بررسی کیفیت فاضلابهای شهر تهران و پیشنهاد روش تصفیه آن جهت آبیاری

نویسنده

  • حیدر قلی مسعودی
چکیده

دشت آبرفتی جنوب تهران که شامل اراضی مستعد زراعی است‘ در سطح نسبتا وسیعی تحت کاشت سبزیجات قراردارد. آب مورد مصرف درکشاورزان از منابع آبهای زیرزمینی بصورت قنات و بیشتر چاه ‘ وهمچنین از منابع آبهای سطحی تامین می گردد. آب سطحی عمدتا از بهم پیوستن پس آبهای حاصل از مراکز مسکونی ‘ صنعتی وتجاری شهر تهران تامین می شود. و بیشتر اراضی تحت کشت سبزیجات در بخش جنوبی توسط این فاضلابها بطو رمستقیم آبیاری می گردد. در چند ساله اخیر خبر احتمال آلودگی سبزیجات در بعضی دستگاههای ارتباط جمعی ‘ توجه مصرف کنندگان را بخود معطوف داشته است. به منظور بررسی کیفیت فاضلابهای جنوب تهران و ارائه راه حل مناسب جهت بهبود کیفیت پس آبها جهت امرآبیاری ‘ مطالعاتی در سال 1366 انجام و با نمونه گیری و اعمال آزمایشات لازم درجه تصفیه پذیری پس آبها مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس مطالعات انجام شده و تجربیات سایر کشورها باشرایط مشابه ‘ استفاده از برکه های تثبیت جهت پالایش فاضلابها مناسب ترین روش تشخیص داده شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه روش بیولوژیکی و بیوالکتروشیمیایی در تصفیه فاضلابهای حاوی فرمالدوئید

Introduction:Among the pollutants in waste gases, volatile organic carbons (VOCs) are very harmful for human, animals and plants. Formaldehyde is a member of VOCs family and is very toxic, mutagen and carcinogen. For removing formaldehyde, Some biological methods for treating waste gases such as bio-trickling filter reactor (BTFR) have been developed by scientists. The aim of this study was to ...

متن کامل

بررسی میزان اندوتوکسین و کاهش سطح آن طی روش های تصفیه در یک تصفیه خانه آب آشامیدنی در شهر تهران

Background and purpose: Access to safe drinking water is of the utmost importance in public health around the world. Presence of contaminants, such as secondary bacterial growth and endotoxins could reduce the quality of water resources. This study aimed at investigating the occurrence, seasonal variation, and removal of endotoxins in a conventional water treatment plant (WTP) in Tehran, Iran. ...

متن کامل

پیامدهای استفاده از فاضلابهای تصفیه شده خانگی در آبیاری چغندرقند

در این پژوهش خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی گیاه چغندرقند و خاک متاثر از کاربرد تیمارهای مختلف آب آبیاری (آب چاه عمیق بعنوان تیمار اول، پساب فاضلاب تصفیه شده بعنوان تیمار دوم و مخلوط 50 درصد آب چاه با 50 درصد پساب فاضلاب تصفیه شده بعنوان تیمار سوم) در غالب طرح بلوکهای کامل تصادفی مورد بررسی قرار گرفته اند. 1)خصوصیات پساب : پساب مورد استفاده در این طرح که از تصفیه خانه آستان قدس مشهد تامین ...

15 صفحه اول

مقایسه روش بیولوژیکی و بیوالکتروشیمیایی در تصفیه فاضلابهای حاوی فرمالدوئید

چکیده مقدمه: رشد سریع صنعت و تکنولوژی در چند سده اخیر و افزایش استانداردهای زندگی باعث شده است که تحقیقات مختلفی جهت یافتن روشهای اقتصادی و کارآمدترتصفیه فاضلاب انجام پذیرد.اگرچه تحقیقات زیادی بر روی دو روش بیولوژیکی و الکتروشیمیایی در حذف آلاینده های سمی صورت پذیرفته است، لیکن ترکیب این دو روش تاکنون مورد بررسی دقیق قرار نگرفته است. هدف از این مطالعه مقایسه مابین راندمان راکتور رشد چسبیده مستغ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1و2  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1990-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021