بررسی کشت توام خیار با فلفل دلمه ای و بادنجان

نویسنده

  • عبدالکریم کاشی
چکیده

به منظور بررسی عکس العمل سبزیهای مختلف درکشت توام‘آزمایشاتی به مدت سه سال (1361-1363) روی خیار ‘ فلفل دلمه ای و بادنجان به صورت خالص (تک کشتی) و توام انجام گرفت . در این آزمایشات با استفاده از طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار ‘ خیار به عنوان گیاه اصلی با روش و تراکم معمول کشت گردید و فلفل دلمه ای و بادنجان به عنوان گیاهان همراه با تراکم های متفاوت درفواصل بین بوته های خیار وهمچنین در روی ردیف مقابل بوته های خیار نشاءکاری شدند. نتایج بدست آمده نشان دادندکه عملکرد خیار درکشت توام با فلفل دلمه ای و بادمجان در مقایسه با شاهد (تک کشتی) با اختلاف معنی دار افزایش می یابدوبه این ترتیب وجود نوعی سازگاری بین خیاروگیاهان همراه نام برده به اثبات رسید. با تجزیه عملکرد خیار مشخص گردید که وزن متوسط میوه خیار در افزایش عملکرد کشتهای توام نقش چندانی ندارد. درمقابل افزایش تعداد ووزن میوه خیار درهر بوته عامل موثری در جهت افزایش عملکرد خیار درکشت توام محسوب می گردد. با محاسبه LER(land equivalent ratio) یا نسبت سطح کشت معادل مشاهده شد که محصول کل دوگیاه اصلی وهمراه درکشت توام خیار با فلفل دلمه ای بین 50 تا 61 درصد وخیار با بادمجان 54 تا 78 درصد نسبت به کشت خالص هر کدام از آنها افزایش یافته است. با توجه به نتایج بدست آمده از این بررسیها کشت توام خیار با فلفل دلمه ای یا بادنجان می توانند با سوددهی کافی درعمل مورد استفاده کشاورزان سبزیکار قرار گیرند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثرات آللوپاتیک عصاره اندام های مختلف فلفل دلمه ای (capsicum annum l.) بر میزان رشد و زیست توده دانهال های خیار، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای و بادنجان

با توجه به این که بعضی گیاهان زراعی دارای اثر آللوپاتیک می­باشند، بررسی  تاثیر آن بر گیاهان به ویژه در تناوب زراعی و کشت توام از اهمیت خاصی برخوردار است. بر همین اساس، در این تحقیق توانایی آللوپاتی اندام­­های فلفل ­دلمه­ای بر میزان رشد بادنجان، گوجه­فرنگی، فلفل و خیار به طور جداگانه به صورت فاکتوریل دو عاملی در قالب طرح کاملا تصادفی، در سیستم کشت هیدروپونیک در گلخانه بررسی گردید. فاکتور اول نوع...

متن کامل

بررسی کشت توام خیار و گوجه فرنگی

به منظور بررسی اثر های متقابل خیار و گوجه فرنگی در کشت توام و همچنین تعیین مناسب ترین تراکم بوته در کشت خالص این دو محصول، آزمایشی به مدت یک سال (1375) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان با استفاده از طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با 15 تیمار در 4 تکرار انجام شد. دراین آزمایش خیار و گوجه فرنگی در سه تراکم زیاد، متوسط و کم ( 4.2، 2.8و 2.1بوته در مترمربع) به صورت خالص و توام به روش جایگزینی با نس...

متن کامل

وضعیت تغذیه ای خیار و فلفل دلمه ای گلخانه ای در استان اصفهان

با وجود افزایش تقاضا برای تولید سبزی های گلخانه ای، توجه کمی به وضعیت تغذیه ای این گیاهان، به ویژه در ارتباط با کیفیت محصول شده است. این پژوهش با هدف بررسی وضعیت تغذیه ای عناصر پر مصرف (کلسیم، منیزیم، فسفر و پتاسیم) و ریزمغذی (آهن، منگنز، مس و روی) در خیار و فلفل دلمه ای گلخانه ای در استان اصفهان انجام شد. بعد از انتخاب 25 واحد گلخانه، غلظت این عناصر در خاک این گلخانه ها و میوه خیار و فلفل دلمه...

متن کامل

ریزازدیادی گیاه فلفل دلمه ای در شرایط کشت درون شیشه

اثر هورمون های مختلف رشد و زغال فعال بر روی ریزازدیادی فلفل دلمه ای (گلد فلیم) با استفاده از کشت تک گره بررسی گردید. نتایج نشان داد اضافه نمودن زغال فعال به محیط کشت، روشی مفید جهت رشد گیاهچه ها و ریشه دار کردن آنها بوده، از طرف دیگر، مانع تشکیل کالوس در انتهای ریزنمونه ها می شود. همچنین نشان داده شد که بهترین تیمار برای ریزازدیادی فلفل دلمه ای، محیط کشت پایه ms حاوی 2 میلی گرم در لیتر bap و 5/...

متن کامل

بررسی اثرات آللوپاتیک عصاره اندام های مختلف خیار برشاخص های رشدی دانهالهای خیار، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای وبادمجان

بعضی گیاهان زراعی دارای اثرات آللوپاتیک می باشند و بررسی اثرات آنها بر گیاهان به خصوص در تناوب زراعی و کشت توام از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر همین اساس، در این تحقیق توانایی آللوپاتی اندام های خیار بر روی میزان رشد بادمجان، گوجه فرنگی، فلفل و خیار به طور جداگانه در قالب طرح کاملا تصادفی به صورت فاکتوریل دو عاملی، در سیستم کشت هیدروپونیک در گلخانه بررسی گردید. در این تحقیق، فاکتور اول نوع گی...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3و4  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1992-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023