بررسی کاربرد روش اسمز در خشک کردن ماهی کیلکا

نویسندگان

  • سهراب معینی
  • مهران جواهری
چکیده مقاله:

در این بررسی اثرات آبگیری به وسیله محلول هیپر تونیک اسمزی که شامل 80 درصد شربت گلوکز و10 درصد نمک طعام بود، روری زمان ماندگاری ماهی کیلکا خشک شده با اندازه گیری تغییرات مواد ازته فرار فرار پراکسید 2 شمارش باکتریها 3 و آزمایشگاهه ای ارگانولپتیک در مدت 120 روز انجام شد . دامنه تغییرات مواد ازته فرار، پراکسید و شمارش کلی باکتریها به ترتیب 2/25-8/9 میلی گرم درصد گرم نمونه 61/4 -65/0 میلی اکی والان در هزار گرم نمونه و 103×7/6 – 103 ×2/2عدد در یک گرم نمونه بود . ازطرف دیگر آزمایشهای ارگانولپتیک روی بافت، طعم و مزه و بو نمونه نشان دادند که تغییری در بافت با امتیاز 7 در این مدت به وجود نیامد اما امتیاز طعم ومزه و بو به ترتیب از 7به 5 و از 5 به 3 تغییر نمودند دامنه این تغییرات درنمونه شاهد به ترتیب برای مواد ازته فرار، 8/58- 3/42 میلی گرم درصد گ رم نمونه، برای پراکسید 55/10 -6/2 میلی اکی والان درهزار گرم نمونه و برای شمارش کلی باکتریها 103 ×8- و 103 ×8/3 عدد در یک گرم نمونه بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

استفاده از اسمز در بهینه‌سازی فرآیند خشک کردن موز

در این پژوهش فرآیند آبگیری اسمزی برای قطعات میوه موز به ضخامت 10 میلی‌متر در سه سطح دمایی 35، 45 و 55 درجه سانتی‌گراد و در فواصل زمانی 30، 60، 90، 120، 180، 240 در غلظت‌های مختلف ساکارز در 2 سطح (35% و 45%) و گلوکز در 2 سطح (35% و 45%) و ترکیب (ساکارز20% و گلوکز 25%) و ترکیب (ساکارز 25% و گلوکز 20%) در حالت استاتیک انجام گرفت.نسبت محلول اسمزی به میوه در 2 سطح  5 به 1  و 10 به 1 انتخاب گردید. مق...

متن کامل

استفاده از اسمز در بهینه سازی فرآیند خشک کردن موز

در این پژوهش فرآیند آبگیری اسمزی برای قطعات میوه موز به ضخامت 10 میلی متر در سه سطح دمایی 35، 45 و 55 درجه سانتی گراد و در فواصل زمانی 30، 60، 90، 120، 180، 240 در غلظت های مختلف ساکارز در 2 سطح (35% و 45%) و گلوکز در 2 سطح (35% و 45%) و ترکیب (ساکارز20% و گلوکز 25%) و ترکیب (ساکارز 25% و گلوکز 20%) در حالت استاتیک انجام گرفت.نسبت محلول اسمزی به میوه در 2 سطح  5 به 1  و 10 به 1 انتخاب گردید. مق...

متن کامل

تأثیر ترکیبات مختلف دیواره بر خصوصیات ریزکپسول‌های حاصل از ریزپوشانی روغن ماهی کیلکا (Clupeonella cultriventris caspia) به روش خشک کردن انجمادی

روغن ماهی به دلیل داشتن مقادیر بالای اسیدهای چرب چند غیر اشباع، حساسیت اکسیداتیو بالایی داشته که سبب ایجاد طعمی نامطلوب و عدم تمایل به مصرف آن می­شود. از این رو ریزپوشانی این ترکیب با هدف حفاظت آن در مقابل شرایط محیطی با استفاده از روش خشک­کن انجمادی مورد مطالعه قرار گرفت. به این منظور روغن ماهی کیلکا (Clupeonella cultriventris caspia)  استخراج و پروفایل اسید چرب آن تعیین گردید. امولسیون روغن م...

متن کامل

بهینه سازی خشک کردن اسمز- هوای داغ گلابی با استفاده از روش سطح-پاسخ

چکیده در این تحقیق روش سطح پاسخ برای بهینه سازی شرایط خشککردن برش های گلابی توسطاسمز-هوای داغ مورد استفاده قرار گرفت. اثر دمای خشککردن(50-70 درجه سانتی گراد) و زمان خشککردن(240-360 دقیقه) به عنوان متغیرهای مستقل بر میزان رطوبت، درصد چروکیدگی و نسبت آبگیری مجدد برش های گلابی به عنوان متغیرهای وابسته(پاسخ) مورد ارزیابی قرار گرفت. مدل های رگرسیونی به دست آمده برای تمام پاسخ ها از نظر آماری در سطح ...

متن کامل

کاربرد روش بهینه‌سازی الگوریتم ژنتیک جهت بررسی افت وزن سیب‌زمینی طی خشک کردن با سامانه مادون‌قرمز

روش بهینه‌سازی الگوریتم ژنتیک یکی از روش‌های نوین بهینه‌سازی است که عملکرد بالایی در حل مشکلات سیستم‌های مختلف دارد. این الگوریتم با الگوبرداری از ساختار ژنتیکی انسان، قادر است تا همواره بهینه‌ترین جواب را ارائه نماید. در این مطالعه رفتار خشک شدن سیب‌زمینی در یک سامانه مادون‌قرمز بررسی گردید. اثر توان لامپ مادون‌قرمز در سه سطح 150، 250 و 375 وات، فاصله نمونه از لامپ در سه سطح 5، 10 و 15 سانتی‌م...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 35  شماره 4

صفحات  -

تاریخ انتشار 2004-06-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023