× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

تأثیر تعهد سازمانی و ارزش‌های اخلاقی بر قصد گزارش تخلف‌های کشف‌شده در بین حسابداران بخش عمومی

نویسندگان

  • لیلی کفاش دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، ایران.

چکیده

چکیده   مقدمه: عوامل مختلفی بر قصد رفتاری افراد از جمله حسابداران تأثیر می­گذارد. تعهد سازمانی و ارزش‌های اخلاقی سازمانی از جمله مواردی است که به نظر می‌رسد بر قصد گزارشگری تخلف به وسیله حسابداران تأثیرگذار باشد. گزارش تخلف به عنوان یک رفتار اخلاقی نیز مطرح است و از این قاعده مستثنا نیست.  پژوهش حاضر با هدف بررسی این موضوع در قالب پژوهشی پیمایشی طراحی و انجام شده است. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی است. داده‌های مورد نیاز پژوهش از طریق پرسش‌نامه گردآوری شده و نمونه پژوهش متشکل از 266 حسابدار شاغل در بخش عمومی است. فرضیه‌های پژوهش با استفاده از آزمون همبستگی بررسی شده است. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که بین تعهد سازمانی و قصد گزارش درون‌سازمانی تخلف رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد اما بین تعهد سازمانی و قصد گزارش برون‌سازمانی تخلف رابطه معنی‌داری وجود ندارد. هم‌چنین، رابطه بین ارزش‌های اخلاقی سازمانی با قصد گزارش درون‌سازمانی تخلف مثبت و معنی‌دار و با قصد گزارش برون‌سازمانی تخلف منفی و معنی‌دار است. نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاکی از تأثیر ارزش‌های اخلاقی سازمانی و تعهد سازمانی بر قصد گزارش درون‌سازمانی تخلف حسابداران است. در نتیجه، افزایش سطح تعهد سازمانی حسابداران و بهبود فرهنگ سازمانی و ارزش‌های اخلاقی سازمانی به منظور افزایش احتمال گزارش تخلف به وسیله آن‌ها حائز اهمیت است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

چکیده   مقدمه: رابطه بین درک جو اخلاقی و تعهد سازمانی می­تواند در بین حسابداران قوی­تر از سایر کارکنان باشد. هم‌چنین، وجود کارکنان‌ارشد در نقش مشاور می­تواند به حسابداران مبتدی در زمان ایجاد چالش کمک کند. از این رو، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر جو اخلاقی و مشاوره بر تعهد حرفه­ای و سازمانی حسابداران بخش عمومی می‌پردازد. روش پژوهش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و بر مبنای روش از پژوهش­های توصیفی-پ...

هدف این پژوهش بررسی تأثیر متغیر تعدیلی شدت اخلاقی بر قصد گزارش داخلی موارد تقلب توسط حسابداران است. بدین منظور، اثر تعدیل‌کنندگی شدت اخلاقی ادراک شده بر تأثیر متغیرهای عدالت سازمانی، نگرش در مورد گزارش موارد تقلب، هنجارهای غیرعینی و دینداری بر قصد گزارش داخلی موارد تقلب در صورت‌های مالی توسط حسابداران مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش، از نوع پژوهش‌های پیمایشی است و نمونة آماری این پژوهش را ...

هشداردهی به عنوان یک مکانیزم کنترلی و بخشی از حاکمیت شرکتی، روش مهمی برای جلوگیری و شناسایی تخلفات مالی بوده و سازوکاری برای کشف و کنترل اعمال خلاف در سازمانها محسوب می شود. این پژوهش به هشداردهی به مثابه یک تصمیم اخلاقی نگریسته و با استفاده از رویکرد جامع تصمیم گیری اخلاقی، اثر ادراک اخلاقی را بر قضاوت اخلاقی شاغلان حرفه حسابداری در بخش عمومی نسبت به هشداردهی تخلفات مالی با تأکید بر نقش شهود ب...

هدف این پژوهش بررسی تأثیر متغیر تعدیلی شدت اخلاقی بر قصد گزارش داخلی موارد تقلب توسط حسابداران است. بدین منظور، اثر تعدیل کنندگی شدت اخلاقی ادراک شده بر تأثیر متغیرهای عدالت سازمانی، نگرش در مورد گزارش موارد تقلب، هنجارهای غیرعینی و دینداری بر قصد گزارش داخلی موارد تقلب در صورت های مالی توسط حسابداران مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش، از نوع پژوهش های پیمایشی است و نمونه آماری این پژوهش را ...

زمینه: بررسی روابط بین جوّهای اخلاقی و رفتارهای کارکنان از حیطه­های پژوهشی مهمی به شمار می­رود، زیرا جوّ اخلاقی یکی از عوامل شکل دهنده­ی نگرش­های کارکنان است و تأثیر قابل ملاحظه­ای بر پیامدهای سازمانی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه انواع جوّ اخلاقی (جوّ نوع­دوست، جوّ حقوقی و اصولی، جوّ قانونی، جوّ ابزاری و جوّ مستقل) با خشنودی شغلی، تعهد سازمانی و قصد ترک شغل انجام گردید.  روش کار: پژوهش حاضر از ...

هدف کلی پژوهش حاضر تبیین تأثیر سبک رهبری اخلاقی بر فضیلت سازمانی با واسطه‌گری اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی معلمان مدارس ابتدایی شهر خرم‌آباد است. روش پژوهش توصیفی ـ همبستگی با استفاده از الگوی معادلات ساختاری است. نمونۀ تحقیق 300 نفر از معلمان بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و براساس جدول کرجسی مورگان تعیین شدند. گردآوری داده‌های پژوهش نیز با استفاده از پرسش‌نامۀ رهبری اخلاقی...