بررسی کنترل ژنتیکی شاخص برداشت و عملکرد بیولوژیک در 8 واریته گندم پائیزه به روش تجزیه و تحلیل تلاقیهای دی آلل

نویسندگان

  • بهجت اله منزوی کرباسی راوری
  • عبدالمجید رضائی
چکیده

به منظور تعیین کنترل ژنتیکی شاخص برداشت و عملکرد بیولوژیک در گندک پاییزه‘ از طرح تلاقیهای ده ‘ آلل با 8 والد استفاده شد. والدها و نتایج F1 به صورت طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در گلخانه مورد مقایسه قرار گرفتند. داده های حاصل به روشهای جینکز- هیمن وهالورومیراندا وهمچنین مدل 1 روش 4 گرفینگ تجزیه و تحلیل شد. تفاوت بین والدها و بین تلاقیها برای هر دو صفت معنی دار بود. نتایج مبین وجود هتروزیس برای هر دو صفت بود. بررسی میانگین مربعات قابلیتهای ترکیب پذیری عمومی (GCA) وخصوصی (SCA) وهمچنین وجود متوسط هتروزیس نشان داد که در کنترل ژنتیکی هر دو صفت سهم اثرات غیر افزایشی ژنها بیشتر از اثرات افزایشی می باشد. تحلیل گرافیکی شاخص برداشت فوق غالبیت واهمیت بیشتر غالبیت را در کنترل ژنتیکی این صفت نشان داد‘ ولی به خاطر انحراف از فرضیات مدل‘ به نظر می رسد که این فوق غالبیت از نوع کاذب باشد. برآوردهای وراثت پذیری عمومی وخصوصی شاخص برداشت (بترتیب 76 و 66%) بیانگر وراثت پذیری نسبتا بالای این صفت می باشند. نتایج حاصل مبین کارآیی نسبتا پایین عملکرد بیولوژیک ومطلوبیت شاخص برداشت برای استفاده در برنامه های انتخاب است. در این راستا بر پتانسیل نتایج حاصل ازتلاقی والدهای لردگان‘ چادگان ‘ نطنز ومغان 2 با دیگر والدها تاکید می گردد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی ژنتیکی عملکرد دانه و اجزای عملکرد در ژنوتیپ‌های گندم نان به روش دی آلل

به منظور  برآورد اجزای واریانس­ ژنتیکی و همچنین تعیین نوع عمل ژن­ها، آزمایشی به صورت دی­آلل با استفاده از تلاقی­های حاصل از 12 والد در گندم نان اجرا گردید. تعداد 66 هیبرید F2 حاصل از تلاقی دی‌آلل یک طرفه به همراه والدین آن­ها در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی آذربایجان غربی در منطقه ساعتلو در سه تکرار و در سال 1392 اجرا گردید. بین والدین و تلاقی‌های F2 در صفات مورد مطا...

متن کامل

تجزیه و تحلیل گرافیکی عملکرد دانه گندم و اجزای آن به روش تلاقی های دای آلل

به منظور تجزیه و تحلیل گرافیکی و برآورد پارامترهای ژنتیکی مربوط به عملکرد و اجزای آن، از تلاقی های دای آلل یک طرفه نه رقم گندم استفاده شد. در این بررسی نتاج F2 به همراه والدها در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس حاکی از وجود تفاوت معنی دار بین ژنوتیپ ها برای کلیه صفات به جز تعداد پنجه بارور و وزن دانه در سنبله اصلی بود. نتایج آزمون مقدماتی ...

متن کامل

تجزیه ژنتیکی عملکرد و اجزای آن در خربزه به روش دی آلل

خربزه یک گیاه اقتصادی و مهم است و ایران از مراکز مهم تنوع برای این محصول به شمار می رود. برای برآورد نوع عمل ژن، وراثت پذیری و دیگر پارامترهای ژنتیکی صفات مهم زراعی خربزه از تلاقی دای آلل بین 6 رقم محلی ایران به همراه یک ملون با منشأ خارجی از گروه کانتالوپنسیس استفاده شد. 7 والد، 21 تلاقی مستقیم و 21 تلاقی معکوس در قالب طرح لاتیس در سال 1385 در دو شرایط هرس و بدون هرس در 4 تکرار کشت گردیدند. پس...

متن کامل

تجزیه ژنتیکی تحمل به خشکی در ذرت به روش دی آلل

تنش خشکی از عواملی است که محصول ذرت را در مناطق خشک دنیا و از جمله ایران به شدت مورد تهدید قرار می دهد. اطلاع از ویژگی های ژنتیکی صفات ذرت، نحوه توارث و عکس العمل آن ها در شرایط تنش حایز اهمیت بسیاراست. برای اطلاع از این ویژگی ها تحقیق حاضر در قالب طرح در آلل کراس با استفاده ازروش دوم گریفینگ در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول اجرا گردید و روش تجزیه ژنتیکی هیمن برای تحلیل گرافیکی به کار گرف...

متن کامل

تجزیه و تحلیل دای آلل به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی عملکرد دانه و اجزای آن در گندم نان

Diallel analysis was used to estimate the combining ability, gene action, gene number, heritabilties and other genetic parameters of a set of wheat genotypes. For this purpose, nine parents and their 36 crosses were evaluated for 9 traits in a randomized complete block design with three replications in 1996. The analysis of variance revealed significant differences among all genotypes for all ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1993-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023