بهبود پایدار کاردکردهای نظام سلامت از طریق رویکرد توانمندسازی

نویسنده

  • رمضانی درح, وجیهه دکترای تخصصی اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایران
چکیده

Weaknesses of health systems limit their performance. Health System Strengthening (HSS) is an approach which made of strategies, responds and activities and aimed to sustainable improvement of health systems' performance. The HSS helps policy-makers to achieve the improvements by stimulating the system thinking. Furthermore, effective monitoring, evaluation, and learning are important factors in the effectiveness of the HSS.    

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحلیل مشارکت مالی خانوارهای ایرانی در نظام سلامت از طریق تجزیه ضریب تمرکز توزیع مخارج درمانی

هدف: وضعیت مشارکت مالی افراد در تامین مالی سلامت یکی از موضوعات چالش برانگیز در ارزیابی عمل‌کرد نظام‌های سلامت جهان می‌باشد. این موضوع از ابعاد تبعاتی که بر مخارج خانوارها می‌گذارد و هم‌چنین تغییراتی که در توزیع درآمد جامعه ایجاد می‌کند می‌تواند مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. طرح مباحث مربوط به تامین مالی نظام سلامت و تبعات آن بر خانوارهای ایرانی در برنامه‌های توسعه پنج ساله کشور نقطه عطفی در جل...

متن کامل

توانمندسازی منابع انسانی از طریق آموزش های ضمن خدمت

امروزه توانمندسازی به عنوان یکی از ابزارهای مفید ارتقاء کیفی کارکنان و افزایش اثربخشی سازمانی تلقی می گردد. به منظور کسب موفقیت در محیط در حال تغییر کسب و کار امروزی، سازمانها به دانش، نظرات و خلاقیت کارکنان نیازمندند. در این مقاله نیز پس از تعریف توانمندسازی و اهداف آن به بررسی دیدگاههای کارکنان درباره افزایش توانمندیهای شغلی کارکنان از طریق آموزش های ضمن خدمت می پردازد. روش تحقیق توصیفی از نو...

متن کامل

تبیین نقش یادگیری در بهره‌وری نیروی انسانی از طریق توانمندسازی

نیروی انسانی ماهر و کارآمد، ارزنده‌ترین ثروت و دارایی هر سازمان است. مباحث مربوط به یادگیری سازمانی، ازجمله عواملی است که باعث ارتقای بهره‌وری منابع انسانی می‌شود. هدف این مطالعه، بررسی نقش یادگیری سازمانی بر بهره‌وری نیروی انسانی از طریق توانمندسازی است. روش تحقیق توصیفی، از نوع همبستگی بوده و داده‌ها از طریق پرسش‌نامه جمع‌آوری شدند. نمونه‌ی آماری پژوهش حاضر 150 نفر از کارکنان شاغل در بخش‌های ...

متن کامل

بهبود نظام توزیع در شبکه‌ی نمایش خانگی با رویکرد XTRIZ

در این مقاله سعی شده موانع موجود در توزیع فیلم در شبکه‌ی نمایش خانگی شناسایی شود و راه‌حل عملیاتی با استفاده از رویکرد حل خلاقانه‌ی مساله‌ی (XTRIZ) ارائه شود. برای بررسی موانع توزیع، براساس پیشینه‌ی تحقیق 6 بُعد، کانال‌های توزیع، منابع مالی، فرایندهای سازمانی، مصرف‌کننده، مدیریت و محصول، در نظر گرفته شده است. برای استخراج موانع درون این 6 بُعد، 18 شاخص مدنظر قرار گرفته‌اند و با مصاحبه‌ی عمیق و سا...

متن کامل

شبیه‌سازی نظام مالی بیمه سلامت با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها

دریافت: 5/6/94   پذیرش: 23/9/94 مقدمه: امروزه موضوع سلامت از اولویت‌های اصلی زندگی افراد است، و حفظ و گسترش آن در حوزه رفاه اجتماعی و توسعه پایدار امری ضروری است. بیمه‌های بهداشتی و درمانی یکی از راهکارهایی می‌باشند که انسان برای رویارویی با هزینه‌های درمانی ابداع نموده است. یکی از موضوعات مهم و چالش‌های موجود؛ چگونگی استفاده کارا و اثربخش از منابع بیمه در جهت تحقق اهداف سلامت است. هدف این مقال...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3  شماره 1

صفحات  2- 4

تاریخ انتشار 2018-06

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022