تأثیر آموزش شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر مشکلات رفتاری کودکان

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: مشکلات رفتاری کودکان منجر به بروز مشکلات فراوانی در مدرسه می‌شود و نه­ تنها به تحصیل کودکان خدشه وارد می‌کند بلکه باعث به وجود آمدن مشکلات اجتماعی و کاهش توجه و حرمت خود آنها نیز می‌شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر اثربخشی آموزش شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر مشکلات رفتاری کودکان (دختر) بود. روش: روش پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش‌آموزان مقطع ششم مدارس واقع در منطقه 2 تهران در سال تحصیلی 96- 1395 بود که از بین آنها 20 دانش‌آموز با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و در گروه‌های آزمایش و گواه جایدهی شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌ سنجش ذهن‌آگاهی کودک و نوجوان (گرکو و بائر، 2011) و فهرست مشکلات رفتاری کودکان (کوای و پترسون، 1987) بود. قبل از اجرای متغیر مستقل از هر دو گروه پیش‌آزمون گرفته شد. شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی برای کودکان به صورت  12 جلسه 90 دقیقه‌ای به گروه آزمایش آموزش داده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته ­ها: یافته‌ها نشان داد که دانش‌آموزان گروه آزمایش نسبت به دانش‌آموزان گروه گواه در پس‌آزمون به‌طور معناداری، مشکلات رفتاری (نشانه‌های اختلال رفتار هنجاری، نشانه‌های مشکلات توجه و ناپختگی و اضطراب و گوشه‌گیری) کمتری داشتند. همچنین افزایش معناداری در ذهن‌آگاهی و پذیرش کودکانی که در برنامه شرکت کرده بودند مشاهده شد (01/0>P). نتیجه‌گیری: بنا‌بر یافته‌های حاصل از این پژوهش، می‌‌توان از روش شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی برای کودکان، در کاهش مشکلات رفتاری و افزایش ذهن‌آگاهی کودکان استفاده نمود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثربخشی آموزش گروهی مهارت‌های اجتماعی مبتنی بر قصّه‎گویی بر مشکلات رفتاری برونی‌سازی‌شده کودکان

در ‌این پژوهش اثربخشی آموزش گروهی مهارت‌های اجتماعی مبتنی بر قصّه‌گویی بر مشکلات رفتاری برونی¬سازی شده کودکان بررسی شد. فهرست مشکلات رفتاری کودکان (CBCL؛ آشنباخ و رسکورلا، 2001/1384) در یک نمونه 267 نفری از مادران اجرا شد. 48 دانش‌آموزی که نمره بالایی در مقیاس برونی‌سازی‌شده فهرست مشکلات رفتاری کودکان داشتند، انتخاب شدند و به تصادف در دو گروه آزمایش (24 نفر) و کنترل (24 نفر) قرار گرفتند. کودکان ...

متن کامل

مقایسه تأثیر فراشناخت درمانی و درمان مبتنی بر دلبستگی بر مشکلات رفتاری برون نمود کودکان پرخاشگر

زمینه و هدف: مشکلات رفتاری کودکان همچون پرخاشگری می‌تواند به تعاملات اجتماعی کودکان آسیب جدی وارد سازد. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی فراشناخت­درمانی و درمان مبتنی بر دلبستگی بر مشکلات رفتاری برون نمود کودکان پسر دارای پرخاشگری انجام شد. روش: روش پژوهش از نوع نیمه ­آزمایشی با طرح پیش ­آزمون - پس­ آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی کودکان پسر پرخاشگر مشغول به تحصیل در م...

متن کامل

تأثیر آموزش برنامۀ کاهش استرس مبتنی بر ذهنآگاهی بر اضطراب امتحان دانشآموزان

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش برنام ۀ کاهش استرس مبتنی بـر ذهـن آگـاه ی بـر اضـطراب امتحان دانشآموزا ن است. روش پژوهش از نوع آزما شی ی با طرح یپ شآزمـو ن ـ پـس آزمـون بـا گـروه کنترل است. جامع ۀ آماری پژوهش را کلیۀ دانشآموزان پسر مقطـع یپـ شدانشـگاه ی شـهر شـهریار در سالتحص یلی 92-1391 تشکیل یم دادند که از میان آنها با استفاده از روش ریگ نمونه ی تصـادفی سـاده، دانشآموزان ک ی ه نمرات اض...

متن کامل

تأثیر مداخله‌های درمانی بر مشکلات رفتاری کودکان آزاردیده

  Objectives : The aim of this study was to examine the effectiveness of therapeutic interventions on psychiatric problems of abused children. Method: In current quasi-experimental study, 73 children (43 boy and 30 girl) referred to child and adolescent psychiatry clinic due to psychiatric problems or to the emergency unit, clinic and pediatric ward in Imam Hossien Hospital due to physical prob...

متن کامل

اثربخشی آموزش گروهی مهارت های اجتماعی مبتنی بر قصّه‎گویی بر مشکلات رفتاری برونی سازی شده کودکان

در این پژوهش اثربخشی آموزش گروهی مهارت های اجتماعی مبتنی بر قصّه گویی بر مشکلات رفتاری برونی¬سازی شده کودکان بررسی شد. فهرست مشکلات رفتاری کودکان (cbcl؛ آشنباخ و رسکورلا، 2001/1384) در یک نمونه 267 نفری از مادران اجرا شد. 48 دانش آموزی که نمره بالایی در مقیاس برونی سازی شده فهرست مشکلات رفتاری کودکان داشتند، انتخاب شدند و به تصادف در دو گروه آزمایش (24 نفر) و کنترل (24 نفر) قرار گرفتند. کودکان گ...

متن کامل

تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی به مادران بر بهبود مشکلات رفتاری کودکان 4 تا 6 سال

زمینه و هدف: خانواده به عنوان اولین محیط اجتماعی است که در آن شخصیت هر فرد پایه‌گذاری می‌شود و عدم توجه والدین به سالم‌سازی محیط روانی و عاطفی کودک به دلیل نارسایی در مهارت‌های ارتباطی احتمال بروز مشکلات روان‌شناختی و رفتاری را افزایش می‌دهد؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی به مادران بر بهبود مشکلات رفتاری کودکان 4 تا 6 سال است. روش: روش پژوهش نیمه­ آزمایشی با طرح پیش...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره None

صفحات  34- 45

تاریخ انتشار 2018-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022