بررسی کاریوتیپی تعدادی از جمعیت‌‌های ارزن معمولی و ارزن دم روباهی

نویسندگان

چکیده مقاله:

این تحقیق بر روی 15 جمعیت ارزن معمولی (L. Panicum miliaceum) و ارزن دم روباهی (Setaria italica L.) انجام شد. کاریوتیپ هر جمعیت در مرحله متافاز میتوز مطالعه و بررسی گردید. پارامتر طول کل کروموزوم (TL)، طول بازوی بلند (L)، طول بازوی کوتاه (S)، نسبت بازوها (AR)، شاخص سانترومری (CI)، اختلاف درصد طول نسبی بزرگترین و کوچکترین کروموزوم، شاخص‌‌های نامتقارن بودن درون و بین کروموزومی (A1، A2) و درصد شکل کلی کاریوتیپ محاسبه گردید. تجزیه واریانس پارامترهای کروموزومی نشان داد که بین جمعیت‌‌ها اختلاف معنی‌‌داری در سطح احتمال 1% وجود داشت که مؤید وجود تنوع کروموزومی و ژنتیکی در جمعیت‌‌های مورد بررسی است. دامنه تغییرات طول کل کروموزوم در بین جمعیت‌‌های مورد بررسی از 3/87 میکرومتر در جمعیت نجف آباد تا 3/238 میکرومتر در جمعیت بادرود متغیر بود. عدد پایه کروموزومی در تمام جمعیت‌‌های مورد مطالعه 9 = x بود. از لحاظ سطح پلوئیدی، جمعیت‌های ارزن معمولی همگی تتراپلوئید و ارزن دم‌روباهی دیپلوئید تشخیص داده شدند. براساس جدول دو طرفه استبینز اغلب جمعیت‌‌ها در کلاس A1 و B2 قرار گرفتند که این امر بیانگر کاریوتیپ‌‌های نسبتاً متقارن می‌‌باشد. 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی کاریوتیپی تعدادی از جمعیت های ارزن معمولی و ارزن دم روباهی

این تحقیق بر روی 15 جمعیت ارزن معمولی (l. panicum miliaceum) و ارزن دم روباهی (setaria italica l.) انجام شد. کاریوتیپ هر جمعیت در مرحله متافاز میتوز مطالعه و بررسی گردید. پارامتر طول کل کروموزوم (tl)، طول بازوی بلند (l)، طول بازوی کوتاه (s)، نسبت بازوها (ar)، شاخص سانترومری (ci)، اختلاف درصد طول نسبی بزرگترین و کوچکترین کروموزوم، شاخص های نامتقارن بودن درون و بین کروموزومی (a1، a2) و درصد شکل ک...

متن کامل

باستان اولین رقم ارزن دم روباهی برای تولید علوفه اضطراری

به منظورتولید رقم جدید ارزن دم‌روباهی، برنامه تحقیقاتی طی سال‌های 1382-1376 در مزرعه 400 هکتاری مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج و ایستگاه‌های تحقیقاتی عراق محله گرگان و صفی‌آباد دزفول انجام شد. متعاقب انتخاب‌های مقدماتی در ژرم‌پلاسم بومی ارزن ریز، در سال‌های1380 الی 1382، پتانسیل تولید 10 ژنوتیپ انتخاب شده ارزن دم‌روباهی درسه منطقه فوق، در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی برای مدت سه سال...

متن کامل

بررسی اثرات تنش خشکی ناشی از ماده پلی اتیلن گلایکول 6000 بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه دو ژنوتیپ ارزن (ارزن معمولی یا پروسو و ارزن دم روباهی)

خشکی تنش محیطی مهم در محدود کردن عملکرد گیاهان زراعی در مناطق خشک و نیمه خشک است .به منظور بررسی خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه دو گونه مهم ارزن یعنی ارزن پروسو یا معمولی (Panicum miliaceum) و ارزن دم روباهی (Setaria italica) در شرایط تنش‌ کم‌آبی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. در این آزمایش تأثیر سطوح تنش کم‌آبی (0 ،2- ،3- ،4- ،5- ،6- ،8- ،10- بار) ناشی ...

متن کامل

باستان اولین رقم ارزن دم روباهی برای تولید علوفه اضطراری

به منظورتولید رقم جدید ارزن دم روباهی، برنامه تحقیقاتی طی سال های 1382-1376 در مزرعه 400 هکتاری مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج و ایستگاه های تحقیقاتی عراق محله گرگان و صفی آباد دزفول انجام شد. متعاقب انتخاب های مقدماتی در ژرم پلاسم بومی ارزن ریز، در سال های1380 الی 1382، پتانسیل تولید 10 ژنوتیپ انتخاب شده ارزن دم روباهی درسه منطقه فوق، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی برای مدت سه سال...

متن کامل

اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه لاین‌های امیدبخش ارزن دم روباهی (Setaria italica)

به منظور تعیین مناسبترین تاریخ کاشت جهت دستیابی به حداکثر عملکرد دانه و علوفه لاین‌های امیدبخش ارزن دم روباهی این تحقیق بصورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار و به مدت دو سال (1387 و 1388) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بیرجند انجام شد. تاریخ‌های کاشت شامل اول خرداد، 15خرداد، اول تیر و 15تیر به عنوان کرت‌های اصلی و پنج لاین امیدبخش ارزن دم روباهی KFM14، KFM7، KFM5، KFM15 ...

متن کامل

کنترل شیمیایی علف های هرز در ارزن دم روباهی (Setaria italica L.)

سابقه و هدف: گسترش پدیده خشکسالی و شوری در کشور و تحمل ارزن به شرایط خشک و شور سبب گسترش کشت ارزن شده است. علف‌های هرز یکی از مهمترین عوامل کاهش عملکرد ارزن هستند. بنابراین مدیریت مناسب علف‌های هرز باعث بهبود عملکرد محصول و افزایش کارآیی نهاده‌های مصرفی در آن می‌شود. کنترل شیمیایی علف‌های هرز از نظر سهولت در کاربرد و کاهش هزینه‌های کارگری همواره مورد توجه بوده است. از سوی دیگر تاکنون تحقیق جامع...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 18  شماره 2

صفحات  239- 248

تاریخ انتشار 2011-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023