بیولوژی، عملکرد و شناسایی microRNA ها

نویسندگان

  • خردمند, پریسا دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم ، گروه زیست شناسی، بخش ژنتیک
چکیده مقاله:

microRNAها یا به اختصار miRNA مولکول های RNA کوتاهی با طول 19 تا 23 نوکلئوتید هستند که از طریق کنترل بیان ژن‌های مختلف به عنوان تنظیم کننده‌های اصلی گستره‌ی وسیعی از فرایندهای بیولوژیکی شامل: تکامل اولیه، تمایز سلولی، تکثیر و آپوپتوز عمل می‌کنند. بنابراین تغییر بیان miRNAها نقش مهمی را در بروز بیماری‌های مختلف از جمله سرطان ایفا می‌کند. از این رو مطالعات بسیاری در جهت بررسی بیولوژی و عملکرد این دسته از RNAها انجام شده است. همینطور تلاش‌های چشم‌گیری به منظور توسعه‌ی روش‌های تشخیص و سنجش آن‌ها صورت گرفته است. در این مقاله بیولوژی miRNA در فرایندهای فیزیولوژیکی و پاتولوژیکی مختلف مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و به برخی از تکنیک‌های شناسایی و تشخیص miRNAها اشاره می‌شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بیولوژی، عملکرد و شناسایی microrna ها

micrornaها یا به اختصار mirna مولکول های rna کوتاهی با طول 19 تا 23 نوکلئوتید هستند که از طریق کنترل بیان ژن های مختلف به عنوان تنظیم کننده های اصلی گستره ی وسیعی از فرایندهای بیولوژیکی شامل: تکامل اولیه، تمایز سلولی، تکثیر و آپوپتوز عمل می کنند. بنابراین تغییر بیان mirnaها نقش مهمی را در بروز بیماری های مختلف از جمله سرطان ایفا می کند. از این رو مطالعات بسیاری در جهت بررسی بیولوژی و عملکرد این...

متن کامل

مروری بر فرآیندهای وابسته به بیولوژی MicroRNA قارچ‌ها

RNA processing is essential factor for synthesis of functional and structural proteins in eukaryote cells. In eukaryote organisms it will be initiated with transcription of DNA in nucleolus and terminated to mRNA translation in cytoplasm, finally mRNA degraded. Protein synthesis followed as different steps, includes 5' capping, poly adenylating, processing and transferring from nucleolus to cyt...

متن کامل

microRNA ها در درمان سرطان

با وجود پیشرفت در تشخیص و درمان، بیماری سرطان یکی از عوامل مهم مرگ و میر در دنیاست. علاوه بر عوامل ژنتیکی و محیطی عوامل اپی‌ژنتیکی هم در اتیولوژی سرطان دخیل هستند. اخیراً معلوم شده است که microRNA‌ها -یک گروه از RNA‌های کوچک غیرکد کننده- ارتباط نزدیکی با بیماری‌های مختلف از جمله سرطان دارند. microRNA‌ها بیان ژن در یوکاریوت‌ها را از طریق مهار ترجمه یا تخریب mRNA تنظیم می‌کنند که این کار را با ...

متن کامل

نقش microRNA ها در تکامل سیستم عصبی مرکزی

مقدمه: تنظیم بیان ژن جهت عملکرد مناسب سلول ها دارای اهمیت بسیاری می باشد. فرایندهای پیچیده ای از قبیل تکامل، آپوپتوز، تمایز سلولی و سیکل سلولی نیازمند بیان ژنهای مناسبی هستند. microRNA ها، RNA های کوچکی هستند که به عنوان عوامل تنظیمی مهمی در بیان ژنها مطرح می باشند. در واقع miRNA ها، RNA های تنظیمی کوچکی هستند که در فرایندهای متعدد سلولی از قبیل تکامل، تکثیر، تمایز، نوروژنز و انعطاف پذیری دخالت...

متن کامل

microrna ها در درمان سرطان

با وجود پیشرفت در تشخیص و درمان، بیماری سرطان یکی از عوامل مهم مرگ و میر در دنیاست. علاوه بر عوامل ژنتیکی و محیطی عوامل اپی ژنتیکی هم در اتیولوژی سرطان دخیل هستند. اخیراً معلوم شده است که microrna ها -یک گروه از rna های کوچک غیرکد کننده- ارتباط نزدیکی با بیماری های مختلف از جمله سرطان دارند. microrna ها بیان ژن در یوکاریوت ها را از طریق مهار ترجمه یا تخریب mrna تنظیم می کنند که این کار را با جفت...

متن کامل

نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی: روش های سنتز، شناسایی و کاربردهای آن در پزشکی و بیولوژی

Magnetic nanomaterials are making significant impact on improving the quality of human health that is tangible from a wide range of applications in various fields of medicine and biology. In recent years, nanoparticles successfully demonstrated outstanding applications due to having excellent magnetic properties of the iron oxide nanoparticles-based counterparts. Zero-valent iron nanoparticles ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره None

صفحات  33- 40

تاریخ انتشار 2015-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023