تأثیر آموزش علوم تجربی با رویکرد درس‌پژوهی بر خودکارآمدی ادراک شده معلمان و نگرش دانش آموزان دوره اول متوسطه

نویسندگان

  • ابوالفضل بختیاری استادیار، مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، تهران
  • قدسی احقر دانشیار، برنامه‌ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، تهران؛
  • محمد سیفی استادیار، تکنولوژی آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک؛
  • مرضیه علی نژاد دانشجوی دکتری، برنامه‌ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک؛

چکیده

هدف: مقاله حاضر به بررسی تأثیر آموزش علوم تجربی با رویکرد درس‌پژوهی بر خودکارآمدی ادراک شده معلمان و نگرش دانش آموزان دوره اول متوسطه پرداخته است. روش: این پژوهش با روش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون انجام شد. جامعه آماری، دبیران و دانش­آموزان دختر پایه هشتم شهرستان­های استان تهران به روش خوشه­ای چند مرحله‌ای با حجم نمونه­ی120 دانش­آموز (چهار کلاس 30 نفره)  و 12 دبیر انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل به روش تصادفی قرار گرفت. پرسشنامه خودکارآمدی ادراک­شده معلمان قبل از اجرای پیش­آزمون توسط دبیران تکمیل گردید. سپس طرح توجیهی معلمان به‌مدت 5 جلسه با انتخاب 6 مبحث به‌مدت 6 هفته در کلاس درس اجرا شد. پیش­آزمون نگرش قبل از اجرای طرح درس دوم با استفاده از پرسشنامه نگرش دانش‌آموزان نسبت به علوم از گروه آزمایش گرفته شد. در پایان اجرای دوره، پس­آزمون با استفاده از پرسشنامه گرفته­شد.  در تحلیل داده­ها از شاخص­های آمار توصیفی(میانگین ، انحراف معیار) و آمار استنباطی (تحلیل کواریانس) استفاده گردید. یافته­ها: نتایج بررسی نشان داد که آموزش علوم تجربی با رویکرد درس‌پژوهی بر خودکارآمدی ادراک­شده معلمان و نگرش دانش آموزان دوره اول متوسطه مؤثر است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

  زمینه: با عنایت به اینکه رویکرداکتشافیبهعنوانیکىازروش‌هاىیادگیرىفعالمطرحاستاستفادهازاین رویکرد مىتواندبهعنوانیکروشتدریسمناسبدرآموزشعلومتجربىمورد توجهقرارگیرد. هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر آموزش  علوم تجربی مبتنی بر رویکرد اکتشافی بر خلاقیت و انگیزه پیشرفت دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهر سنندج است. روش: روش تحقیق در این مطالعه نیمه آزمایشی  از نوع پیش آزمون­­-پس آزمون با گروه ...

هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش مهارت ها ی فراشناختیبر خودکارآمدی دانش آموزان دختر دوره ی متوسطه است . روش تحقیقنیمه آزمایشی است. جامعه آماری پژوهش عبارتند از کلیه یدانش آموزان دختر سال سوم متوسط ه ی رشته ی انسانی ناحی ه ی 1 شهر1389 که تعداد کل آن ها 520 نفر است. با - همدان در سال تحصیلی 90استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای دو کلاس به تعداد 70نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند . ابزار ا...

پژوهش حاضر با هدف تأثیر آموزش مدیریت زمان بر خودراهبری در یادگیری دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه انجام شده است. روش پژوهش نیمه تجربی و طرح پژوهش پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بوده است. روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای بود. به این منظور یکی از مدارس متوسطه دخترانه منطقه فلاورجان که به صورت تصادفی انتخاب شد، دو کلاس اول 30 نفره انتخاب و به صورت تصادفی یک کلاس در گروه آزمایش و دیگری در گروه کنتر...

هدف پژوهش حاضر، شناسایی اثر کارگاه آموزش مهارت‌های زندگی بر عزت نفس و خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان پسر مقطع اول متوسطه بود. بدین منظور نمونه­ ای شامل 40 دانش­آموز پسر پایه اول دبیرستان از منطقه 6 شهر تهران به روش نمونه ­گیری تصادفی چندمرحله ­ای انتخاب شدند. گروه نمونه از نظر بهره هوشی و پیشرفت تحصیلی همتا شدند. سپس به ­صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل، هر کدام 20 نفر قرار گرفتند. به گ...

زمینه: با عنایت به اینکه رویکرداکتشافیبهعنوانیکیازروش هاییادگیریفعالمطرحاستاستفادهازاین رویکرد میتواندبهعنوانیکروشتدریسمناسبدرآموزشعلومتجربیمورد توجهقرارگیرد. هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر آموزش  علوم تجربی مبتنی بر رویکرد اکتشافی بر خلاقیت و انگیزه پیشرفت دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهر سنندج است. روش: روش تحقیق در این مطالعه نیمه آزمایشی  از نوع پیش آزمون­­-پس آزمون با گروه گو...

به منظور بررسی اثر انتظارات معلمان دوره راهنمایی شهرستان سنندج بر نحوه ارزشیابی از دروس علوم اجتماعی و تجربی دانش آموزان دختر و پسر، طرح آزمایشی پس آزمون با گروه گواه با سه عامل (موقعیت های ایجاد انتظار، جنسیت معلمان و جنسیت دانش آموزان) به صورت یک طرح 2*2*3 به مورد اجرا گذاشته شد. در این پژوهش از 120 معلم زن و مرد مدارس دوره راهنمایی در درس های علوم تجربی و علوم اجتماعی جهت نمره گذاری 80 برگه ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود