بنیة القصیدة فی شعر جارالله الزمخشری؛ دراسة تحلیلیة

نویسندگان

  • حسن دادخواه طهرانی أستاذ مشارک فی اللغة العربیة وآدابها بجامعة الشهید چمران، أهواز، إیران
  • خیریة عجرش أستاذة مساعدة فی اللغة العربیة وآدابها بجامعة الشهید چمران، أهواز، إیران.
  • زهرة آذری طالبة الدکتوراه فی اللغة العربیة وآدابها بجامعة الشهید چمران، أهواز، إیران
  • غلام‌رضا کریمی‌فرد أستاذ مشارک فی اللغة العربیة وآدابها بجامعة الشهید چمران، أهواز، إیران.
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

دراسة تحلیلیة للمشتبهات فی النص القرآنی

علم المتشابه من العلوم القرآنیه الذی یتناول لغه القرآن بمفهومها العام و هو علم له أصوله و فروعه و علماوه.ینقسم مصطلح المشتبهات اَو المتشابهات فی علوم القرآن إلی نوعین؛ الأول علم المتشابه مقابل المحکم و النوع الآخر هو التشابه فی الألفاظ و التراکیب، إذاً هناک نوعان من التشابه، تشابه؛ بمعنی الخفاء و اللبس العام و ذلک مما إستإثر الله بعلمه من حقائق المغیبات و الثانی تشابه خفیف لیس فیه لبس فی المعنی إ...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره 18

صفحات  54- 31

تاریخ انتشار 2016-03-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023