تأثیر راهبردهای مقابله با تنیدگی بر رضایت زناشویی و تنیدگی والدین کودکان کم توان ذهنی

نویسندگان

  • رنگرزیان, فاطمه
  • مباشر امینی, زینب
چکیده مقاله:

زمینه و هدف: نگهداری کودک کم‌توان ذهنی برای خانواده بسیار تنش ­آور است و گاهی منجر به تعارضات زناشویی می‌شود. این پژوهش با هدف تأثیر آموزش شیوه‌های مقابله با تنیدگی بر روی رضایت زناشویی و تنیدگی والدین کودکان کم‌توان ذهنی انجام شد. روش: طرح پژوهش از نوع نیمه ­آزمایشی و به‌صورت پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش تمامی والدین دانش آموزان کم‌توان ذهنی مقطع ابتدایی در سال تحصیلی 1393-1392 شهر رشت بوده است. نمونه مورد مطالعه شامل 20 زوج والدین کودکان کم‌توان ذهنی بودند که به‌طور در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جای دهی شدند. از مقیاس افسردگی، اضطراب، تنیدگی-21 و پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. گروه آزمایش در 12 جلسه راهبردهای مقابله با تنیدگی را به‌صورت هفتگی آموزش دیدند درحالی‌که گروه کنترل هیچ مداخله‌ای را دریافت نکردند. داده‌ها از طریق تحلیل کوواریانس مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: نتایج نشان داد که آموزش شیوه‌های مقابله با تنیدگی به‌طور معناداری بر رضایت زناشویی و تنیدگی والدین مؤثر بوده و والدین در گروه آزمایش افزایش معناداری در رضایت زناشویی و کاهش معناداری در تنیدگی نشان دادند (05p<0/). نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های این پژوهش می‌توان آموزش شیوه‌های مقابله با تنیدگی را به‌عنوان یک روش مؤثر در افزایش رضایت زناشویی و کاهش تنیدگی زناشویی والدین کودکان کم‌توان ذهنی به کار برد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر مشاوره زناشویی بر رضایت زناشویی والدین کودکان کم توان ذهنی

  تأثیر مشاوره زناشویی بر رضایت زناشویی والدین کودکان کم توان ذهنی     حسین جناآبادی [1] *     تاریخ دریافت 25/01/1391 تاریخ پذیرش 25/03/1391     چکیده   پیش و زمینه و هدف: خانواده کودکان کم توان ذهنی با مشکلات فراوانی در زمینه نگهداری، تربیت و آموزش آن‌ها روبه رو هستند که این مسائل می‌تواند بر سلامت روانی و رضایت زناشویی والدین تأثیر منفی بگذارد. با توجه به این موضوع که این گونه والدین برای مق...

متن کامل

نقش راهبردهای مقابله با تنیدگی و رضایت مندی زناشویی بر سلامت عمومی مادران کودکان اتیستیک

هدف پژوهش حاضر مطالعه نقش راهبردهای مقابله با تنیدگی و رضایت مندی زناشویی بر سلامت عمومی مادران کودکان اتیستیک بود. پژوهش از نوع کاربردی و شیوه ی انجام گرفتن آن همبستگی است. جامعه آماری شامل همه مادران کودکان اتیستیک شهر تهران در سال 1391 بود که از بین آنان 63 نفر از مادران به عنوان شرکت کننده در پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از چهار ابزار پرسشنامه ...

متن کامل

نقش راهبردهای مقابله با تنیدگی و رضایت‌مندی زناشویی بر سلامت عمومی مادران کودکان اتیستیک

هدف پژوهش حاضر مطالعه نقش راهبردهای مقابله با تنیدگی و رضایت‌مندی زناشویی بر سلامت عمومی مادران کودکان اتیستیک بود. پژوهش از نوع کاربردی و شیوه‌ی انجام گرفتن آن همبستگی است. جامعه آماری شامل همه مادران کودکان اتیستیک شهر تهران در سال 1391 بود که از بین آنان 63 نفر از مادران به عنوان شرکت‌کننده در پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از چهار ابزار پرسشنامه ...

متن کامل

مقایسه رضایت زناشویی، راهبردهای مقابله ای و سبک زندگی در والدین کودکان کم توان ذهنی و عادی شهرستان آذرشهر

چکیده هدف: هدف این پژوهش اندازه گیری سه متغیر رضایت زناشویی، راهبردهای مقابله ای و سبک زندگی در والدین کودکان کم توان ذهنی و مقایسه ی آن با والدین کودکان عادی بوده و علاوه بر آن مادران و پدران نیز مورد مقایسه قرار گرفتند. روش: طرح پژوهشی توصیفی و از نوع پس رویدادی می باشد. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه ی والدین دارای کودک زیر 14 سال شهرستان آذرشهر در سال 1390 می باشد. نمونه ی انتخابی شامل 50 م...

15 صفحه اول

تاثیرآموزش مدیریت تنیدگی بر رضایت زناشویی و تنیدگی والدینی مادران دارای کودک مبتلا به مشکلات رفتاری

زمینه و هدف: شواهد پژوهشی حاکی از این است که تنیدگی عامل مهمی در تعارضات زناشویی است. در این راستا هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیرآموزش مدیریت تنیدگی بر رضایت زناشویی و تنیدگی والدینی مادران دارای کودک با مشکلات رفتاری بود. روش: این پژوهش نیمه ­تجربی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون – پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی مادران دارای کودک پسر مبتلابه مشکلات ­رفتاری مقطع پیش­ دبستانی مدارس دولتی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره None

صفحات  107- 117

تاریخ انتشار 2016-12

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023