تأثیر آتش سوزی پوشش گیاهی بر برخی از ویژگی‌های خاک در مراتع پارک ملی بمو شیراز

نویسندگان

  • جمشید قربانی استادیار گروه مرتع و آبخیزداری| دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
  • حسن عباسی کارشناس ارشد مرتعداری| دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
  • پرویز غلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کازرون| باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، کازرون، ایران

چکیده

آتش­سوزی از جمله عوامل اکولوژیک مؤثر بر توسعه و تکامل جوامع گیاهی به خصوص در مناطق خشک و نیمه­خشک می­باشد. آگاهی از اثرات آتش­سوزی بر جنبه­های مختلف یک اکوسیستم به ویژه خاک، جهت مدیریت مراتع پس از آتش­سوزی اهمیت دارد. تحقیق حاضر در دو رویشگاه مرتعی با تیپ­های گیاهی متفاوت در پارک ملی بمو شیراز که آتش­سوزی با فواصل زمانی معین (شاهد یا بدون آتش­سـوزی، آتش­سوزی یک ساله و آتش­سوزی 5 ساله) صورت گرفته بود، انجام شد. در هر منطقه از سه ترانسکت 100 متری با فاصله 20 متر از هم استفاده شد. بر روی هر ترانسکت سه پلات یک متر مربعی به صورت تصادفی- منظم مستقر و در هر پلات یک نمونه خاک از عمق صفر تا 10 سانتی­متری توسط آگر برداشت گردید که در مجموع 54 نمونه خاک جهت اندازه­گیری خصوصیات خاک (بافت خاک، رطوبت خاک، ماده آلی، اسیدیته گل اشباع، هدایت الکتریکی و آهک) به آزمایشگاه منتقل گردیدند. به منظور پاســخ ویژگی­های خاک به آتش­سوزی در فواصل زمانی مختلف، از روش آنالیز واریانس یک­طرفه و آنالیز چند متغیره (RDA) استفاده گردید. نتایج حاصل از آنالـیزها در دو رویشگاه مرتعی نشان داد که از بین ویژگی­های خاک، ماده آلی خاک و هدایت الکتریکی نسبت به سایر ویژگی­های خاک، همبستگی بیشتری با مناطق آتش­سوزی شده داشتند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 9 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

مراتع جزء اکوسیستم های طبیعی و پویا هستند که بیشترین سطح خشکیها (47درصد) را به خود اختصاص داده اند. مدیریت اکوسیستم های مرتعی چندان ساده نبوده، زیرا عوامل زیادی در آن دخالت دارند و ارتباط تنگاتنگی بین این عوامل وجود دارد. یکی از عوامل فیزیکی که تاثیر دوره ای آن در اعصار متمادی برای انسان و طبیعت حایز اهمیت فراوان بوده آتش سوزی می باشد. در نیم قرن اخیر در سطح جهان مطالعات زیادی به منظور بررسی پی...

چکیده آتش سوزی از جمله عوامل اکولژیک موثر بر رشد، توسعه و تکامل جوامع گیاهی خصوصا در مناطق خشک و نیمه خشک می باشد. آگاهی از اثرات آتش سوزی بر جنبه های مختلف یک اکوسیستم جهت مدیریت مراتع پس از آتش سوزی اهمیت دارد. تغییرات ایجاد شده در پوشش گیاهی بواسطه آتش سوزی می تواند باعث تغییراتی در مقادیر بذر گونه ها در خاک گردد. ذخایر بذر گونه ها در بانک بذر خاک نقش بسزایی در پویایی پوشش گیاهی پس از آتش س...

این تحقیق به منظور بررسی اثر آتش¬سوزی روی برخی از خصوصیات پوشش گیاهی مراتع سنندج صورت گرفته است. به این منظور سه منطقه در اطراف سنندج (با شرایط یکسان)که از 1 تا 3 سال قبل در آنها آتش¬سوزی اتفاق افتاده بود، در نظر گرفته شد. برای نمونه¬برداری از پوشش گیاهی 6 واحدکاری یا سایت (3 سایت آتش¬سوزی و 3 سایت شاهد) انتخاب و در هر یک از سایت¬ها 2 ترانسکت (در راستای شیب و عمود بر شیب) و در امتداد هر ترانسکت...

گیاهان بالشتکی به‏عنوان گونۀ غالب مناطق کوهستانی، حضور گونه‏های اطراف خود را آسان می‏کنند. این مطالعه به‏دنبال بررسی تأثیر آتش‏سوزی بر بهبود خرداقلیمی اسپرس در علفزارهای کوهستانی است. آتش‏سوزی در تابستان 1392 رخ داده است. بدین‌منظور از 29 اسفند 1394 با استفاده از دماسنج تکمه‏ای در عمق نوسان دمای روزانه در زیر‌بوتۀ شاهد و نیز زیر‌بوتۀ سوختۀ اسپرس به‌مدت 31 روز و با فواصل زمانی نیم ساعت ثبت شد. ا...

آتش بعنوان یک عامل بوم شناختی همیشه تغییراتی در ساختار پوشش گیاهی ایجاد می نماید، این پدیده می تواند در اجزای تشکیل دهنده هر اکوسیستم تاثیرات مثبت یا منفی بوجود آورد، که از دیدگاه مدیریت منابع طبیعی برای برنامه ریزان حائز اهمیت فراوان است. پارک ملی گلستان از جمله پارک های ملی در سطح جهانی است که بعنوان ذخیره گاه زیستکره بشمار می آید، در این پارک ملی تاکنون آتش سوزی های متعدد و ناخواسته ای بوقوع...

آتش¬سوزی عاملی طبیعی در مراتع به شمار رفته و همانند پوشش گیاهی مولفه طبیعی مرتع محسوب می¬شود. در بسیاری از مراتع ، آتش موجب ایجاد ترکیب و ساختار مشخصی در پوشش گیاهی می¬شود. این پژوهش جهت بررسی اثر آتش¬سوزی بر برخی از خصوصیات پوشش گیاهی در مراتع زاگرس غربی صورت گرفت. برای انجام تحقیق، ابتدا از طریق بازدیدهای صحرایی، محدوده¬ی کاری شامل منطقه آتش¬سوزی شده و شاهد (آتش¬سوزی نشده) شناسایی و سپس در هر...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود