تأثیر دمای آب آبیاری در دبی برخی قطره چکانهای ساخت ایران در آبیاری قطره ای

نویسندگان

  • مصطفی‌ زاده, بهروز
  • کهنوجی, محمد
چکیده مقاله:

The emitter discharge is affected by parameters such as pressure, irrigation water temperature, manufacturer’s coefficient of variation, and emitter clogging. In order to study the effects of irrigation water temperature on emitter discharge and to determine the discharge-pressure variations and manufacturer’s coefficient of variations, an experimental trickle irrigation system was designed and studied in the greenhouse, College of Agriculture, Isfahan University of Technology. Since the sensitivity of different emitters to water temperature variations is variable, four different, widely used, types of Iranian emitters including in-line long-path emitter, gun emitter, pressure compensating emitter, and double-chamber tube were used. Each emitter was evaluated under 14 different irrigation water temperature treatments ranging from 11 to 43.5°C. The results showed that in general as water temperature increases, the emitter discharge increases linearly in all types, except for the pressure compensating emitter in which the discharge decreases linearly. The emitter uniformity, absolute emission uniformity and Christiansen uniformity coefficient parameters were affected by emitter discharge variations. For each type of emitter under study, the changes in manufacturer’s coefficient of variations due to irrigation water temperature were different. The manufacturer’s coefficients of variations at a water temperature of about 20°C for double-chamber tube, in-line long-path emitter, gun emitter and pressure compensating emitter were equal to 5, 7, 13 and 22 percent, respectively. Moving from gun emitter to the double-chamber tube and finally to the in-line long-path emitter, the sensitivity to irrigation water temperature decreased. Sensitivity to pressure variations decreased in the order of gun emitter, double-chamber tube, in-line long-path emitter, and finally pressure compensating emitter.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر ترکیبات شیمیایی مختلف آب آبیاری بر گرفتگی قطره چکانها در آبیاری قطره ای

به منظور مطالعه تأثیر ترکیبات شیمیایی مختلف آب آبیاری برگرفتگی قطره چکانها یک سیستم آبیاری قطره ای با استفاده از چهار کیفیت آب آبیاری که از نظر غلظت املاح و پ-هاش با یکدیگر متفاوت بودند در محل گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان مورد آزمایش قرار گرفت.چون حساسیت قطره چکانهای مختلف در برابر گرفتگی شیمیایی متفاوت می باشد،از چهار نوع قطره چکان متداول که عبارت بودند از قطره چکانهای ...

متن کامل

مدل ریاضی نفوذ آب در آبیاری قطره ای

یکی از عوامل مهم در طراحی سیستم آبیاری قطره ای تعیین جبهه رطوبت خاک ناشی از یک قطره چکان نقطه ای می باشد. در این بررسی، یک مدل ریاضی برای پیش بینی موقعیت جبهه رطوبت خاک در حین آبیاری با یک قطره چکان موضعی برای یک خاک همگن در شرایط ناپایدار ارائه شده است. این مدل معادله دیفرانسیل حاکم بر جریان غیر اشباع در سیستم مختصات استوانه ای با روش عددی ضمنی غیر مستقیم (ADI) را حل می نماید. نتایج مدل بیان ش...

متن کامل

تأثیر ترکیبات شیمیایی مختلف آب آبیاری بر گرفتگی قطره چکانها در آبیاری قطره ای

به منظور مطالعه تأثیر ترکیبات شیمیایی مختلف آب آبیاری برگرفتگی قطره چکانها یک سیستم آبیاری قطره ای با استفاده از چهار کیفیت آب آبیاری که از نظر غلظت املاح و پ-هاش با یکدیگر متفاوت بودند در محل گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان مورد آزمایش قرار گرفت.چون حساسیت قطره چکانهای مختلف در برابر گرفتگی شیمیایی متفاوت می باشد،از چهار نوع قطره چکان متداول که عبارت بودند از قطره چکانهای ...

متن کامل

ارزیابی خصوصیات هیدرولیکی قطره چکانهای ساخت داخل

چگونگی کار خروجیها یکی از عوامل اصلی تعیین کننده راندمان یک سیستم آبیاری قطره ای است. در طراحی اینگونه سیستمها برای رسیدن به راندمان آبیاری بالا قطره چکانهای مورد استفاده باید از یکنواختی بالایی برخوردار باشند. متأسفانه واقعیت امر حکایت از عدم یکنواختی در اکثر سیستمهای طراحی و بهره برداری شده می نماید. مشخص نمودن پارامترهای هیدرولیکی قطره چکانها کمک مؤثری به طراحی بهینه نموده و باعث بهبود کارآی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 1

صفحات  31- 43

تاریخ انتشار 2002-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023