برسی اثرات تراکم بوته بر ویژگی های مورفولوژیکی و عملکرد چهار رقم سورگوم علوفه ای در منطقه دامغان

نویسندگان

  • علی دماوندی مربی گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
  • محمد دربانیان کارشناس ارشد گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
  • ناصر لطیفی ، استاد گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف بررسی اثر تراکم بوته بر ویژگی های مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد علوفه خشک چهار رقم سورگوم علوفه ایدر کشت دوم سال زراعی 91 - 1390 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی– واحد دامغان انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرحبلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار اجراء شد. فاکتورهای مرد بررسی شامل تراکم بوته در 3 سطح 88 ، 133 و 266 هزار بوته در هکتار و رقم در4 سطح اسپیدفید )زودرس(، شوگرگریز )متوسط رس(، نکتار )نیمه دیررس( و جامبو )دیررس( بودند. نتایج نشان داد که تراکم بوته بر ویژگی هایتعداد برگ در بوته، شاخص سطح برگ، تعداد پنجه در بوته، ارتفاع بوته، قطرساقه، وزن خشک برگ، ساقه و خوشه در بوته و متر مربع و عملکردعلوفه خشک ارقام مورد مطالعه تاثیر معنی داری داشت. عملکرد علوفه خشک با افزایش تراکم بوته از 88 به 266 هزار بوته در هکتار 14 / 41 درصدافزایش یافت. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که کشت رقم شوگرگریز در تراکم 266 هزار بوته در هکتار به عنوان کشت دوم برای منطقهدامغان مناسب است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد علوفه و برخی خصوصیات زراعی چهار رقم سورگوم علوفه ای

به منظور بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد علوفه و برخی خصوصیات زراعی چهار رقم سورگوم علوفه ای، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی 83-1382 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان انجام گرفت. دو تراکم 133 و 166 هزار بوته در هکتار ( فاصله ردیف های کاشت 75 و 60 سانتی متر و فاصله بین بوته ها روی ردیف 10 سانتی متر ) به عنوان فاکتور اصلی و چهار رقم ک...

متن کامل

بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد علوفه و برخی خصوصیات زراعی چهار رقم سورگوم علوفه ای

به منظور بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد علوفه و برخی خصوصیات زراعی چهار رقم سورگوم علوفه ای، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی 83-1382 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان انجام گرفت. دو تراکم 133 و 166 هزار بوته در هکتار ( فاصله ردیف های کاشت 75 و 60 سانتی متر و فاصله بین بوته ها روی ردیف 10 سانتی متر ) به عنوان فاکتور اصلی و چهار رقم ک...

متن کامل

بررسی اثر تراکم و رقم بر عملکرد سورگوم علوفه ای در منطقه بیرجند

به منظور تعیین مناسب ترین تراکم بوته بر روی عملکرد رقم سورگرم علوفه ای اسپیدفید، و دو لاین امید بخش KFS1 و MFS2، دو آزمایش جدا گانه در سال های 1379 و 1380 در ایستگاه تحقیقاتکشاورزی بیرجند در قالب طرح فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا شد. سطوح مختلف تراکم بوته شامل 20، 25، 30، 35 و 40 بوته در متر مربع و صفات ارتفاع گیاه، تعداد کل برگ، قطر ساقه، درصد ساقه،تعداد پنجه، تع...

متن کامل

اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سورگوم علوفه ای

به منظور بررسی اثرات فاصله بین ردیف کاشت و فاصله روی ردیف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سورگوم علوفه ای، آزمایشی در قالب یک طرح اسپلیت فاکتوریل در سه تکرار در بهار سال 1380 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان در منطقه لورک اجرا شد. کرت اصلی شامل سه فاصله ردیف کاشت (45، 60 و 75 سانتی متر) و کرت های فرعی شامل نه تیمار حاصل از فاکتوریل سه رقم سورگوم علوفه ای (kfs1, is722,...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 28  شماره 106

صفحات  171- 177

تاریخ انتشار 2015-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023