریدهای F1) در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار ارزیابی شدند. نتایج تجزیه واریانس ساده و دای‌آلل نشان داد که برای هر دو صفت وزن خشک ر...

متن کامل

بررسی کنترل ژنتیکی شاخص برداشت و عملکرد بیولوژیک در 8 واریته گندم پائیزه به روش تجزیه و تحلیل تلاقیهای دی آلل

به منظور تعیین کنترل ژنتیکی شاخص برداشت و عملکرد بیولوژیک در گندک پاییزه‘ از طرح تلاقیهای ده ‘ آلل با 8 والد استفاده شد. والدها و نتایج F1 به صورت طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در گلخانه مورد مقایسه قرار گرفتند. داده های حاصل به روشهای جینکز- هیمن وهالورومیراندا وهمچنین مدل 1 روش 4 گرفینگ تجزیه و تحلیل شد. تفاوت بین والدها و بین تلاقیها برای هر دو صفت معنی دار بود. نتایج مبین وجود هتروزیس برای...

متن کامل

خصوصیات ریشه، نسبت سدیم به پتاسیم و عملکرد دانه هفت ژنوتیپ گندم در شرایط تنش شوری

In order to investigate the effects of irrigation water salinity on root traits and absorption of sodium (Na+) and potassium (K+) by wheat cultivars, a factorial experiment, based on completely randomized design with 3 replications, was ‎conducted under greenhouse conditions. The main factor was 7 wheat genotypes ]Ghods, Marvdasht and Bahar (sensitive to salinity) and Arg, Bam, Sistani and Sing...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی و اثر تنش شوری بر تعدادی از خصوصیات فیزیولوژیک در لاین‌های جهش یافته گندم نان

هدف از این آزمایش بررسی تنوع ژنتیکی لاین‌های موتانت گندم (T-65-7-1 و T-67-60) و والد (طبسی) با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD و همچنین مقایسه برخی شاخص‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی بین لاین‌های موتانت و والد در پاسخ به تنش شوری در مرحله گیاهچه‌ای بود. در این تحقیق دو لاین موتانت گندم (T-67-60 و T-65-7-1) به همراه رقم والد آن‌ها (رقم طبسی)، در محیط هیدروپونیک یوشیدا در شرایط روشنایی (16 ساعت رو...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1و2  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1990-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021