تأثیر اکسایش الیاف بازیافتی بر روی خواص کاغذ بدست آمده

نویسندگان

  • مانیا جدیدی دانشجوی کارشناسی ارشد، صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
  • مجید زبیح زاده دانشیار، صنایع چوب و کاغذ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
  • نورالدین نظرنژاد استادیار، صنایع چوب و کاغذ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
چکیده

این تحقیق برای بررسی امکان افزایش خصوصیات مقاومتی و نوری کاغذهای ساخته شده از الیاف باطله اکسید‌شده انجام شد. در این مطالعه نمونه‌های کاغذ روزنامه باطله به‌صورت تصادفی انتخاب و پس از تبدیل به خمیرکاغذ، جوهرزدایی شد و بعد بخشی از آن پالایش گردید. هر دو خمیر بازیافتی پالایش‌شده و پالایش‌نشده به دو گروه تقسیم گردید. در هر دو مورد یک گروه از خمیرها، بدون تیمار با پروکسید هیدروژن و فقط با افزودن 2% نشاسته کاتیونی به کاغذ دست‌ساز استاندارد تبدیل شد (نمونه‌های شاهد). گروه دوم هر دو نوع خمیر ابتدا با درصدهای مختلف 2%، 3% و 4% پروکسید هیدروژن در شرایط قلیایی تیمار شد و بعد به الیاف اکسید شده 2% نشاسته کاتیونی تیمار افزوده شد و در نهایت از آنها کاغذهای دست‌ساز استاندارد تهیه شد و خواص مقاومتی و نوری آنها طبق استاندارهای TAPPI اندازه‌گیری شد. همچنین برای مشخص شدن اثر اکسیدکننده‌ها بر روی سطوح الیاف خمیر، طیف FTIR گرفته شد. نتایج حاصل از آزمایش‌ها نشان ‌داد که تیمار با پروکسید، شاخص‌های مقاومتی کاغذهای ساخته شده از روزنامه باطله را افزایش ‌داد. این افزایش زمانی که از 3% پروکسید استفاده می‌شود بارزتر بوده و کمترین مقدار مقاومت‌ها مربوط به نمونه‌های شاهد است. همچنین، پالایش نیز در افزایش خواص مقاومتی تأثیر مثبتی داشت. نتایج خواص نوری اندازگیری شده نیز نشان ‌داد با افزایش شدت تیمار برای هر دو خمیر پالایش‌شده و پالایش نشده روشنی افزایش، زردی کاهش و ماتی کاهش جزئی داشت. البته بیشترین درجه روشنی زمانی است که از پراکسید 3% استفاده ‌شود. پالایش نیز منجر به افزایش روشنی و زردی و کاهش ماتی کاغذ شد. همچنین طیف FTIR نشان داد که نمونه‌های خمیر اکسیدشده بیشترین جذب را در عدد موج 1650 که مربوط به گروه کربوکسیل است، داشتند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر ویژگی های ساختاری آب فرآیندی بر خواص کاغذ تهیه شده از الیاف بازیافتی

در این تحقیق، تأثیر استفاده از آب فرآیندی بر ویژگی‌های کاغذ تهیه شده از الیاف کاغذ بازیافتی بررسی شد. خمیرکاغذ بازیافتی مورد نیاز از کارخانه بازیافتی افرنگ نور و از قسمت لبه بری ماشین کاغذ تهیه گردید. آب مورد نیاز نیز به دو صورت آب تازه از آب لوله کشی در کارخانه با ضریب رسانایی الکتریکی Siemens/cmµ 4/213 و آب فرآیندی که از زیر توری ماشین کاغذ سازی با ضریب رسانایی الکتریکی Siemens/cmµ 4524، جمع‌...

متن کامل

مطالعه اثر اکسایش الیاف cmp و الیاف بازیافتی بر مقاومت های کاغذ

این تحقیق جهت بررسی امکان افزایش خصوصیات مقاومتی و نوری کاغذهای ساخته شده از الیاف باطله و خمیر cmp (بکر) اکسید شده صورت گرفت. در این مطالعه نمونه های کاغذ روزنامه باطله بصورت تصادفی انتخاب و پس از تبدیل به خمیرکاغذ، جوهرزدایی شد، همچنین خمیر cmp مخلوط پهن برگان قبل از مرحله رنگبری از کارخانه چوب و کاغذ مازندران نمونه برداری گردید. سپس بخشی از این دو نوع خمیر پالایش گردید. هر دو نوع خمیر بازیاف...

تأثیر لایه‌های خودسامان کایتوزان- نانوسیلیکا بر روی الیاف لینتر پنبه و خواص کاغذ تهیه‌شده از آن

با فن لایه به لایه می‌توان خصوصیات سطحی الیاف سلولزی را اصلاح نمود. یکی از منابع سلولزی مهم غیرچوبی و صنعتی در دنیا، الیاف پنبه است. الیاف لینتر پنبه نیز به‌‌عنوان یکی از فرآورده‌های جانبی مهم به همراه الیاف پنبه تولید می‌شوند که یکی از منابع مهم الیاف سلولزی است که در صنعت کاغذسازی جهت تولید کاغذ بادوام مورداستفاده قرار می‌گیرد. در این تحقیق تأثیر جذب متناوب لایه‌های کایتوزان کاتیونی و نانوسیل...

متن کامل

تأثیر تیمار لایه نشانی اصلاح شده بر ویژگیهای کاغذ تهیه شده از الیاف بازیافتی

چکیدهسابقه و هدف:روش های نانوفنّاوری همچون تکنیک لایه ‌‌به ‌‌لایه پتانسیل زیادی را برای اصلاح خواص الیاف سلولزی و بهبود کیفیت آن نشان داده است. در این تکنیک، الیاف سلولزی با ذرات یونی با بار مخالف در یک محیط واکنش قرار می‌گیرد و طی آن ذرات یونی عمدتاً با جاذبة الکترواستاتیکی توسط سطح الیاف جذب می‌شود. بین لایه نشانی های متوالی مرحله شستشو قرار دارد که بیشتر برای حذف ذراتی است که بصورت فیزیکی و سس...

متن کامل

تأثیر استفاده از الیاف کاغذ روزنامه بازیافتی بر ویژگی‌های خمیر کرافت مخلوط پهن‌برگان

این پژوهش به‌منظور تعیین اثر استفاده از الیاف کاغذ روزنامه بازیافتی بر ویژگی‌های مکانیکی و نوری خمیر کرافت مخلوط پهن‌برگان در صنایع چوب و کاغذ ایران انجام شد. کاغذهای روزنامه باطله از انبار کاغذ باطله و خمیر کرافت مخلوط پهن‌برگان از دیگ پخت شرکت چوکا تهیه گردیدند. کاغذهای روزنامه به روش معمول در صنایع بازیافت کاغذ دوباره به خمیر کاغذ تبدیل شدند. بعد از تعیین درجه روانی اولیه هر یک از خمیرهای با...

متن کامل

تأثیر بکارگیری نانوالیاف سلولزی بر ویژگی‌های کاغذ چندلایه تهیه شده از الیاف بازیافتی

استفاده از نانوالیاف سلولزی به‌عنوان افزودنی مقاومت‌دهنده در بخش پایانه تر ماشین کاغذ مقاومت‌های کلی کاغذ را افزایش می‌دهد. امّا افزایش قابل ملاحظه زمان آبگیری از سوسپانسیون خمیرکاغذ و کاهش تخلخل و ماتی کاغذ از جمله محدودیت‌های اساسی بکارگیری از آن در این بخش کاغذسازی گزارش شده است. در این پژوهش، تأثیر استفاده از نانوالیاف سلولزی در بخش شکل‌گیری کاغذ بر روی ویژگی‌های کاغذ سه‌لایه تهیه شده از الی...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 27  شماره 3

صفحات  409- 422

تاریخ انتشار 2012-09-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023