تأثیر جراحی کاشت حلزون زودهنگام بر مشخصه‌های آکوستیک واکه‌های تولیدی کودکان ناشنوای کاشت‌حلزون‌شده فارسی‌زبان

نویسندگان

  • رضوان اکبری منیع گروه گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان، همدان، ایران.
  • فاطمه نعمتی گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.
چکیده

فراگویی صحیح واکه‌ها از عوامل مهم ارتباط کلامی موفق است و مشخصات صوت‌شناختی، به بهترین وجه نحوه فراگویی را نشان می‌دهد. این مطالعه به تأثیر زمان جراحی کاشت حلزون بر اولین و دومین سازه واکه‌های فارسی و فضای واکه‌ای در تولید کودکان ناشنوای کاشت حلزون (کودکان کاشت) می‌پردازد. سازه اول و دوم واکه‌های فارسی در تولید کودکان کاشت قبل و بعد از سه سالگی و گروه کنترل شنوای همسن استخراج و مقایسه شد. برای مقایسه گروه‌ها از آزمون کراسکال-والیس با سطح معنی‌داری 05/0 استفاده شد. تفاوت‌ معنی‌داری بین گروه‌ها در سازه اول و دوم واکه‌ها به استثنای هر دو سازه /a/ و سازه دوم /i/ و /e/ دیده شد. طبق آزمون‌های تعقیبی من‌ویتنی، کودکان شنوا و کاشت قبل از سه سال تفاوت معناداری در سازه اول /i/، /e/ و /u/ و سازه اول و دوم /o/ و /ɑ/ داشتند. کودکان شنوا و کاشت بعد از سه سال تفاوت معناداری در هشت مورد اولیه نشان دادند. کودکان کاشت قبل و بعد از سه سال نیز در سازه اول /i/ و /e/ و دوم /u/ و /o/ تفاوت آماری معنی‌داری داشتند. بسامد سازه اول کودکان کاشت بیشتر از شنوایان بود یعنی واکه‌ها را افتاده‌تر تولید کردند که احتمالا به دلیل آموزش با دهان باز مربیان برای مشاهده‌پذیری محل تولید بود. اما بسامد سازه دوم آنها مؤید تأثیر مطلوب جراحی زودهنگام بر شناسایی محل تولید واکه است زیرا اگرچه همه کودکان کاشت واکه‌های پسین را جلوتر از محل طبیعی تولید کردند، اما این ویژگی در کودکان کاشت بعد از سه سالگی بارزتر بود.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثر بخشی تمرین بر حافظۀ کوتاه مدت کودکان ناشنوای کاشت حلزون شده

هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی برنامۀ حافظۀ کوتاه­مدت و بررسی اثر­بخشی آن بر روی فراخنای حافظۀ کوتاه­‌مدت صورت گرفته است. روش: این پژوهش با استناد به مدل پردازش اطلاعات (1968) و حافظه بدلی  طراحی شده و سپس با استفاده از طرح شبه آزمایشی، کودکان کاشت حلزون شده­ای که جهت دریافت برنامه توان‌بخشی در سنین 4 تا 8 ساله، به یک مرکز کاشت حلزون شنوایی مراجعه کرده بودند، تعداد 10 نفر از آنان به صورت 2 گروه 5...

متن کامل

مقایسة تأثیر عمل جراحی کاشت حلزون شنوایی، برنامة توانبخشی متعاقب آن و نقش سن در ارتقای رشد اجتماعی کودکان ناشنوای 9-6 سالة مرکز کاشت حلزون شنوایی فارس با کودکان عادی

زمینه و هدف: ناشنوایی اثرات نامطلوبی بر سازگاری و تعاملات اجتماعی فرد خواهد داشت. امروزه به­دنبال کاشت حلزون شنوایی و توانبخشی، مشکلات این کودکان تا حد زیادی قابل حل می­­باشد. لذا مطالعه حاضر به­منظور بررسی پیشرفت این کودکان بعد از جراحی و توانبخشی به مقایسة کمّی کودکان عادی و کاشت حلزون شنوایی شده در مقیاس رشد اجتماعی واینلند می­پردازد. روش بررسی: جهت انجام کا...

متن کامل

کاشت حلزون شنوایی و نقش برنامه توان‌بخشی متعاقب آن در ارتقاء هوش کلامی و غیرکلامی کودکان ناشنوای 9-6 ساله مرکز کاشت حلزون شنوایی فارس

  سابقه و هدف: کودکان ناشنوا مستعد تأخیر گفتار و زبان هستند. تأخیر در رشد زبان خود می‌تواند بر رشد و استعداد تحصیلی آن‌ها از یک طرف و سازگاری و تعاملات اجتماعی آن‌ها از طرف دیگر اثرات نامطلوب داشته باشد. یک راه مناسب جهت رشد زبان و گفتار کودکان ناشنوا، استفاده از کاشت حلزون شنوایی است. هدف اصلی مطالعه حاضر ارزیابی پیش‌رفت کودک در زمینه مهارت‌های زبانی مانند رشد اطلاعات عمومی، حساب، واژگان و درک...

متن کامل

بررسی اثر بخشی تمرین بر حافظۀ کوتاه مدت کودکان ناشنوای کاشت حلزون شده

هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی برنامۀ حافظۀ کوتاه­مدت و بررسی اثر­بخشی آن بر روی فراخنای حافظۀ کوتاه­ مدت صورت گرفته است. روش: این پژوهش با استناد به مدل پردازش اطلاعات (1968) و حافظه بدلی  طراحی شده و سپس با استفاده از طرح شبه آزمایشی، کودکان کاشت حلزون شده­ای که جهت دریافت برنامه توان بخشی در سنین 4 تا 8 ساله، به یک مرکز کاشت حلزون شنوایی مراجعه کرده بودند، تعداد 10 نفر از آنان به صورت 2 گروه 5...

متن کامل

بررسی تأثیر استفاده از کاشت حلزون و برنامه توانبخشی شنوایی در پیشرفت مهارت‌های شنوایی کودکان استفاده کننده از کاشت حلزون

Objective: Aural rehabilitation program after a cochlear implant leads to improve the auditory performance of hearing impaired children. The present study aims to determine the effect of cochlear implants and aural rehabilitation program in the auditory development of children with cochlear implants (CI). Materials & Methods: This longitudinal descriptive-analytical study was conducted on 15...

متن کامل

مقایسه تأثیر عمل جراحی کاشت حلزون شنوایی و برنامه توانبخشی متعاقب آن در ارتقاء هوش و رشد اجتماعی کودکان ناشنوای 9-6 ساله مرکز کاشت حلزون شنوایی فارس با کودکان عادی

افت شنوایی به طرق مختلفی بر زندگی فرد اثرگذار خواهد بود. دامنه این اختلال می تواند از خفیف تا عمیق باشد که در حالت خفیف فرد از درک برخی صداها عاجز است و در نوع عمیق ناشنوایی به طور کامل می باشد. ناشنوایی خطرات زیادی را برای فرد به همراه خواهد داشت. نشنیدن صدای بوق اتومبیل، آژیرهای هشدار دهنده و... هر یک به گونه ای زندگی فرد را تهدید می کند. از دیگر مشکلات افراد ناشنوا عدم توانایی برقراری ارتباط...

15 صفحه اول

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:

دوره 12  شماره 36

صفحات  15- 15

تاریخ انتشار 2020-11-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

پست های جدید