بهبود رشد گیاهچۀ توتون (.Nicotiana tabacum L) در شرایط تنش خشکی تحت تیمار متیل جاسمونات

نویسندگان

  • نوررسته نیا, اکبر دانشگاه گیلان
  • یوسف زاده, گوهر دانشگاه گیلان
چکیده مقاله:

Application of some chemical components including plant hormones such as methyl jasmonate causes resi-stance to increase in environmental stresses. In this study, the effect of metyl jasmonate in different concentrations (10, 20 and 30 uM) on the elevation of the plant resistance was investigated in drouht stress. Tobacco seedlings were studied under drought stress caused by polyethylene glycol (20%) during periods of 3, 6 and 9 days. The results revealed that the imposed stress significantly increased soluble sugar content, MDA and non-enzymatic defense factors such as ant-hocyanin and proline. In contrast, it is reduced the amount of photosynthetic pigments, carotenoids and flavonoids. On the other hand, the use of methyl jasmonate decreased malondialdehyde as a marker of lipid peroxidation and values of some detent factors such as proline, beta-carotene and MDA. Meanwhile, it increased the amount of soluble sugars and photosynthetic pigments, anthocyanins, flavonoids and flavonols. As a result of the simultaneous reduction of lipid pe-roxidation and some antioxidants, it seems that using exogenous methyl jasmonate can help the plant withstand against drought stress conditions.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بهبود رشد گیاهچۀ توتون (nicotiana tabacum l.) در شرایط تنش خشکی تحت تیمار متیل جاسمونات

در تنش­ های محیطی کاربرد برخی ترکیبات از جمله تعدادی از هورمون­ های رشد گیاهی مانند متیل­ جاسمونات می ­تواند سبب افزایش مقاومت گیاه ­شود. در این مطالعه اثر غلظت ­های مختلف متیل ­جاسمونات (10، 20 و 30 میکرومولار) بر افزایش مقاومت گیاه دربرابر تنش خشکی تحت بررسی قرار گرفت. بررسی­ها در گیاه توتون طی تنش خشکی اعمال­شده با پلی­اتیلن گلایکول 20درصد و طی دوره ­های زمانی 3، 6 و 9 روزه انجام شد. نتایج ح...

متن کامل

بررسی اثر متقابل متیل جاسمونات و تنش خشکی بر برخی فرایندهای فیزیولوژیکی در گیاه توتون(nicotiana tabacum l)

تنش خشکی از جمله تنش های فیزیولوژیکی است که به عنوان مهم ترین عامل محدود کننده رشد و تولید گیاهان زراعی و از عوامل خسارت زا در گیاهانی مانند توتون می باشد. متیل جاسمونات و مشتقات آن گروه جدیدی از تنظیم کننده های رشد گیاهی هستند که در پاسخ گیاه به تنش های محیطی، تنظیم فرآیند رشد و نمو و بسیاری از ویژگی های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه نقش مهمی ایفا می کنند. در این پژوهش اثرات تنش خشکی ایجاد شده...

ارزیابی شاخص های تحمل به تنش خشکی در عملکرد شش رقم توتون ویرجینیا (.Nicotiana tabacum L)

به منظور ارزیابی تحمل ارقام توتون در برابر خشکی با استفاده از شاخص های تحمل به تنش، آزمایشی در سال زراعی 84-1383 در قالب فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با شش رقم توتون ویرجینیا در چهار تکرار در شرایط گلدانی اجرا شد. شش رقم توتون ویرجینیـا به نام های کوکر 347، کوکر 258، کوکر 176، کوکر 319، کنتاکی 326 اف و مک نایر 944 اف در دو سطح آبیاری شامل آبیاری در حد ظرفیت مزرعه ای (آبیاری زمانی که رطوبت ...

متن کامل

بررسی تغییرات برخی عوامل رشد گیاهچه‌های توتون (Nicotiana tabacum) در شرایط تنش خشکی با استفاده از نانوکلات پتاسیم

استفاده از کودهای نانوکلاته به جای کودهای مرسوم باعث می‌شود که عناصر غذایی کود به تدریج و به صورت کنترل شده در تمام طول فصل رشد گیاه در خاک آزاد شوند. تنش خشکی یکی از تنش‌هایی است که موجب کاهش عملکرد در مزارع توتون می‌شود. کودهای پتاسیم‌دار نقش مهمی در ارتقای کیفیت توتون دارند و با توجه به نقش‌های مهمی که عنصر پتاسیم در گیاهان بر عهده دارد، در شرایط تنش خشکی میزان بالای این عنصر در گیاه آثار من...

متن کامل

تأثیر تیمار سالیسیلیک اسید بر گیاه توتون (Nicotiana rustica) تحت تنش خشکی

خشکی از طریق تغییر در فتوسنتز و رفتار روزنه‌های گیاهان، باعث افت قابل ملاحظه تولیدات گیاهی می‌شود. از آنجا که کاربرد برون‌زای سالیسیلیک اسید می‌تواند موجب افزایش تحمل تنش خشکی از طریق بهبود مسیرهای متابولیک و افزایش فتوسنتز خالص شود، بررسی حاضر با هدف تعیین تأثیر کاربرد سالیسیلیک اسید (5/0 میلی‌مولار) تحت تنش خشکی (50 درصد ظرفیت مزرعه) در گیاه توتون (Nicotiana rustica) رشد یافته در شرایط گلخانه...

متن کامل

بررسی تأثیر تشدید بیان ژن توکوفرول سیکلاز در تحمل به تنش خشکی در توتون (Nicotiana tabacum)

تنش‌های محیطی دامنة گسترده‌ای از پاسخ‌های گیاهی مانند تغییر در بیان ژن تا تغییرپذیری‌ها در سوخت‌وساز (متابولیسم) درون‌یاخته‌ای و رشد را راه‌اندازی می‌کنند. واکنش‌های گیاهی مختلفی برای رویارویی با اثرگذاری‌های زیانبار بالقوة ایجادشده توسط نور، خشکی، شوری، عفونت ناشی از بیمارگر و تنش‌های دیگر وجود دارد. آلفا توکوفرول[1] ترکیب عمدة ویتامین E است که در کلروپلاست برگ یافت می‌شود. این ضداکسنده (آنتی‌...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره 4

صفحات  308- 318

تاریخ انتشار 2017-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023