بهبود شاخص‌های ایمنی همولنف میگوی پاسفید غربی(Litopenaeus vannamei) با تغذیه از پودر برگ حرا(Avicennia marina) در شرایط استرس دمایی پایین

نویسنده

  • ,
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر تغذیه با آرتمیای غنی شده با عصاره الکلی برگ گیاه حرا (Avicennia marina) بر عملکرد رشد، بازماندگی و تحمل استرس در پست‌لارو میگوی سفید غربی (Penaeus vannamei)

در پژوهش حاضر، ناپلی آرتمیا با غلظت‌های مختلف (2/0 و 4/0 گرم در لیتر) عصاره الکلی برگ گیاه حرا (Avicennia marina) غنی­سازی و همراه با غذای پایه کنسانتره در تغذیه پست‌لارو میگوی سفید غربی (میانگین طول کل 05/0±2/0 سانتی‌متر و میانگین وزن 20/0±10/10 میلی‌گرم) به مدت 30 روز استفاده شد. عملکرد رشد شامل میزان طول کل، وزن و ضریب رشد ویژه در روزهای 1، 15 و 30 و درصد بازماندگی در انتهای دوره پرورش تعیین...

متن کامل

تأثیر دو نوع سین‌بیوتیک بر شاخص‌های بیوشیمیایی و ایمنی شناختی همولنف میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei)

از جمله راهکار‎هایی که می‎تواند علاوه بر تأمین مواد مغذی در جهت حمایت از رشد و نمو موجودات آبزی، سبب افزایش سلامت، مقاومت نسبت به استرس و عوامل بیماری‎زا شوند، استفاده از پروبیوتیک‎ها، پری‌بیوتیک‌ها و سین‌بیوتیک‌ها در جیره غذایی آبزیان می‎باشد. این تحقیق با هدف بررسی عملکرد دو سین‌بیوتیک تجاری و غیر‌تجاری بر شاخص‌های ایمنی‌شناختی و بیوشیمیایی همولنف میگوی سفید غربی در قالب 4 تیمار آزمایشی S1 (ج...

متن کامل

اثرات عصاره ی سیر (allium sativum) برشاخص های رشد و پارامترهای همولنف میگوی پاسفید غربی( litopenaeus vannamei )

در بی مهره گان سیستم ایمنی به مکانیسم های ذاتی وابسته بوده و قادر به پاسخگویی به واکسن های اختصاصی نمی باشد. بنابراین دیگر ترکیبات همچون عصاره های گیاهی برای کنترل بیماری های عفونی در پرورش آبزیان استفاده می شود. در این مطالعه اثرات عصاره ی سیر بر شاخص های رشد و پارامتر های همولنف میگوی پاسفید غربی با میانگین وزنی اولیه ی 29/0± 21/18 مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه شامل چهار تیمار با 4 تک...

بررسی تأثیر پودر کاسنی در جیرة غذایی بر شاخص‏های رشد و بازماندگی پست لاروهای میگوی پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei)

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر پودر کاسنی در جیرة غذایی بر شاخص‌های رشد و بازماندگی میگوی پاسفید غربی طی6 هفته در مرکز تحقیقات شیلات چابهار انجام شد. بدین منظور پودر کاسنی در 4 تیمار به صورت 0، 5/0، 1 و 5/1 درصد به خوراک استارتر شرکت هووراش اضافه شد. در این تحقیق 5۴۰  قطعه پست لارو 01/0± 09/0 گرمی میگوی پاسفید غربی در 3 تکرار به ازای هر تیمار، در مخازن ۷۰ لیتری به طور تصادفی توزیع شد. هر ۱۰ روز ی...

متن کامل

اثر رنگدانه آستازانتین روی رشد و میزان بازماندگی پیش مولد میگوی پاسفید( Litopenaeus vannamei ) در شرایط خارج از فصل

در این مطالعه، اثر رنگدانه آستازانتین روی رشد )افزایش وزن، ضریب رشد ویژه، وزن پایانی(، بازماندگی و ارزیابی رنگدانهآستازانتین موجود در بدن پیش مولد میگوی پا سفید ) Litopenaeus vannamei ( با میانگین وزن اولیه 5/ 0± 30 بررسی شد.آزمایش بر اساس یک طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار غذایی ) 0 ، 100 ، 200 ، 400 میلی گرم آستازانتین در کیلوگرم جیره( در 3تکرار اجرا گردید. میگو چهار بار در روز ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 8  شماره 4

صفحات  11- 21

تاریخ انتشار 2019-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023