بهینه ‏سازی کمک‏ فنر الکترومغناطیسی و سیستم تعلیق خودرو با استفاده از الگوریتم زنبورعسل

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق، کمک‏فنر الکترومغناطیسی به مدل‏ یک‏چهارم خودرو با دو درجه آزادی و مدل یک‏دوم خودرو با چهار درجه آزادی اضافه شده است. در ادامه، با استفاده از الگوریتم بهینه‎سازی زنبورعسل در دو مرحله، مدل شبیه‏‏سازی شده، بهینه شده است. در مرحله اول، فقط ثوابت کمک‏فنر الکترومغناطیسی بهینه شده و پارامترهای سیستم تعلیق ثابت فرض گردیده است. در مرحله دوم، علاوه بر ثوابت کمک‏فنر الکترومغناطیسی، پارامترهای سیستم تعلیق نیز مورد بهینه‏سازی قرار گرفته که در هر دو مرحله، مقادیر پارامترهای بهینه‏ شده از اعمال ورودی ترکیبی شامل ده ورودی سینوسی با دامنه‏های مختلف و یک ورودی پله واحد به‏دست آمده و در نهایت با استفاده از این مقادیر، میزان انتگرال قدر مطلق خطا نسبت به چند حالت ورودی محاسبه شده است. برای تعیین تابع هدف در بهینه‏سازی انجام شده از انتگرال قدر مطلق خطا استفاده شده که هدف، کمینه سازی سطح زیر نمودار (جابه‏جایی خودرو) می‏باشد. نتایج نشان داد که مقادیر تابع هدف در حالت دوم بهینه‏سازی نسبت به حالت اول کمتر بوده، به‏گونه‏ای که به‏عنوان نمونه در اثر اعمال ورودی سینوسی با دامنه 5 مقدار این تابع برای مدل یک‏چهارم و یک‏دوم خودرو در حالت اول بهینه‏سازی به‏ترتیب برابر 293/0 و 283/0 و در حالت دوم بهینه‏سازی به‏ترتیب برابر 261/0 و 255/0 است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

پایدار سازی رفتار سیستم تعلیق الکترومغناطیسی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

سیستم تعلیق الکترومغناطیسی که یکی از روش‌های مورد استفاده در قطارهای معلق مغناطیسی است دارای رفتاری ناپایدار و غیرخطی است. در این مقاله ابتدا مدل ریاضی سیستم تعلیق الکترومغناطیسی را به دست آورده و سپس آن را خطی کرده‌ایم. پس از آن جهت پایدار کردن رفتار سیستم از روش فیدبک حالت استفاده شده است که ضرایب کنترلی آن با روش ریکاتی به دست آمده است. همچنین جهت ایجاد رفتاری بهتر در سیستم تعلیق از روش هوشم...

متن کامل

پایدار سازی رفتار سیستم تعلیق الکترومغناطیسی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

سیستم تعلیق الکترومغناطیسی که یکی از روش‌های مورد استفاده در قطارهای معلق مغناطیسی است دارای رفتاری ناپایدار و غیرخطی است. در این مقاله ابتدا مدل ریاضی سیستم تعلیق الکترومغناطیسی را به دست آورده و سپس آن را خطی کرده‌ایم. پس از آن جهت پایدار کردن رفتار سیستم از روش فیدبک حالت استفاده شده است که ضرایب کنترلی آن با روش ریکاتی به دست آمده است. همچنین جهت ایجاد رفتاری بهتر در سیستم تعلیق از روش هوشم...

متن کامل

پایدار سازی رفتار سیستم تعلیق الکترومغناطیسی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

سیستم تعلیق الکترومغناطیسی که یکی از روش های مورد استفاده در قطارهای معلق مغناطیسی است دارای رفتاری ناپایدار و غیرخطی است. در این مقاله ابتدا مدل ریاضی سیستم تعلیق الکترومغناطیسی را به دست آورده و سپس آن را خطی کرده ایم. پس از آن جهت پایدار کردن رفتار سیستم از روش فیدبک حالت استفاده شده است که ضرایب کنترلی آن با روش ریکاتی به دست آمده است. همچنین جهت ایجاد رفتاری بهتر در سیستم تعلیق از روش هوشم...

متن کامل

بهینه ‏سازی پارامترهای سیستم تعلیق منفعل کابین تراکتور با کمک الگوریتم ازدحام ذرات

این مقالۀ پژوهشی به‌منظور تعیین ضریب فنریّت و میرایی سیستم تعلیق کابین تراکتور ITM285 با هدف افزایش راحتی کاربر تراکتور انجام شد. تجزیه و تحلیل‏ها باتوجه به میانگین مربع پاسخ شتاب در باند یک‌سوم اکتاو و سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) انجام پذیرفت. بهینه‏سازی پارامترهای سیستم تعلیق با روش بهینه‏سازی ازدحام ذرات (PSO) روی مدل 2 درجۀ آزادی سیستم تعلیق کابین تراکتور در نرم‌افزار MatLab در محدودۀ ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 8  شماره 1

صفحات  52- 58

تاریخ انتشار 2017-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021