بررسی کیفیت زندگی مبتلایان به سرطان تحت شیمی درمانی

نویسندگان

  • دکتر حبیب الله اسماعیلی,
  • دکتر محمدمهدی کوشیار,
  • شراره ضیغمی محمدی,
  • پوری هوشمند,
چکیده مقاله:

Introduction & Objective: Quality of life is a subjective and multi dimensional concept assessing physical ,social ,psychological and role function domains  .cancer diagnosis and its therapy have a negative impact on quality of life .one type of cancer  treatment is chemotherapy that administered to destroy cancer cells .the studies show that cancer treatment with  side effect and toxicity that diminish  quality of life. The purpose of this study was determine changes of quality of life  in cancer patients before and after 3 cycle chemotherapy in selected hospitals of Tehran and shahid  beheshty medical science university in 1380-81. Materials & Methods: This is a descriptive –correlative study that utilized a purposeful sampling .one hundred twenty one out patients with cancer participated in this study data was collected by interview .the instruments used included: the sample selection and demographic data form, social support questionnaire, fatigue severity scale, piper fatigue scale and quality o life scale. Results: The finding of t-  test  indicated  that a significant different between mean of quality of life(P<0.001) before and after 3 cycle chemotherapy .significant different  was found between means of physical function (p<0.003) role function(p<0.001), psychological (p=0.006) domains  before and after 3 cycle chemotherapy, but significant  different  was not found between cognitive  and social domains before and after 3 cycle chemotherapy. Conclusion: Quality of life negatively affected during chemotherapy. The nurses by appropriate intervention and patient's education about self care intervention can help to reduce fatigue and side effects of chemotherapy and improve quality of life.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی ارتباط آنمی با شدت خستگی و کیفیت زندگی مبتلایان به سرطان تحت شیمی درمانی

سابقه و هدف: در بیماران مبتلا به سرطان، خصوصاً بیماران تحت شیمی درمانی، آنمی شایع است. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط سطح هموگلوبین با شدت خستگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی انجام شد. روش بررسی: در مطالعه توصیفی- همبستگی حاضر از روش نمونه گیری غیر احتمالی مبتنی بر هدف استفاده گردید. 121 بیمار سرپایی مبتلا به سرطان در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات به شیوه ...

متن کامل

بررسی ارتباط آنمی با شدت خستگی و کیفیت زندگی در مبتلایان به سرطان تحت شیمی درمانی

Introduction & Objective: Anemia is common among patients with cancer, particularly among patients undergoing chemotherapy. Anemia leads to reduce survival following chemotherapy. The purpose of this study was to determine the relationship of anemia with severity of fatigue and quality of life in Cancer Patient Undergoing chemotherapy. Materials & Methods: This is descriptive –correla...

متن کامل

کیفیت زندگی مبتلایان به سرطان تحت شیمی درمانی در شهر قم و عوامل موثر بر آن

مقدمه: بسیاری از مبتلایان به سرطان مشکلات و علائمی دارند که بر احساس آنها از خوب بودن و عملکرد فیزیکی و اجتماعی آنان تاثیر گذار است وموجب کاهش کیفیت زندگی و افزایش پیامد نامطلوب در آنها می شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی کیفیت زندگی و عوامل مؤثر برآن در مبتلایان به سرطان تحت شیمی درمانی طراحی گردیده است.روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع توصیفی - مقطعی می باشد که به روش نمونه گیری در دسترس برروی 118 ب...

متن کامل

بررسی تأثیر آموزش کاهش عوارض شیمی درمانی بر ابعاد علامتی کیفیت زندگی مبتلایان سرطان پستان تحت شیمی درمانی

  بررسی تأثیر آموزش کاهش عوارض شیمی درمانی بر ابعاد علامتی کیفیت زندگی مبتلایان سرطان پستان تحت شیمی درمانی     رحیم بقایی [1] *، معصومه شریفی [2] ، یوسف محمدپور [3] ، ناصر شیخی [4]     تاریخ دریافت 18/04/1392 تاریخ پذیرش 23/06/1392   چکیده   پیش زمینه و هدف: امروزه شاهد افزایش بازماندگان سرطان پستان به دلیل تشخیص زودرس و برنامه‌های غربالگری هستیم؛ بنابراین اندازه‌گیری کیفیت زندگی زنان مبتلا به...

متن کامل

بررسی ارتباط آنمی با شدت خستگی و کیفیت زندگی مبتلایان به سرطان تحت شیمی درمانی

سابقه و هدف: در بیماران مبتلا به سرطان، خصوصاً بیماران تحت شیمی درمانی، آنمی شایع است. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط سطح هموگلوبین با شدت خستگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی انجام شد. روش بررسی: در مطالعه توصیفی- همبستگی حاضر از روش نمونه گیری غیر احتمالی مبتنی بر هدف استفاده گردید. 121 بیمار سرپایی مبتلا به سرطان در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات به شیوه مصاح...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 16  شماره 1

صفحات  5- 15

تاریخ انتشار 2008-05

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023