تأثیر جنگل‏کاری با گونه‏‏‏‏های سریع‏الرشد غیربومی بر تنوع گیاهیِ زیراشکوب (مطالعة موردی: پارک جنگلی گهر دورود در استان لرستان)

نویسندگان

  • بابک پیله ور استادیار گروه جنگل‏داری، دانشکدة کشاورزی دانشگاه لرستان، خرم‏آباد، ایران
  • حمیدرضا متین فر استادیار گروه خاک‏شناسی، دانشکدة کشاورزی دانشگاه لرستان، خرم‏آباد، ایران
  • غلامحسن ویسکرمی دانشجوی دکتری بیوسیستماتیک گیاهی، دانشکدة زیست‏شناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
  • معصومه متین کیا کارشناس ارشد رشتة جنگل‏داری، دانشکدة کشاورزی دانشگاه لرستان، خرم‏آباد، ایران
چکیده

جنگل‏کاری‏‏ها از طریق تأثیر بر ویژگی‏‏های خاک و سایة ناشی از تاج پوشش می‏‏توانند تأثیر مثبت یا منفی بر تنوع گیا‏‏هان زیر‌اشکوب داشته باشند. در‏ این مطالعه، تأثیرات جنگل‏کاری با گونة کاج بروسیا بر تنوع گیاهی زیر‌اشکوب بررسی شد. بدین‌منظور، در شکل زمین یکسان با استفاده از قطعات نمونة 400 متر مربعی حاوی 5 قطعه‌نمونة 4 متر مربعی در مرکز و چهار گوشة آن، از تنوع گیاهی و خاک در سه افق 0ـ10، 10ـ20، و 20ـ30 سانتی‏متری در سه تیپ جنگل‏کاری خالص کاج بروسیا، آمیختة اقاقیا و کاج بروسیا، اقاقیای خالص، و تودة جنگلی طبیعی بلوط ایرانی، به‏عنوان شاهد، نمونه‏‏برداری شد. نتایج نشان داد که میزان غنا در تیپ جنگل‏‏کاری کاج بروسیا، آمیختة اقاقیا و بروسیا، اقاقیا، و تودة بلوط‏ ایرانی به‌ترتیب برابر 16، 30، 31، و 34 گونه بوده است. کمترین میزان تشابه بر‌اساس شاخص‏‏های سورنسون و جاکارد بین تیپ جنگل‏کاری بروسیا با بلوط، و بیشترین تشابه بین جنگل‏کاری اقاقیا با جنگل‏کاری آمیختة اقاقیاـ‌بروسیا وجود داشت. بیشترین و کمترین مقدار شاخص غالبیت گونه‏‏ای سیمپسون به‌ترتیب در تیپ بروسیا و در تودة بلوط، و بیشترین و کمترین میزان تنوع و تعداد گونۀ ‏‏اندمیک در تودة بلوط (شش گونه) و در تیپ بروسیا (یک گونه) مشاهده شد. با توجه به تغییرات محدود در برخی عناصر خاک در افق 0ـ10، تغییرات در تنوع گیا‏‏هان زیراشکوب را می‏‏توان علاوه بر خاک، ناشی از تاج پوشش سنگین گونة کاج بروسیا و اثر سایة آن دانست.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثر جنگلکاری بر تنوع گیاهی زیراشکوب (مطالعۀ موردی: لنگرود، گیلان)

تخریب و کاهش سطح جنگل‌ها، نشان‌دهندۀ ضرورت جنگلکاری برای احیا و توسعۀ این منابع طبیعی تجدیدپذیر است. جنگل‌های دست‌کاشت به‌دلیل ویژگی‌های مخصوص به خود، می‌توانند بر تنوع پوشش گیاهی زیراشکوب تاثیرگذار باشند و موجب حذف یا حضور بعضی از گونه‌ها شوند. هدف از این مطالعه، بررسی وضعیت پوشش گیاهی کف جنگل در دو تودۀ مختلف جنگلکاری‌شده (توسکا و افراپلت - ون) در دهۀ هفتاد، و یک تودة جنگل طبیعی مجاور آنها در...

متن کامل

تأثیر جنگلکاری بر میزان ترسیب کربن خاک و زی توده گیاهی در مناطق خشک (مطالعه موردی: پارک جنگلی بختیاردشت اصفهان)

تغییر اقلیم و افزایش گرمایش جهانی یکی از چالش‌های مهم‌ در بحث توسعه پایدار است که ناشی از افزایش غلظت گازهای گلخانه‌ای است. ترسیب کربن در زی‌توده گیاهی و خاک‌های تحت آن، ساده‌ترین و از نظر اقتصادی عملی‌ترین راهکار ممکن به‌منظور کاهش ‌کربن اتمسفری محسوب می‌شود. با توجه به اینکه جنگل‌های شهری از قابلیت بالایی برای جذب کربن اتمسفری و تعدیل اقلیم برخوردارند، بنابراین برای برآورد ترسیب‌کربن گونه کاج...

متن کامل

بررسی اثر جنگلکاری بر تنوع گیاهی زیراشکوب (مطالعۀ موردی: لنگرود، گیلان)

تخریب و کاهش سطح جنگل ها، نشان دهندۀ ضرورت جنگلکاری برای احیا و توسعۀ این منابع طبیعی تجدیدپذیر است. جنگل های دست کاشت به دلیل ویژگی های مخصوص به خود، می توانند بر تنوع پوشش گیاهی زیراشکوب تاثیرگذار باشند و موجب حذف یا حضور بعضی از گونه ها شوند. هدف از این مطالعه، بررسی وضعیت پوشش گیاهی کف جنگل در دو تودۀ مختلف جنگلکاری شده (توسکا و افراپلت - ون) در دهۀ هفتاد، و یک توده جنگل طبیعی مجاور آنها در...

متن کامل

بررسی اثرات جنگل کاری با گونه کاج بروسیا pinus brutia)) بر تنوع گونه های گیاهی و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک جنگل(مطالعه موردی پارک جنگلی گهر دورود(

هدف از این مطالعه بررسی اثرات جنگلکاری با گونه سوزنی برگ کاج بروسیا بر تنوع گیاهی زیر اشکوب در پارک جنگلی گهر دورود در استان لرستان پس از گذشت 33 سال می باشد. در این مطالعه در سه تیپ جنگلکاری خالص کاج بروسیا، آمیخته اقاقیا و بروسیا، و اقاقیای خالص به همراه توده جنگلی طبیعی بلوط ایرانی در مجاورت پارک، اقدام به نمونه برداری از تنوع گیاهی گردید. بدین منظور در شکل زمین یکسان با استفاده از قطعات نمو...

15 صفحه اول

تأثیر اکوتوریسم بر ساختار پوشش گیاهی و تنوع زیستی در پارک جنگلی نور

توریسم در اراضی طبیعی می‌تواند موجب تغییرات در تنوع و تراکم گونه‌های گیاهی، ساختار توده و سلامت گیاهان شود. تحقیق حاضر به تأثیرات توریسم بر ساختار پوشش گیاهی و تنوع گونه‌ای، در پارک جنگلی نور پرداخته است. برای این تحقیق، منطقه به سه زون تقسیم شد: 1. با فشار زیاد توریسم؛ 2. با فشار متوسط توریسم؛ 3. بدون فشار توریسم. سپس نمونه‌برداری با برداشت 20 قطعه نمونۀ 20×20 متری با پراکنش تصادفی- سیستماتیک ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 66  شماره 4

صفحات  441- 452

تاریخ انتشار 2014-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022