تأثیر داروی Selegiline بر محور هیپوفیز- گناد و تغییرات بافتی بیضه در موش های صحرایی نر بالغ

نویسندگان

  • فشارکی, مهرآفرین
  • مکاریان, نادیا
چکیده مقاله:

Selegiline is an inhibitor of B-Mono amino oxidase (MAO-B). In view of its usages in treatment of nervous illnesses such as Parkinson’s, Alzheimer’s and  depression the side effects of selegiline on the endocrine axises are very important. In this research the effect of selegiline on pituitary- gonad axis and    spermatogenesis in adult male rats were studied. For experimental and control groups 32 adult male rats from wistar race were divided into 4 groups of 8. The experimental groups (B,C,D) were given oral doses of 5,10,15 (mg/kg.B.W) selegiline for the period of 30 days and the control group (A) received saline. The blood samples were taken 8 hour after receiving last dose at 30th day and the concentration of LH, FSH and testosterone was measured by RIA. In adition at the 30th day the testes were separated and histological changes was studied among experimental and control groups. The results were evaluated by using ANOVA and Duncan test.  The statistical analysis of the results indicated that receiving different dosages of selegiline showed a significant increase in concentration of LH hormone in comparison with control group, but concentration of FSH did not show significant difference compared to the control group. In addition concentration of testosterone in response to different dosages in relative to the control group    showed a significant decrease. According to the results we suggest that through LH increase, selegiline causes a decrease in concentration of testosterone via down-regulation receptors on leydig cells. Furthermore selegiline causes increase in dopamine concentration in striatum area as an inhibitor of MAO-B and intern causes decrease in concentration of prolactin. The decrease in prolactin secretion reduce the effect    of LH hormone on leydig cell. In addition histological studies showed a significant effects caused by selegiline such as decreased number of spermatozoa in seminiferous tubules, leydig cells and reduced spermatogenesis, and these effects were dose dependent.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر داروی selegiline بر محور هیپوفیز- گناد و تغییرات بافتی بیضه در موش های صحرایی نر بالغ

دارویselegiline  یک مهار کننده آنزیم مونوآمینو اکسیداز (mao) از نوع b است. با توجه به اهمیتی که این دارو در درمان بیماریهای عصبی مانند پارکینسون، آلزایمر و افسردگی دارد و نقش گسترده آن در درمان بیماریها، اثرات جانبی این دارو بر محورهای آندوکرینی بدن بسیار مهم است. در این مطالعه اثر داروی selegiline بر محور هیپوفیز- گناد و روند اسپرماتوژنز به منظور ارزیابی عملکرد بیضه مورد بررسی قرار گرفته است. ...

متن کامل

تأثیر داروی زونیسامید بر میزان هورمون‌های جنسی و تغییرات بافتی بیضه در موش صحرایی نر بالغ

چکیده زمینه و هدف: زونیسامید یک مهارکنندۀ نوروترانسمیتر گلوتامات و میانجی گرهای گابا بوده و باعث افزایش سطح کلی سروتونین می‌شود. با توجه به اهمیت این دارو در بیماری‌های عصبی، اثرات جانبی آن بر محورهای آندوکرینی اهمیت فراوانی دارد. هدف این مطالعه تعیین تأثیر داروی زونیسامید بر محور هیپوفیزـ گنادو رونداسپرماتوژنز بود. روش بررسی: این مطالعه تجربی بر روی 50 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویس...

متن کامل

تأثیر کوئرستین بر محور هیپوفیز-گناد، پارامترهای اسپرم و بافت بیضه در موش صحرایی نر

زمینه و هدف: آنتی اکسیدان‌ها از جمله کوئرستین از آسیب سلول اسپرم توسّط رادیکال‌های آزاد محافظت می کنند. پژوهش حاضر نیز به منظور بررسی اثرات کوئرستین بر اسپرماتوژنز در موش صحرایی صورت گرفته است. روش کار:در این مطالعه تجربی از 50 سر موش صحرایی نر در قالب یک گروه کنترل و 4 گروه تجربی استفاده شد.محلول کوئرستین 2هفته روزانه به‌صورت داخل صفاقی در دوزهای 20،15،10،5 (mg/kg) به گروه‌های تجربی تزریق شد....

متن کامل

تأثیر تجربی روغن پسته خوراکی بر محور هیپوفیز ـ گناد و تغییرات بافت بیضه در موش‌های صحرایی نر بالغ

چکیده زمینه و هدف: روغن پسته خوراکی دارای ترکیباتی است که از نظر شیمیایی از اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع تشکیل شده است. اسیدهای چرب اشباع می‌توانند باعث مهار عملکرد آنزیم 5-آلفا-ردوکتاز شده و اسیدهای چرب غیر اشباع باعث افزایش کلسترول بدن می‌شوند. هدف این مطالعه بررسی تأثیر تجربی روغن پسته خوراکی بر محور هیپوفیز ـ گناد و تغییرات بافت بیضه در موش‌های صحرایی نر بالغ بود. روش‌ بررسی: در این مط...

متن کامل

تأثیر تجربی روغن پسته خوراکی بر محور هیپوفیز ـ گناد و تغییرات بافت بیضه در موش‌های صحرایی نر بالغ

چکیده زمینه و هدف: روغن پسته خوراکی دارای ترکیباتی است که از نظر شیمیایی از اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع تشکیل شده است. اسیدهای چرب اشباع می‌توانند باعث مهار عملکرد آنزیم 5-آلفا-ردوکتاز شده و اسیدهای چرب غیر اشباع باعث افزایش کلسترول بدن می‌شوند. هدف این مطالعه بررسی تأثیر تجربی روغن پسته خوراکی بر محور هیپوفیز ـ گناد و تغییرات بافت بیضه در موش‌های صحرایی نر بالغ بود. روش‌ بررسی: در این مط...

متن کامل

بررسی اثر داروی فلوکستین بر محور هورمونی هیپوفیز- گناد در موش های صحرایی ماده بالغ

سابقه و هدف: فلوکستین دارویی است که در درمان افسردگی مصرف جهانی دارد. تاکنون گزارشی مبنی بر اثر فلوکستین بر محور هورمونی هیپوفیز-گناد در موش­های صحرایی ماده منتشر نشده است. به­علاوه، نتایج حاصل از مطالعات مختلف نشان می­دهند که داروهای ضد افسردگی با هورمون­های جنسی در هر دو جنس تداخل اثر داشته و میزان مصرف این داروها در زنان بیشتر از مردان است. تحقیق حاضر به­منظور ارزیابی تاثیر فلوکستین بر هورمو...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 12  شماره 1

صفحات  58- 62

تاریخ انتشار 2005-06

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023