بررسی کاریوتیپی برخی از ژنوتیپ های جو بدون پوشینه(Hordeum vulgare L.)

نویسندگان

  • زین العابدین طهماسبی سروستانی
  • سامان یزدان ستا
  • قاسم کریم زاده
چکیده مقاله:

در این مطالعه، برای بررسی کاریوتیپ تعداد بیست ژنوتیپ جو بدون پوشینه از تکنیک اسکواش و رنگ آمیزی با استو کارمن 2% استفاده شد . پارامترهای کروموزومی از جمله طول بازوی بل ند، طول بازوی کوتاه طول کروموزوم، نسبت بازوها، نسبت طول بازوی کوتاه به بلند، درصد شکل کروموزوم، درصد شکل کلی کاریوتیپ، طول کل کروماتین و تعداد ماهواره ها برای هر ژنوتیپ مورد مطالعه قرار گرفتند . برای بررسی تنوع پارامترهای سیتوژنتیکی، ژنوتیپ ها به صورت آزما یش فاکتوریل در قالب طرح پایه کام لا تصادفی با پنج تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. در این آزمایش فاکتور ژنوتیپ (در 20 سطح) و فاکتور کروموزوم (در 7 سطح) بررسی شد. ژنوتیپ ها از لحاظ طول بازوی بلند، طول بازوی کوتاه و طول کروموزوم با یکدیگر تفاوت معنی داری را نشان دادند ولی از لحاظ پارامترهای نسبت بازوها، نسبت طول بازوی کوتاه به بلند و درصد شکل کروموزوم تفاوت قابل ملاحظه ای بین ژنوتیپ ها مشاهده نشد. بین کروموزوم های مختلف هر ژنوتیپ از لحاظ تمام پارامترها تفاوت معنی داری وجود داشت . مقایسة بین ژنوتیپی و بین کروموزومی برای میانگین های پارامترهای اندازه گیری شده با روش دانکن انجام شد . تمام ژنوتیپ ها دیپلوئید (2n=2x=14) و از لحاظ خصوصیات کاریوتیپی اختلافات فاحشی بین آنها مشاهده گردید . بزرگترین کروموزوم و بیشترین طول کروماتین متعلق به ژنوتیپ 13 و کمترین این مقادیر مربوط به ژنوتیپ 4 بود . تقارن کاریوتیپ ها بر اساس روش استیبنزمحاسبه گردیده و کاریوتیپ تمام ژنوتی پ ها در کلاس A1قرار گرفتند . نوع کروموزوم بر اساس روش لوان و همکارانش مورد ارزیابی قرار گرفت و همه کروموزو م های ژنوتیپ ها از نوع متاسنتریک (m) تشخیص داده شدند. نوع کروموزوم ها در همه ژنوتی پهای مورد مطالعه با کلاس استیبنز کاملا مطابقت داشت

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی کاریوتیپی برخی از ژنوتیپ های جو بدون پوشینه(hordeum vulgare l.)

در این مطالعه، برای بررسی کاریوتیپ تعداد بیست ژنوتیپ جو بدون پوشینه از تکنیک اسکواش و رنگ آمیزی با استو کارمن 2% استفاده شد . پارامترهای کروموزومی از جمله طول بازوی بل ند، طول بازوی کوتاه طول کروموزوم، نسبت بازوها، نسبت طول بازوی کوتاه به بلند، درصد شکل کروموزوم، درصد شکل کلی کاریوتیپ، طول کل کروماتین و تعداد ماهواره ها برای هر ژنوتیپ مورد مطالعه قرار گرفتند . برای بررسی تنوع پارامترهای سیتوژنت...

متن کامل

بررسی اثرات تنش آبی بر برخی خصوصیات فنولوژیکی، فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ژنوتیپ های جو (Hordeum vulgare L.) بهاره دیم

­­Drought is one of the most destructive abiotic stresses worldwide that affects growth, development and final yield of crops. Reactions of thirteen rainfed spring 2-row barley genotypes and cultivars of cold areas of Iran to water stress were evaluated based on phenological, physiological and morphological traits. The experiment was carried out as factorial experiment based on a randomized com...

متن کامل

بررسی سیتوژنتیکی برخی از ژنوتیپ های جولخت ‏‎hordeum vulgare l.‎‏

به منظور بررسی تنوع سیتوژنتیکی موجود در ژنوتیپ های جولخت مطالعه کاریوتیپی روی بیست ژنوتیپ به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی در پنج تکرار با دو فاکتور:ژنوتیپ در بیست سطح و کروموزوم در هفت سطح صورت گرفت. در این آزمایش برای بررسی تنوع سیتوژنتیکی ژنوتیپ ها از روش های مختلفی استفاده شد.در بررسی های کاریوتیپی مشاهده شد که ژنوتیپ های مورد مطالعه دارای تعداد متفاوتی کروموزوم ماهواره...

15 صفحه اول

شناسایی ژنوتیپ های جو (Hordeum vulgare L.) متحمل به خشکی با استفاده از شاخص‌های تحمل تنش

تنش خشکی انتهای فصل از مهم‌ترین عوامل محدودکننده تولید محصولات کشاورزی است. به‌منظور شناسایی ارقام متحمل به خشکی جو از بین 79 رقم خارجی و یک رقم شاهد ایرانی و نیز تعیین ارتباط بین اجزای عملکرد با شاخص‌های تحمل به تنش، آزمایشی تحت شرایط آبیاری نرمال و تنش آبی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز انجام شد. از بین شاخص‌های مختلف تحمل به خشکی،MP، HMP، GMPو  STIبیشترین همبستگی مثبت و معنی...

متن کامل

تأثیر ژنوتیپ بر آندروژنز گیاه جو (hordeum vulgare l.)

تولید آزمایشگاهی گیاهان هاپلوئید و هاپلوئید مضاعف، روشی است که جهت تسریع برنامه های اصلاحی به صورت عملی بکار گرفته می شود. روش های معمول تولید گیاهان هاپلویید در جو شامل کشت بساک، کشت میکروسپور و حذف کروموزوم می باشد. در این مطالعه به منظور تولید گیاهان هاپلویید جو از روش کشت بساک استفاده شد. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر ژنوتیپ بر روی نرزایی جو در شرایط آزمایشگاهی می باشد. بدین منظور پاسخ به کش...

15 صفحه اول

آنالیز رشد دانه و تغییرات فنولوژی در ژنوتیپ های جو (.Hordeum vulgare L)

به منظور تعیین تنوع ژنتیکی برای سرعت و دوام پر شدن دانه و روابط بین آنها و عملکرد، 10 ژنوتیپ جو به نامهای ایذه، بومی، صحرا، سیاه، ترکمن، 1- یکنواخت، 14G، 5G، 11G و</span...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 35  شماره 4

صفحات  -

تاریخ انتشار 2004-06-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023