بررسی کارایی بازی درمانی رفتاری شناختی روی پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلال سلوک

نویسندگان

  • اصغری مقدم, محمدعلی
  • شعیری, محمد رضا
  • قادری, نیلوفر
چکیده

The main purpose of the present study was to examine the effectiveness of cognitive-behavioral play therapy on aggressive behavioures of a group of 8-11 year old boys with conduct disorder. the sample of the study consisted of 24 boys aged 8-11 years selected among 75 who were living in well-being governmental centers in Tehran. They were Selected through ,usig child sandrom inventory (CSI-4)and were arranged to experimental(12subscales)and control group(12subscales).Then aggression inventory were completed by caretakers in both groups.After 10 session of play therapy,aggression inventory were compeleted again and two groups were compared,using a series of independent samples t-test.The results of these analysis support the overall effectiveness of cognitive-behavioral play therapy.more specifically,the level of aggression was significantly reduced among those who participated in treatment sessions.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی کارایی بازی درمانی رفتاری شناختی روی پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلال سلوک

در این پژوهش، کارایی بازی درمانی رفتاری شناختی روی پرخاشگری کودکان پسر 11-8 ساله مبتلا به اختلال سلوک، ساکن در مراکز بهزیستی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت. نمونه این پژوهش 24 نفر بود که از میان 75 کودک ساکن 3 مرکز بهزیستی، پس از تکمیل پرسشنامه csi-4 توسط مربیان انتخاب و در دو گروه آزمایشی و کنترل جایگزین شدند. سپس چک لیست پرخاشگری توسط مربیان در هر دوگروه تکمیل شد و جلسات بازی درمانی رفتاری شن...

متن کامل

اثربخشی بازی درمانی شناختی رفتاری بر پرخاشگری و اختلال املاء در کودکان دبستانی

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی بازی درمانی شناختی رفتاری بر پرخاشگری و اختلال املاء کودکان دبستانی انجام شد. روش پژوهش نیمه­آزمایشی و طرح آن پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه گواه بود. نمونه شامل 24 دختر و پسر دبستانی بین سنین 7 تا 12 سال بودند که به روش در دسترس انتخاب و به­طور تصادفی در دو گروه 12 نفره آزمایش و گواه جایگزین شدند. مداخله بازی درمانی شناختی رفتاری به مدت 12 جلسه­ی یک ساعته به­صورت هف...

متن کامل

اثربخشی آموزش رفتاری مادران بر میزان پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلال سلوک

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش رفتاری به مادران بر کاهش علایم پرخاشگری فرزندان مبتلا به اختلال سلوک بود. روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. از این­رو، تعداد 24 نفر از مادرانی که فرزندانشان دارای این اختلال تشخیص داده شده بودند به صورت نمونه­گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدن...

متن کامل

اثر بخشی بازی درمانی گروهی به شیوه ی شناختی رفتاری بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اختلال خواندن

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی بازی درمانی گروهی به شیوه ی شناختی – رفتاری بر کاهشمشکلات رفتاری کودکان مبتلابه اختلال خواندن انجام شده است . جامعه ی آماری پژوهش حاضر راکلیه ی دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهرستان گرگان راتشکیل می دهند. که از بین آن ها 28 نفربه شیوه ی تصادفی انتخاب، 14 نفر در گروه آز مایش و 14 نفر در گروه کنترل به صورت واگذاریتصادفی جایگزین شدند . سپس بازی درمانی گروهی به شیو...

متن کامل

اثر بخشی بازی درمانی مبتنی بر روی آورد شناختی– رفتاری بر کاهش پرخاشگری کودکان پیش دبستانی مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر روی آورد شناختی– رفتاری بر پرخاشگری کودکان پیش­ دبستانی مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون­ کنشی انجام شد. روش: طرح پژوهش آزمایشی از نوع پیش ­آزمون- پس ­آزمون با گروه کنترل است. جامعه‌ آماری شامل تمامی کودکان 6-4 ساله مهدکودک­ های شهر رشت در سال تحصیلی 92-91 بود که از این میان 400 کودک به روش نمونه­ گیری تصادفی خوشه ­ای چندمرحله ­ای ان...

متن کامل

اثر بخشی بازی درمانی عروسکی بر پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی/نارسایی توجه

Background & Aims: Regarding the high prevalence of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and comorbidity with aggression symptoms, it is significant to apply an intervention to reduce the symtomps. It was aimed to investigate the efficacy of puppet play therapy on aggression of children with attention deficit hyperactivity disorder. Materials and Methods: This quasi-experiment...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 19

صفحات  75- 84

تاریخ انتشار 2006-11

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022