بیونانوکامپوزیت های کیتوسان- نانو ذرات اکسید روی: تهیه درجا، شناسایی و بررسی خواص ضدمیکروبی

نویسنده

چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تهیه و بررسی خواص نانو کامپوزیت های رسانا پلی آنیلین-نانو ذرات اکسید روی

پلی­آنیلین به روش شیمیایی توسط اکسید کننده آمونیوم پرسولفات در محیط اسیدی آبی سنتز شد. نانو کامپوزیت­های پلی­آنیلین با افزودن مقادیر مختلف از نانوذرات اکسیدروی (5-1 درصد) به روش ریخته گری تهیه شد. با تبخیر حلال، فیلم های پلی آنیلین و نانو کامپوزیت­های مربوطه به دست آمد. ترکیب، مورفولوژی (شکل شناسی) و ساختار پلی آنیلین و نانو کامپوزیت های آن به وسیله طیف سنجی ftir، میکروسکوپ الکترونی روبشی (sem)...

متن کامل

تهیه و بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی و ضدمیکروبی فیلم‌های نانوکامپوزیت پلی‌اتیلن سبک حاوی نانوذرات نقره، اکسید روی و اکسید مس

 هدف از این مطالعه تولید فیلم‌های نانوکامپوزیتی بر پایۀ پلی‌اتیلن سبک حاوی نانوذرات فلزی شامل نقره (Ag)، اکسید روی (ZnO)، و اکسید مس (CuO) و بررسی خواص مکانیکی و ضدمیکروبی آنها به‌عنوان فیلم‌های فعال در بسته‌بندی مواد غذایی برای کاهش شدت فرایندهای لازم در صنایع غذایی و میزان نگهدارنده‌های شیمیایی در غذا بود. در این پژوهش نانوذرات فلزی با یک‌درصد وزنی به فیلم‌های پلی‌اتیلنی که به روش اکستروژن مذ...

متن کامل

تولید و بررسی خواص نوری نانو ذرات اکسید روی خالص و آلائیده با منگنز

 - نانو ذرات اکسیدروی خالص و آلائیده با منگنز به روش مایسل معکوس تولید شده­اند. اندازه، ویژگی­های ساختاری و نوری این نانو ذرات توسط دستگاه پراش پرتو ایکس (XRD)[1]، میکروسکوپ الکترونی عبوری(TEM)[2] و طیف سنج UV-Vis[3] مورد بررسی قرار گرفتند. الگوی پراش پرتو X تشکیل فاز ورتزایت نانو ذرات را تایید می­کند. ویژگی­های نوری نانو ذرات مانند ضریب میرائی، گاف انرژی، انرژی اورباخ، طول موج آستانه­گذار، عمق...

متن کامل

تهیه و بررسی خواص نانو‌کامپوزیت‌های رسانا پلی‌آنیلین-نانو ذرات اکسید‌روی

پلی‌آنیلین به‌روش شیمیایی توسط اکسید کننده آمونیوم پرسولفات در محیط اسیدی آبی سنتز شد. نانو کامپوزیت‌های پلی‌آنیلین با افزودن مقادیر مختلف از نانوذرات اکسیدروی (5-1 درصد) به‌روش ریخته‌گری تهیه شد. با تبخیر حلال، فیلم‌های پلی‌آنیلین و نانو‌کامپوزیت‌های مربوطه به‌دست آمد. ترکیب، مورفولوژی (شکل شناسی) و ساختار پلی‌آنیلین و نانو‌کامپوزیت‌های آن به‌وسیله طیف‌سنجی FTIR، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)...

متن کامل

تهیه و شناسایی نانو ذرات نیکل اکسید و کاربرد آن در جذب آلومینون

در این تحقیق نانو ذرات اکسید نیکل به روش هم‌رسوبی تهیه شده و توانایی آن در جذب سطحی آلومینون در مقیاس آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفته است. نمونه‌های تهیه شده با استفاده از روش‌های  FT-IR، XRD،VSM ، SEM  و  EDX مورد شناسایی قرار گرفتند. نتایج حاصل از طیف سنجی مادون قرمز(FT-IR)  تشکیل پیوند کوالانسی NiO در نمونه‌ی تهیه شده را تایید می‌کند. پراش پرتو ایکس (XRD) نشان می‌دهد که نمونه‌ی مورد نظر تک...

متن کامل

سنتز سبز نانو ذرات اکسید روی (ZnO) با استفاده از میوه سیب و بررسی اثرات ضدمیکروبی آن

در این تحقیق نانو ذرات اکسید روی (ZnO) با استفاده از عصاره سیب سنتز شد و سپس خواص فیزیکی و شیمیایی نانو ذرات ZnO با استفاده از روشهای ارزیابی SEM، XRD، EDS، UV-Vis و FT-IR مورد برسی قرار گرفت. متوسط اندازه ی نانو ذرات ZnO با استفاده از معادله ی دبای شرر 10 نانومتر تخمین زده شد .نانو ذرات سنتز شده با این روش (استفاده از عصاره سیب) خاصیت ضدمیکروبی خوبی دربرابر قارچ Candida albicans از خود نشان دا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 8  شماره 4

صفحات  22- 30

تاریخ انتشار 2019-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023