بهینه‌سازی تولید پینه و تأثیر تنش اسمزی بر پینه های گل قرنفل (Dianthus barbatus L.) در محیط درون شیشه‌ای

نویسندگان

چکیده مقاله:

Dianthus barbatus is an important ornamental bedding plant in temperate regions with traditional medicinal applications. Water shortage and drought stress are major limitations for landscape development and plant medicine production. Callogenesis is the key step for modern plant breeding techniques and in vitro drought stress study defines the mechanisms of plant response to stress. Therefore this research focused on a) callogenesis optimization by different explants (leaf, stem and root) and plant growth regulators (BAP, NAA and 2,4-D) and b) effect of osmotic stress (-1, -3, -6, -9 and -12 bar) induced by polyethylene glycol on D. barbatus calli. For callogenesis optimization, various criteria such as callogenesis percentage, calli colour, tissue type and growth besides chlorosis and necrosis were observed. In the second part, total protein and glycine-betaine content besides the activity of some free radical scavenger enzymes such as superoxide dismutase, catalase, peroxidase were also measured during stress at various levels. Results indicate leaf as the most suitable explant and both 2µM BAP + 4µM NAA and 2µM BAP + 6µM NAA as the most suitable media supplements for callogenesis. As calli were subjected to osmotic stress, growth and weight of stressed calli decreased by osmotic stress increment. As osmotic pressure decreased (osmotic stress increased), total protein content decreased while glycine-betaine osmolyte increased. The activity of some free radical scavenger enzymes such as superoxide dismutase, catalase, peroxidase also increased by osmotic stress increment.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تولید پینه از ریزنمونه‌‌‌های کاج مطبق (Araucaria excelsa L.‌) در شرایط درون شیشهای

شرایط لازم برای تولید پینه از ریزنمونه‌‌‌های ساقه و برگ کاج مطبق (Araucaria excelsa L.) ‌به منظور باززائی گیاه مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور محیط‌‌‌های کشت موراشیگ و اسکوگ (MS) و گوبتا و پولمن (BM) حاوی اسید آلفا- نفتالین استیک (NAA)، ‌ایندول بوتریک اسید (IBA)، 2,4-D ‌ (4،2- دی کلروفنوکسی استیک اسید) و پیکلورام (4 - آمینو- 3،5،6 – 2- پیریدین کربوکسیلیک اسید) هر یک به میزان 2/0، 5/0، 1، 2 ...

متن کامل

تأثیر باکتری‌های حل کننده فسفر و قارچ‌های میکوریزا بر برخی خصوصیات گل قرنفل (Dianthus barbatus)

به منظور بررسی تأثیر باکتری­های حل کننده­ی فسفر و قارچ میکوریزا بر برخی خصوصیات کمی و کیفی گل قرنفل (Dianthus barbatus)، آزمایش گلخانه‌ای به صورت فاکتوریلدر قالب طرح آماریبلوک­های کامل تصادفی با 12 تیمارشامل: میکوریزا در دو سطح (مصرف و عدم مصرف میکوریزا)،باکتری‌های حل کننده فسفردر دو سطح (تلقیح و عدم تلقیح)، کود شیمیایی (سوپر فسفات) در سه سطح (0، 50 و 100میلی گرم در لیتر)،در 4 تکرار با 48 پلاتآ...

متن کامل

تولید پینه از ریزنمونه های کاج مطبق (araucaria excelsa l. ) در شرایط درون شیشهای

شرایط لازم برای تولید پینه از ریزنمونه های ساقه و برگ کاج مطبق (araucaria excelsa l.) به منظور باززائی گیاه مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور محیط های کشت موراشیگ و اسکوگ (ms) و گوبتا و پولمن (bm) حاوی اسید آلفا- نفتالین استیک (naa)، ایندول بوتریک اسید (iba)، 2,4-d (4،2- دی کلروفنوکسی استیک اسید) و پیکلورام (4 - آمینو- 3،5،6 – 2- پیریدین کربوکسیلیک اسید) هر یک به میزان 2/0، 5/0، 1، 2 و 4 میلی...

متن کامل

اثر مانیتول بر رشد رویان‌های‌ بدنی تولید شده از پینه رویان‌زای میخک (Dianthus caryophyllus L.)

In vitro regeneration of four cultivars of carnation namely ‘Nelson’, ‘Impulse’, ‘Sagres’ and ‘Spitit’ through somatic embryogenesis was studied. MS culture medium was supplemented with 30 gl-1 sucrose, 2 mgl-1 2,4-D and 0.2 mgl-1 BA and used for embryogenic callus formation. Somatic embryos were formed when embryogenic callus was transferred to MS medium without growth regulators containing 30...

متن کامل

اثر تنش یخ‌زدگی بر گیاه قرنفل (Dianthus barbatus) در شرایط کنترل شده

این مطالعه با هدف بررسی تحمل به دماهای پایین گیاه قرنفل در شرایط کنترل شده و به صورت طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. به این منظور گیاهان پس از کشت و رشد در خزانه در اواسط تابستان تا اوایل پاییز و خوسرمایی در شرایط طبیعی در طول پاییز، در مرحله 7-8 برگی در فریزر ترموگرادیان در معرض 12 دمای یخ‌زدگی (صفر، 2-، 4-، 6-، 8-، 10-، 12-، 14-، 16-، 18-، 20-،22- درجه سانتی‌گراد) قرار داده شدند. پایدا...

متن کامل

اثر مانیتول بر رشد رویان‌های‌ بدنی تولید شده از پینه رویان‌زای میخک (Dianthus caryophyllus L.)

In vitro regeneration of four cultivars of carnation namely ‘Nelson’, ‘Impulse’, ‘Sagres’ and ‘Spitit’ through somatic embryogenesis was studied. MS culture medium was supplemented with 30 gl-1 sucrose, 2 mgl-1 2,4-D and 0.2 mgl-1 BA and used for embryogenic callus formation. Somatic embryos were formed when embryogenic callus was transferred to MS medium without growth regulators containing 30...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 27

صفحات  237- 252

تاریخ انتشار 2019-02

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023