تأثیر برخی از ویژگی‌های خاک بر فعالیت آنزیم اوره‌ آز در شماری از خاک‌های استان اصفهان

نویسندگان

  • امتیازی, گیتی
  • حاج‌ رسولیها, شاپور
  • نوربخش, فرشید
چکیده مقاله:

The urease enzyme plays an important role in the efficient use of urea fertilizer and some environmental risk assessment. Urease activities in 20 different soil samples of arid to semi-arid regions of Isfahan Province were determined and their correlations with some soil physical, chemical and biological characteristics were studied. Urease activities range from 5.3 to 79.2 µg NH4+ g-1 soil 2hr-1. Results indicated that soil organic carbon was significantly correlated with urease activity (r=0.899***). None of sand, silt and clay percentages were significantly correlated with urease activity. Total nitrogen was significantly correlated with urease activity (r=0.797***). Electrical conductivity of saturated paste extracts were also negatively correlated (r=-0.499*) but sodium adsorption ratio (SAR), pH, equivalent calcium carbonate and cation exchange capacity failed to be correlated significantly with urease activity. No significant correlations were found between urease activity and total bacteria (on nutrient agar) or total fungi (on potato dextrose agar), but the bacteria that could colonize urea-agar media were significantly correlated with urease activity (r=0.47*). Multiple stepwise regression analysis showed that organic carbon accounted for most of the variation in urease activity.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر برخی از ویژگی های خاک بر فعالیت آنزیم اوره آز در شماری از خاک های استان اصفهان

شدت فعالیت آنزیم اوره آز نقش مهمی در کاربرد مؤثر کود اوره و ارزیابی آسیب های بالقوه زیست محیطی دارد. در این پژوهش فعالیت آنزیم اوره آز در 20 خاک گوناگون از مناطق خشک و نیمه خشک استان اصفهان اندازه گیری شد، تا هم بستگی آن با برخی از ویژگی های مهم فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک خاک تعیین گردد. نمونه برداری از خاک به دو روش استریل و غیراستریل انجام شد، و ویژگی های مورد نظر در آنها معین گردید. دامنه فع...

متن کامل

مطالعه فعالیت آنزیم اوره آز در برخی از خاکهای استان اصفهان

بسیاری از فعل و انفعالات داخل خاک بوسیله آنزیمها صورت می گیرد.اوره آز یکی از آنزیمهای موجود در خاک است که باعث هیدرولیز کود اوره شده و آن را به آمونیوم و دی اکسید کربن تبدیل می نماید. استفاده از سنجشهای آنزیمی به منظور بررسی کیفیت بیوشیمیایی خاک توجه زیادی را در سالهای اخیر به خود جلب نموده است. آمیدوهیدرولازها از جمله اوره آز و ال-آسپاراژیناز بدین منظور مورد استفاده قرار گرفته اند. در مطالعه ح...

15 صفحه اول

پیامد برخی از ویژگی های خاک بر فعالیت آنزیم سلولاز در شماری از خاک های همدان

سلولازها پروتئین هایی هستند که پلی مرهای سلولز را به چندقندی های کوچکتر, سلوبیوز و گلوکز آبکافت می کنند. هدف اصلی این پژوهش شناسایی ویژگی هایی از خاک است که بر فعالیت آنزیم های آبکافت کننده سلولز در خاک های آهکی همدان موثر هستند. زمین های بررسی شده دارای کاربری چراگاه، جنگل پهن برگ و سوزنی برگ، دیمزار و کشتزارهای آبی است که برخی از آنها با آب رودخانه و برخی دیگر با آب فاضلاب تیمار نشده (خام) بر...

متن کامل

مشخصات جذب سطحی فسفر و رابطه آن با ویژگیهای خاک در شماری از خاکهای همدان

اطلاع از وضعیت جذب فسفر به وسیله خاکها در توصیه کودی فسفر مهم می باشد. اطلاعات اندکی در باره خصوصیات جذب فسفر خاکهای آهکی در استان همدان وجود دارد. در این تحقیق 15 نمونه از خاکهای آهکی استان همدان انتخاب شد. هدف های این تحقیق ارزیابی جذب فسفر با استفاده از همدماهای جذب فسفر و ارتباط پارامترهای این معادلات با خصوصیات خاک بود. داده های جذب فسفر خاکها به وسیله معادله های فرندلیش و خطی توصیف شد، ول...

متن کامل

پیامد برخی از ویژگی های خاک بر فعالیت آنزیم‌ سلولاز‌ در شماری از خاک های همدان

سلولازها پروتئین هایی هستند که پلی مرهای سلولز را به چندقندی های کوچکتر, سلوبیوز و گلوکز آبکافت می کنند. هدف اصلی این پژوهش شناسایی ویژگی هایی از خاک است که بر فعالیت آنزیم های آبکافت کننده سلولز در خاک های آهکی همدان موثر هستند. زمین های بررسی شده دارای کاربری چراگاه، جنگل پهن برگ و سوزنی برگ، دیمزار و کشتزارهای آبی است که برخی از آنها با‌ آب رودخانه و برخی دیگر با آب فاضلاب تیمار نشده (خام) ب...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره 3

صفحات  95- 106

تاریخ انتشار 2001-10

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023