تأثیر اخلاق عدالت‌محور راولز، بر دانش سازمان و مدیریت

نویسندگان: ثبت نشده
چکیده مقاله:

اندیشه عدالت،‌ در سال 1971 از سوی جان راولز[1] مطرح و با استقبال بسیاری مواجه شد. این رویکرد در حیطه اخلاق نیز وارد شده و اندیشه عدالت‌گرایی اخلاقی را شکل داد. طبقه‌بندی‌های مختلفی برای عدالت سازمانی عنوان شده است، ولی طبقه‌بندی‌ای که گرینبرگ[2] (1993) مطرح کرد، طرف‌داران بسیاری یافت. گرینبرگ عدالت سازمانی را در سه بخش عدالت توزیعی، عدالت رویه‌ای و عدالت تعاملی (شامل عدالت میان فردی و عدالت اطلاعاتی) سازماندهی می‌کند. رویکرد عدالت‌محور بیش از جنبه اخلاقی،‌ جنبه حقوقی دارد؛ چرا که مفهوم عدالت بر الزام سازمان بر احقاق حق افراد تمرکز دارد. با این حال، از جنبه اخلاقی نیز بر سازمان تأثیر نهاده است. براساس مطالعات انجام شده ارزش‌های اخلاقی سازمان، بر عدالتِ رویه‌ای و عدالتِ توزیعی تأثیر می‌گذارد، بهبود عدالت سازمانی باعث افزایش تعهد سازمانی شده و افزایش تعهد سازمانی، باعث ارتقای رفتار اخلاقی کارکنان می‌شود. [1]. John Rawls                                           2. Greenberg  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ترسیم نقشه دانش اخلاق مدیریت و سازمان در ایران

هدف این تحقیق، تدوین نقشه دانش اخلاق مدیریت و سازمان در ایران است. در راستای این هدف، با بهره‌گیری از روش علم‌سنجی نخست، مقالات تولید شده در زمینه اخلاق سازمان و مدیریت‌ گردآوری شده،‌ سپس کلیدواژه‌های مرتبط در مقالات جستجو گردیده و ماتریس تکرار کلیدواژه‌ها در مقالات،‌ استخراج شده است.‌ آنگاه با انجام عملیات خوشه‌بندی بر روی این ماتریس،‌ مقالات خوشه‌بندی شده‌اند که در نتیجة خوشه‌بندی، نقاط اصلی ...

متن کامل

تأثیر رویکرد منفعت‌گرایی اخلاقی بر دانش مدیریت و سازمان

فلسفه اخلاق شامل دو بخش اخلاق هنجاری و فرااخلاق است. نظریات اخلاق هنجاری نیز به دو دسته غایت‌گرا و وظیفه‌گرا تقسیم می‌شوند. منفعت‌گرایی یکی از ریشه‌دارترین نظریات غایت‌گرایانه است که از سوی بنتام و میل در قرن نوزدهم توسعه یافت. مطابق این رویکرد، فعل اخلاقی، فعلی است که حداکثر خیر را برای اکثریت افراد مرتبط با آن فعل، ایجاد کند. در این مقاله پس از تقریر دیدگاه‌های بنتام و میل، معیار منفعت و چگون...

متن کامل

ترسیم نقشه دانش اخلاق مدیریت و سازمان در ایران

هدف این تحقیق، تدوین نقشه دانش اخلاق مدیریت و سازمان در ایران است. در راستای این هدف، با بهره گیری از روش علم سنجی نخست، مقالات تولید شده در زمینه اخلاق سازمان و مدیریت گردآوری شده، سپس کلیدواژه های مرتبط در مقالات جستجو گردیده و ماتریس تکرار کلیدواژه ها در مقالات، استخراج شده است. آنگاه با انجام عملیات خوشه بندی بر روی این ماتریس، مقالات خوشه بندی شده اند که در نتیجة خوشه بندی، نقاط اصلی تشکیل...

متن کامل

اخلاق در مدیریت دانش

در فضای رقابتی امروز سازمان‌ها و صاحبان مشاغل دریافته‌اند که می‌بایست تمرکز را از منبع مادی به سمت دانش و منابع نامشهود خود منعطف کنند تا بتوانند در وضعیت موجود با رقبای خود رقابت کنند. از این‌رو جهت مدیریت، استفاده درست و بهره‌برداری از این منابع نامشهود، سازمان‌ها نیازمند بهره‌گیری از مفهومی به نام مدیریت دانش هستند که استفاده از آن باعث کسب مزیت رقابتی برای آنها می‌شود. با کمی توجه به ماهیت ...

متن کامل

مرزشناسی حوزه‌ی اخلاق سازمان و مدیریت

چکیده امروزه مسأله اخلاق یکی از ضرورت‌های اساسی در سازمان‌ها می‌باشد و پرداختن به آن در سازمان‌ها امری گریزناپذیر است. مطالعات اخلاق در دنیای مدیریت و سازمان ذیل عناوین مختلفی چون اخلاق مدیریت، اخلاق سازمانی، اخلاق کار و... انجام گرفته است و مطالعه‌ی مرزهای این دانش‌ها برای تفکیک گزاره‌های مطرح شده در هریک از آنها ضروری است. در این مقاله ابتدا از منظر فلسفی به موضوع علم پرداخته می‌شود؛ آنگاه ع...

متن کامل

مطالعه تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت دانش (مطالعه موردی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی)

تحقیق حاضر، با‌ هدف مطالعه رابطه بین مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت دانش‌انجام‌ گرفته‌ است. به‌منظور سنجش مدیریت کیفیت جامع از مدل مالکوم بالدریج، شامل شش مؤلفه رهبری، برنامه‌ریزی استراتژیک، مشتری‌مداری، مدیریت فرایند، مدیریت منابع انسانی و تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است. مدیریت دانش نیز شامل پنج فرایند کسب دانش، ایجاد دانش، اشتراک دانش، ذخیره دانش و کاربرد دانش در نظر گرفته شده است. این پژ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره 4

صفحات  107- 120

تاریخ انتشار 2014-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023