تأثیر آموزش حافظه‌کاری هیجانی بر کنترل شناختی نوجوانان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه

نویسندگان

  • توران شاه‌دوست کارشناس ارشد، گروه روانشناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، واحد زاهدان دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران .
  • زبیر صمیمی دانشجوی دکترا، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.
چکیده مقاله:

اهداف مشکلات کنترل شناختی در نوجوانان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه، لزوم توجه بیشتر به روش‌های درمانی جدید را در این اختلال برجسته می‌کند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش حافظه‌کاری هیجانی بر کنترل شناختی نوجوانان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه است.مواد و روش ها به منظور انجام پژوهش، 5 نوجوان (3 دختر و 2 پسر) مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه از یکی از مراکز آموزش کودکان کار در شهر کرج به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. تشخیص‌گذاری این افراد با استفاده از ابزارهای تشخیصی (مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلال‌های محور یک و مقیاس تأثیر حوادث) صورت گرفت. افراد انتخاب‌شده به صورت انفرادی، طی 20 جلسه تحت آموزش حافظه‌کاری هیجانی قرار گرفتند. همه افراد در سه مرحله (پیش از آموزش و پس از آموزش و پیگیری) با آزمون Go/Nogo ارزیابی شدند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون اندازه‌گیری مکرر استفاده شد.یافته ها نتایج آزمون اندازه‌گیری مکرر نشان داد آموزش حافظه‌کاری هیجانی منجر به کاهش معنادار زمان واکنش پاسخ‌های درست آزمودنی‌ها از مرحله پیش‌آزمون (M=402) تا پس‌آزمون (60/121M=) و پیگیری(80/311M=) شده است (001/60، P

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثربخشی آموزش حافظه کاری هیجانی بر بهبود حافظه نوجوانان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه

وجود نارسایی¬های عملکرد حافظه در اختلال استرس پس از سانحه و ارتباط این نارسایی¬ها با شدت علائم اختلال، لزوم به‌کارگیری راهکارهای نوین بهبود حافظه را در این بیماران می¬طلبد. لذا، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش حافظه کاری هیجانی در حافظه نوجوانان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه بود. برای این هدف، 4 نوجوان (2 دختر و2 پسر) با روش نمونه‌گیری در دسترس و با استفاده از 2 ابزار تشخیصی (مصاحبه ب...

متن کامل

اثربخشی آموزش حافظه کاری هیجانی بر توانایی مهارگری شناختی و عاطفی نوجوانان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه

زمینه و هدف: مشکلات و نارسایی‌های شناختی و هیجانی در نوجوانان مبتلابه اختلال استرس پس از سانحه لزوم توجه بیشتر به روش‌های درمانی جدید را در این اختلال برجسته می‌نماید. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش حافظه کاری هیجانی بر توانایی مهارگری شناختی و عاطفی نوجوانان مبتلابه اختلال استرس پس از سانحه بود. روش: جامعه آماری این پژوهش را تمام نوجوانان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه در شهر کرج در ...

متن کامل

اثربخشی آموزش حافظه کاری هیجانی بر توانایی مهارگری شناختی و عاطفی نوجوانان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه

زمینه و هدف: مشکلات و نارسایی های شناختی و هیجانی در نوجوانان مبتلابه اختلال استرس پس از سانحه لزوم توجه بیشتر به روش های درمانی جدید را در این اختلال برجسته می نماید. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش حافظه کاری هیجانی بر توانایی مهارگری شناختی و عاطفی نوجوانان مبتلابه اختلال استرس پس از سانحه بود. روش: جامعه آماری این پژوهش را تمام نوجوانان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه در شهر کرج در ...

متن کامل

تعیین پیش‌بینی شدت اختلال استرس پس از سانحه از هوش هیجانی و راهبردهای مقابله‌ای در بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه

مقدمه: ازآنجاکه در افراد دچار PTSD، نشانه‌هایی با شدت متفاوت بروز می‌کند، عواملی چند می‌تواند توجیه‌کننده این تفاوت در شدت نشانه‌ها باشد. هدف از اجرای این پژوهش بررسی رابطه هوش هیجانی و راهبردهای مقابله‌ای با شدت اختلال استرس پس از سانحه است. مواد و روش‌ها: در این پژوهش همبستگی، 115 مراجعه‌کننده مبتلا به اختلال PTSD مراجعه‌کننده به درمانگاه اعصاب و روان دو بیمارستان ولیعصر (عج) و امام سجاد (ع) ...

متن کامل

اثربخشی درمان فراشناخت بر راهبردهای کنترل فکر بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه

اختلال استرس پس از سانحه مجموعه‌ای از علایم است که در پی مواجهه با حوادث آسیب‌زای زندگی پیدا می‌شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان فراشناختی بر راهبردهای کنترل فکر بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه انجام شد. این پژوهش در چارچوب یک مطالعه آزمایشی تک موردی با استفاده از طرح خطوط پایه چندگانه اجرا شده است. جامعه آماری این مطالعه را کلیه افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه در شه...

متن کامل

مقایسه هوش هیجانی بین جانبازان مبتلا- و غیرمبتلا به اختلال استرس پس از سانحه

اهداف: اختلال استرس پس از سانحه می‌تواند توسط طیف وسیعی از عوامل استرس‌آور به‌وجود آید که یکی از عمده‌ترین شرایط استرس‌زای پدیدآورنده این اختلال حضور فرد در جنگ است. تحقیقات نشان می‌دهد افرادی که از هوش هیجانی بالاتری برخوردار هستند کمتر تحت تاثیر رویدادهای استرس­زا قرار می‌گیرند. هدف این مطالعه، مقایسه هوش هیجانی در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه با سایر جانبازان بود. ابزار و روش‌ه...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 23  شماره 5

صفحات  794- 803

تاریخ انتشار 2016-11-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023