تأثیر داروی زونیسامید بر میزان هورمون‌های جنسی و تغییرات بافتی بیضه در موش صحرایی نر بالغ

نویسندگان

  • سپهر آرا, لیلی
  • شریعتی, مهرداد
چکیده مقاله:

چکیده زمینه و هدف: زونیسامید یک مهارکنندۀ نوروترانسمیتر گلوتامات و میانجی گرهای گابا بوده و باعث افزایش سطح کلی سروتونین می‌شود. با توجه به اهمیت این دارو در بیماری‌های عصبی، اثرات جانبی آن بر محورهای آندوکرینی اهمیت فراوانی دارد. هدف این مطالعه تعیین تأثیر داروی زونیسامید بر محور هیپوفیزـ گنادو رونداسپرماتوژنز بود. روش بررسی: این مطالعه تجربی بر روی 50 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار در پنج گروه 10 تایی انجام شد. گروه کنترل هیچ تیمار دارویی دریافت نکردند. گروه شاهد روزانه 1 سی‌سی آب مقطر به عنوان حلال دارو و گروه‌های تجربی 50، 100 و200 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن از داروی زونیسا مید را به مدت 28 روز به صورت خوراکی دریافت کردند. از تمام گروه‌ها، در روز بیست و نهم خون‌گیری به عمل آمد و مقاطع بافتی تهیه شد. غلظت سرمی‌هورمون‌ها با روش رادیوایمونواسی اندازه‌گیری شدند. آزمون‌های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: مقادیر 100 و 200 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن از زونیسامید باعث کاهش میزان تستوسترون، دی هیدروتستوسترون و افزایش غلظت LH و در 200 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن باعث افزایش غلظت FSH شد(05/0>p). نتیجه گیری: دوزهای بالای زونیسامید باعث کاهش غلظت سرمی‌تستوسترون و دی هیدروتستوسترون، تعداد سلول‌های اسپرماتوژنیک و افزایش سطوح سرمی‌LH و FSH می‌شود. بنابراین پیشنهاد می‌گردد که احتمالاً باعث کاهش عملکرد فعالیت تولید مثلی خواهد شد. واژه‌های کلیدی: زونیسامید، تولید مثل، موش صحرایی

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر داروی زونیسامید بر میزان هورمون های جنسی و تغییرات بافتی بیضه در موش صحرایی نر بالغ

چکیده زمینه و هدف: زونیسامید یک مهارکنندۀ نوروترانسمیتر گلوتامات و میانجی گرهای گابا بوده و باعث افزایش سطح کلی سروتونین می شود. با توجه به اهمیت این دارو در بیماری های عصبی، اثرات جانبی آن بر محورهای آندوکرینی اهمیت فراوانی دارد. هدف این مطالعه تعیین تأثیر داروی زونیسامید بر محور هیپوفیزـ گنادو رونداسپرماتوژنز بود. روش بررسی: این مطالعه تجربی بر روی 50 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار در پ...

متن کامل

تأثیر اسید آبسیزیک بر میزان هورمونهای جنسی سرم و بافت بیضه درموشهای صحرایی نر بالغ

چکیده زمینه و هدف:امروزه تأثیرات مصرف مواد غذایی با منشا گیاهی در حفظ سلامت افراد و بهبود بسیاری از بیماری‌ها مورد توجه قرار گرفته است. هدف این بررسی مطالعه تأثیر اسید آبسیزیک بر میزان هورمونهای جنسی سرم و بافت بیضه درموشهای صحرایی نر بالغ بود. روش بررسی: این مطالعه تجربی بر روی 50 سر موش صحرایی نر که به صورت تصادفی به 5 گروه مساوی کنترل، شاهد و تجربی 1، 2 و 3 تقسیم شدند. در گروه کنترل هیچ...

متن کامل

تأثیر داروی Selegiline بر محور هیپوفیز- گناد و تغییرات بافتی بیضه در موش های صحرایی نر بالغ

Selegiline is an inhibitor of B-Mono amino oxidase (MAO-B). In view of its usages in treatment of nervous illnesses such as Parkinson’s, Alzheimer’s and  depression the side effects of selegiline on the endocrine axises are very important. In this research the effect of selegiline on pituitary- gonad axis and    spermatogenesis in adult male rats were s...

متن کامل

تاثیر داروی ترانیل سیپرومین بر غلظت هورمون‌های LH, FSH ، تستوسترون و تغییرات بافتی بیضه در موش صحرایی نر بالغ

Background:Tranylcypromine is a monoamine oxidase inhibitor (MAOI)-it is a nonselective and irreversible inhibitor of the enzyme monoamine oxidase (MAO). It is used as an antidepressant and anxuolytic agent in the clinical treatment of mood and anciety disorders, respectively. In this research, the effects of Tranylcypromine the serum concentrations of LH, FSH and Testosterone as well as change...

متن کامل

اثرات داروی فیناسترید بر تغییرات بافتی بیضه و فرآیند اسپرماتوژنز در موش های صحرایی نر بالغ

زمینه و هدف: فیناسترید یک ترکیب 4 آزا استروئید است که به طور کاملاً اختصاصی و رقابتی، آنزیم درون سلولی 5- آلفا ردوکتاز نوع ii، عامل تبدیل تستوسترون به دی هیدروتستوسترون (dht)، را مهار می کند. این دارو تقریباً برای درمان تمام اختلالات مربوط به افزایش dht مانند هیپرپلازی خوش خیم پروستات، ریزش مو با منشأ آندروژنی در مردان، پرمویی، آکنه و سبوره تجویز می شود. از آنجا که داروی فیناسترید مصرف بالایی در ...

متن کامل

تأثیر اسید آبسیزیک بر میزان هورمونهای جنسی سرم و بافت بیضه درموشهای صحرایی نر بالغ

چکیده زمینه و هدف:امروزه تأثیرات مصرف مواد غذایی با منشا گیاهی در حفظ سلامت افراد و بهبود بسیاری از بیماری ها مورد توجه قرار گرفته است. هدف این بررسی مطالعه تأثیر اسید آبسیزیک بر میزان هورمونهای جنسی سرم و بافت بیضه درموشهای صحرایی نر بالغ بود. روش بررسی: این مطالعه تجربی بر روی 50 سر موش صحرایی نر که به صورت تصادفی به 5 گروه مساوی کنترل، شاهد و تجربی 1، 2 و 3 تقسیم شدند. در گروه کنترل هیچ تیم...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 18  شماره 10

صفحات  805- 815

تاریخ انتشار 2014-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023