بهینه‌‌سازی آب آبیاری کشت پاییزه چغندرقند بر اساس توابع تولید و هزینه در شمال استان خوزستان

نویسندگان

  • محمد خرمیان استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول- بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
  • مصطفی حسین پور استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد- بخش اصلاح و تهیه بذر چغندرقند.
چکیده

     به­منظور بهینه‌سازی آب آبیاری چغندرقند پاییزه، آزمایشی در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در اراضی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی‌آباد با بافت سیلتی کلی لوم در سال های 1389 و 1390 اجرا شد. تیمارهای آبیاری شامل سطوح مختلف آبیاری قطره‌ای نواری تیپ (تأمین 25، 50، 75، 100و125 درصد نیاز آبی با علامت به ترتیب T25، T50، T75، T100 و T125) و همچنین آبیاری جویچه‌ای بود. با استفاده از داده‌های حاصل تابع تولید، هزینه و شاخص‌‌های آستانه‌ای مبتنی بر عمق آب آبیاری محاسبه و مقایسه شدند. نتایج نشان داد اگرچهآبیاری کامل حاصل از آزمایش‌های مزرعه‌ای(تیمار T100) و شاخص حداکثر تولید به ازای مقدار آب به کاررفته (Wm) منجر به بیشترین میزان عملکرد شد، نسبت به تیمارهای T75 و T50 اختلاف معنی‌دار نداشت. از طرفی مقدار شاخص عمق آب مصرفی در حالت محدودیت آب (Ww) به لحاظ مقدار آب مصرفی معادل تیمار T25 بود. علی رغم اینکه بیشترین درآمد خالص در واحد آب مصرفی از شاخص Ww به دست نیامد، باعث کاهش 43 درصدی مصرف آب و در نتیجه کاهش 21 درصدی عملکرد محصول و موجب افزایش عیار چغندرقند و کاهش هزینه‌های آبیاری شد. در مجموع نتایج نشان داد که از لحاظ اقتصادی کم آبیاری چغندرقند در شرایط اقلیمی شمال استان خوزستان امکان پذیر است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بهینه سازی آب آبیاری کشت پاییزه چغندرقند بر اساس توابع تولید و هزینه در شمال استان خوزستان

به­منظور بهینه سازی آب آبیاری چغندرقند پاییزه، آزمایشی در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در اراضی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد با بافت سیلتی کلی لوم در سال های 1389 و 1390 اجرا شد. تیمارهای آبیاری شامل سطوح مختلف آبیاری قطره ای نواری تیپ (تأمین 25، 50، 75، 100و125 درصد نیاز آبی با علامت به ترتیب t25، t50، t75، t100 و t125) و همچنین آبیاری جویچه ای بود. با استفاده از داده های حاصل تابع ت...

متن کامل

کشت پاییزه چغندرقند در مناطق گرم استان اصفهان و ایذه خوزستان

زراعت پاییزه چغندرقند در اقلیم‌های خشکی مانند کشور ایران در مقایسه با کشت بهاره میزان آب کمتری مصرف نموده و می‌تواند گزینه مناسب‌تری برای بهره‌گیری از بارندگی‌های پاییزه و زمستانه و مقابله با بحران کمبود آب باشد. در دو منطقه آران و بیدگل استان اصفهان و ایذه استان خوزستان از مناطق مجاور دو کارخانه قند چهارمحال بختیاری و اصفهان که دارای استعداد بالقوه تولید چغندرقند پاییزه می‌باشند مطالعه‌ای برای...

متن کامل

گزارش کوتاه: بررسی اقتصادی تولید بیواتانول از چغندرقند کشت پاییزه

ضرورت استفاده از اتانول به جای سوخت‎های فسیلی، یا اختلاط آن در کاهش آلودگی زیست محیطی موجب شده تا تولید بیواتانول از 50 میلیون مترمکعب در سال 2007 به 85 میلیون مترمکعب در سال 2012 افزایش یابد. این مطالعه با هدف مقایسه قیمت تمام شده بیواتانول از چغندرقند نسبت به سایر محصولات کشاورزی هم‎چنین مقایسه اقتصادی تولید اتانول از واحد سطح چغندرقند بهاره و پاییزه و برآورد سرمایه لازم جهت احداث واحد صنعتی ...

متن کامل

کشت پاییزه چغندرقند در مناطق گرم استان اصفهان و ایذه خوزستان

زراعت پاییزه چغندرقند در اقلیم های خشکی مانند کشور ایران در مقایسه با کشت بهاره میزان آب کمتری مصرف نموده و می تواند گزینه مناسب تری برای بهره گیری از بارندگی های پاییزه و زمستانه و مقابله با بحران کمبود آب باشد. در دو منطقه آران و بیدگل استان اصفهان و ایذه استان خوزستان از مناطق مجاور دو کارخانه قند چهارمحال بختیاری و اصفهان که دارای استعداد بالقوه تولید چغندرقند پاییزه می باشند مطالعه ای برای...

متن کامل

بررسی امکان کشت پاییزه چغندرقند در مناطق گرم استان کرمانشاه

قند به عنوان یکی ازعمده‎ترین و ارزان‎ترین ماده غذایی انرژی‎زاست که جایگاه خاصی در تغذیه انسان دارد. برای حصول عملکرد بیشتر در مناطق مختلف چغندرکاری موانع متعددی وجود دارد که تعیین تاریخ مناسب کاشت و برداشت چغندر پائیزه از اهمیت خاصی برخوردار است. در این تحقیق سه تاریخ کاشت  (اول شهریور، بیستم شهریور و دهم مهر ماه) و سه تاریخ برداشت (پانزده فروردین، پانزده اردیبهشت و پانزده خرداد) به صورت یک آزم...

متن کامل

تأثیر مدیریت آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند کشت پاییزه

در اکثر مناطقی که چغندرقند به صورت پاییزه کشت می‌شود، انجام آبیاری برای تولید اقتصادی محصول ضروری می‌باشد. از طرفی در این گونه مناطق بخش عمده‌ای از بارندگی در زمستان و در طول فصل رشد چغندرقند اتفاق افتاده، که به نظر می‌رسد نقش مهمی در تأمین نیاز آبی محصول داشته باشد. از این‌رو به منظور تعیین سهم بارندگی و آبیاری‌های اوایل و اواخرفصل درتشکیل عملکرد چغندرقند، این آزمایش در سال زراعی 85-1384 در مر...

متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:

دوره 39  شماره 3

صفحات  95- 106

تاریخ انتشار 2016-10-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

پست های جدید