تأثیر جهانی شدن فرهنگ بر هویت ملّی دانشجویان دانشگاه یاسوج

نویسندگان

چکیده

از جمله ابعاد جهانی شدن، جهانی شدن فرهنگ می­باشد. جهانی شدن فرهنگ فرایندی پویا است که هر روز بر پیچیدگی و فشردگی آن افزوده می­گردد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر جهانی شدن فرهنگ برهویت ملّی دانشجویان دانشگاه یاسوج است. روش انجام این پژوهش پیمایشی بوده و حجم نمونه در این پژوهش بر اساس فرمول لین 400 نفر دانشجوی زن و مرد دانشگاه یاسوج و با روش نمونه گیری طبقه­ای بصورت تصادفی انجام گرفته­است. ابزار پرسشنامه حاوی گویه­های محقق ساخته و هنجاریابی شده می­باشد. روایی آن از طریق  اعتبار صوری  وپایایی آن از طریق  محاسبه آلفای کرونباخ سنجیده شد. یافته های پژوهش نشان داد که هویت ملّی افراد مورد مطالعه نسبتا قوی می­باشد. با این حال جهانی شدن فرهنگ آنرا تحت تاثیر قرار می دهد. به طوری که از بین 5 فرضیه مرتبط با تاثیر جهانی شدن فرهنگ بر هویت ملّی، 4فرضیه تأیید شد. با استفاده از رگرسیون چند متغیره مهمترین متغیرهای مستقل اثر گذار بر هویت ملّی، استفاده از آثار مکتوب غیربومی، مصرف گرایی، کثرت­گرایی و جنسیت شناخته شد. نتیجه نهایی آنکه حدود 38 درصد از واریانس هویت ملّی در این پژوهش از طریق متغیرهای مذکور تبیین گردید.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

مقدمه: بقا یا تداوم هویت‌های ملی در جریان حرکت عظیم اقتصاد و فرهنگ جهانی یکی از بحث‌های مهم مربوط به فرآیند جهانی شدن می‌باشد. در این زمینه دیدگاه‌های متفاوتی ارائه شده است. از آن جمله برخی ادعا می‌کنند که جهانی شدن تأثیری منفی بر روی هویت‌های ملی داشته و از بین برنده تفاوت‌ها است و عده‌ای نیز خلاف این نظر را بیان می‌کنند. مقاله حاضر، در این خصوص سه رویکرد متفاوت و اساسی را شناسایی و با داده‌ها...

مقدمه: بقا یا تداوم هویت‌های ملی در جریان حرکت عظیم اقتصاد و فرهنگ جهانی یکی از بحث‌های مهم مربوط به فرآیند جهانی شدن می‌باشد. در این زمینه دیدگاه‌های متفاوتی ارائه شده است. از آن جمله برخی ادعا می‌کنند که جهانی شدن تأثیری منفی بر روی هویت‌های ملی داشته و از بین برنده تفاوت‌ها است و عده‌ای نیز خلاف این نظر را بیان می‌کنند. مقاله حاضر، در این خصوص سه رویکرد متفاوت و اساسی را شناسایی و با داده‌ها...

مقدمه و هدف: فرآیند جهانی شدن به واسطه ابزارهای فن‌آوری خود، شیوه‌های زندگی متفاوت و ایده‌هایی نو پیش روی زنان گذارده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ابعاد فرهنگی جهانی شدن بر سه مؤلفه فرهنگی در زنان ایرانی (هویت، اخلاق و پوشش). روش تحقیق: این پژوهش در دو سطح توصیفی و تحلیلی از نوع پیمایشی و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۳۵۱ نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده از بین دانشجویان دختر دان...

مقدمه: بقا یا تداوم هویت های ملی در جریان حرکت عظیم اقتصاد و فرهنگ جهانی یکی از بحث های مهم مربوط به فرآیند جهانی شدن می باشد. در این زمینه دیدگاه های متفاوتی ارائه شده است. از آن جمله برخی ادعا می کنند که جهانی شدن تأثیری منفی بر روی هویت های ملی داشته و از بین برنده تفاوت ها است و عده ای نیز خلاف این نظر را بیان می کنند. مقاله حاضر، در این خصوص سه رویکرد متفاوت و اساسی را شناسایی و با داده ها...

چکیده وجود اقوام مختلف در درون جامعه کهن ایران، موجبات داد و ستد فرهنگی و اجتماعی را در طول تاریخ فراهم آورده است چرا که ایران کشوری چند قومی است. دوام و استمرار هویت فرهنگ ایرانی در طول تاریخ، مدیون گروه های مختلف قومی نظیر کردها، آذری ها، لرها، بلوچ ها، ترکمن ها، عرب ها و فارس ها بوده است. با توجه به پویایی فرهنگ ایرانی و تحولات اجتماعی فرهنگی در ایران در دهه های اخیر، مردم ایران درک جامع تری...

فرایند جهانی شدن با شتاب روز افزون در حال عبور از مرزهای سیاسی و محدوده های فرهنگی کشورها بوده و با تغییرات غیر قابل پیش بینی مناسبات بین المللی و طبقه بندی های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان را تحت تاُثیر قرار داده است. از سوی دیگر همواره نوعی میل عمیق و احساسی پر شور بین انسان ها در مورد سرزمینشان وجود داشته است. این امر موجب گردیده تا انسان ها همواره به جداسازی افراد و گروه ها از یکدیگر و تفکی...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود