بکارگیری تمام‌نگاری دیجیتال میکروسکوپی به منظور بررسی میکروبالن‌های پلیمری (مرضیه ولی اقبال1*، بهاره زارع فارسانی،امیرحسین فرهبد)

ثبت نشده
چکیده

برای دستیابی به گداخت به روش محصورسازی اینرسیضروری است تا میکروبالن­های پلیمری از کرویت، تقارن و یکنواختی سطح بسیار بالایی برخوردار باشند تا از بروز ناپایداری هیدرودینامیکی طی فرآیند فشرده­سازی هدف تا حد امکان کاسته شود. ناپایداری‌های ریلی-تیلور در عملکرد هدف‌های طراحی شده برای آزمایش‌های ICF نقش بسزایی دارند. به همین دلیل لازم است هدف‌های ساخته شده متقارن و ضخامت سطوح ثابتی داشته‌باشند. روش­های مختلفی برای مشخصه­یابی این کپسول­ها وجود دارد.  در این مقاله از روش تمام­نگاری دیجیتال میکروسکوپی با پیکر بندی تداخل­سنج ماخ-زندر عبوری برای کنترل کیفی هدف­های گداخت لیزری استفاده شده است. ترکیب تمام­نگاری دیجیتال با میکروسکوپ یا تمام­نگاری دیجیتال میکروسکوپی، امکان دستیابی به تصویری با وضوح بالا از نمونه سه بعدی را بوسیله بازسازی عددی فراهم می­آورد. همچنین تمام­نگاری دیجیتال میکروسکوپی فرآیندی غیر­مخرب است که برای حفظ کیفیت نمونه تحت مطالعه از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این روش ابتدا تمام­­نگار به وسیله CCD ثبت شده، سپس به کمک نرم­افزار Holovision بازسازی شده است. یکنواختی سطح، همگنی و ضخامت پوسته در نقاط مختلف نمونه در تصویر بازسازی شدهمورد بررسی قرارگرفته است. در نهایت ضخامت پوسته در نقاط مختلف تصویر بازسازی شده، اندازه­گیری شده و نایکنواختی ضخامت پوسته به طور متوسط 83/22 درصد به دست آمده است. این میزان نایکنواختی برای نمونه ها باید به حدقل برسد تا قابل استفاده در گداخت هست­ای باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

آپودیزه کردن گشودگی در میکروسکوپی به روش تمام‌نگاری دیجیتال

در این مقاله روشی برای طراحی گشودگی­ آپودیزه شده ارائه شده که در آن نیمرخ تراگسیل با درون یابی منحنی درجه سوم تعریف می شود. این روش در میکروسکوپی به روش تمام­نگاری دیجیتال به کار گرفته شده تا گشودگی تمام­نگاشت­ ضبط شده توسط دوربین CCD را به صورت عددی آپودیزه کند. تراگسیل گشودگی آپودیزه شده به طور کلی توسط چهار پارامتر تعریف می شود و طوری تنظیم می­شوند که نوسان­های شدت ایجاد شده در اثر بازسازی ع...

متن کامل

بررسی رابطه‌ میزان سرمایه اجتماعی خانواده و ویژگی‌های کارآفرینانه در شخصیت افراد، دکتر بیژن زارع، مرضیه زارع

این پژوهش با هدف بررسی رابطه میزان سرمایه اجتماعی خانواده با ویژگی­های کارآفرینانه در شخصیت افراد شرکت کننده در دوره­های کوتاه­ مدت آموزش کارآفرینی در سال 1388 در مناطق گوناگون شهر تهران، به انجام رسیده است. نمونه مورد مطالعـه متشکل از 201 نفر می­باشد که براساس فرمـول نمونه‌گـیری کـوکران و به صورت تصادفی ساده از بین 2010 نفر انتخاب شده‌اند. روش پژوهش، پیمایش و ابزار جمع­آوری داده­ها پرسشنامه­ای...

متن کامل

شبیه سازی محیط فعال پلاسمایی لیزر پرتو ایکس نرم آهن شبه‌نئون (غزاله غنی مقدم*، امیرحسین فرهبد)

در این مقاله به بررسی محیط فعال لیزر پرتو ایکس نرم آهن شبه ‌نئون و به دست آوردن ضریب بهره محیط پرداخته شده است. در این پژوهش با استفاده از کد هیدرودینامیکی MED103 و همچنین تنظیم پارامترهای لیزر ورودی که عبارتند از چند پالسی بودن، پهنای پالس، طول موج، شدت و فاصله زمانی میان پالس ها، پارامترهای هیدرودینامیکی و میزان یونش محیط فعال پلاسمایی آهن شبه ‌نئون به دست آورده شده اند. از آنجا که گسیل لیزری...

متن کامل

آپودیزه کردن گشودگی در میکروسکوپی به روش تمام نگاری دیجیتال

در این مقاله روشی برای طراحی گشودگی­ آپودیزه شده ارائه شده که در آن نیمرخ تراگسیل با درون یابی منحنی درجه سوم تعریف می شود. این روش در میکروسکوپی به روش تمام­نگاری دیجیتال به کار گرفته شده تا گشودگی تمام­نگاشت­ ضبط شده توسط دوربین ccd را به صورت عددی آپودیزه کند. تراگسیل گشودگی آپودیزه شده به طور کلی توسط چهار پارامتر تعریف می شود و طوری تنظیم می­شوند که نوسان­های شدت ایجاد شده در اثر بازسازی ع...

متن کامل

شبیه سازی محیط فعال پلاسمایی لیزر پرتو ایکس نرم آهن شبه نئون (غزاله غنی مقدم*، امیرحسین فرهبد)

در این مقاله به بررسی محیط فعال لیزر پرتو ایکس نرم آهن شبه نئون و به دست آوردن ضریب بهره محیط پرداخته شده است. در این پژوهش با استفاده از کد هیدرودینامیکی med103 و همچنین تنظیم پارامترهای لیزر ورودی که عبارتند از چند پالسی بودن، پهنای پالس، طول موج، شدت و فاصله زمانی میان پالس ها، پارامترهای هیدرودینامیکی و میزان یونش محیط فعال پلاسمایی آهن شبه نئون به دست آورده شده اند. از آنجا که گسیل لیزری د...

متن کامل

اندازه‌‌گیری تغییرات دمایی پلی‌متیل متاآکریلات با استفاده از روش تداخل‌سنجی تمام‌نگاری دیجیتال

تداخل‌سنجی تمام‌نگاری یکی از روشهای دقیق مورد استفاده برای اندازه‌گیری کمیتهای فیزیکی نظیر تنش، فشار، ارتعاش، و تغییرات ضریب شکست و دما به خصوص در مواد جامد شفاف است. در این مطالعه، از یک چیدمان تجربی تداخل‌سنجی تمام‌نگاری دیجیتال ماخ-زندر برای اندازه‌گیری میزان تغییرات دمایی ایجاد شده در یک سلول پلی متیل متا‌آکریلات تحت تابش لیزر مادون قرمز استفاده شد. نتایج حاصل از روش تداخل‌سنجی توافق خوبی ب...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 8  شماره 30

صفحات  42- 47

تاریخ انتشار 2017-06-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021