تأثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی بر ویژگی‌های خاک و عملکرد گندم آبی در اقلیم سرد

نویسندگان

  • شاهرخ شجری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، شیراز، ایران
  • صادق افضلی نیا مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، شیراز، ایران
  • کمیل ملائی بخش مهندسی ماشین‌های کشاورزی، واحد اقلید، دانشگاه آزاد اسلامی، اقلید، ایران
چکیده

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر روش‌های خاک ورزی و کاشت حفاظتی بر عملکرد گندم (Triticum aestivum) در اقلیم سرد استان فارس در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با پنج تیمار و سه تکرار به مدت دو سال در اقلید انجام شد. تیمارهای پژوهش عبارت بودند از خاک ورزی مرسوم (گاوآهن برگردان دار، دیسک و لولر) و کاشت به صورت بذرپاشی، کشت مستقیم با خطی کار اسفوجیا، کم خاک ورزی و کاشت با کمبینات، کشت مستقیم با خطی کار جیران صنعت و خاک ورزی مرسوم و کاشت با خطی کار ماشین برزگر. ویژگی‌های اندازه‌گیری شده شامل جرم ویژه ظاهری خاک، درصد ماده‌ی آلی خاک، مصرف سوخت، عملکرد و اجزای عملکرد گندم آبی (رقم الوند) بودند. نتایج نشان داد که بین تیمارهای مختلف از نظر فاکتورهای جرم ویژه ظاهری، ماده آلی خاک، عملکرد و اجزای عملکرد گندم در سطح 5%، اختلاف معنی داری وجود نداشت. تیمارهای کشت مستقیم مصرف سوخت در هکتار را حداقل به میزان 38% کاهش دادند و تیمار کشت مستقیم با خطی کار جیران صنعت با بیشترین نسبت منفعت به هزینه (95/0)، اقتصادی‌ترین تیمار بود. بنابراین استفاده از روشهای خاک ورزی حفاظتی با رعایت مدیریت صحیح بقایای گیاهی در مناطق سرد استان (کاهش حجم بقایا در مقایسه با مناطق گرم) و تاریخ کاشت با توجه به کاهش مصرف سوخت، هزینه های تولید و عدم تأثیر منفی بر عملکرد محصول قابل توصیه می باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر روش‌های خاک‌ورزی بر ویژگی‌های فیزیکی خاک و عملکرد گندم آبی

Performance of proper deep tillage can reduce negative effects of soil compaction. The objectives of the research were to determine the effects of deep tillage application on soil physical properties and wheat yield. Therefore, in 2006-2007 an experiment was conducted at Tajarak Agricultural Research Station of Hamedan on a soil with clay loam texture. In this research, four tillage methods wer...

متن کامل

بررسی تأثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی بر خصوصیات فیزیکی خاک و عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم

به‌منظور تعیین تأثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم دیم، آزمایشی در شهرستان سنندج طی دو سال زراعی 85-1384 و 86-1385 انجام گردید. آزمایش در قالب کرت‌های یک‌بار خرد شده با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با دو فاکتور در چهار تکرار انجام گردید. سه روش مختلف خاک‌ورزی شامل شخم با گاوآهن برگردان‌دار، قلمی و سیستم بدون خاک‌ورزی به‌عنوان سطوح عامل اصلی و دو رقم سرداری و آذر 2 ...

متن کامل

تأثیر حفظ بقایا، روش‌های مختلف خاک‌ورزی حفاظتی و کاشت بر خصوصیات فیزیکی خاک و عملکرد گندم

حفظ بقایای گیاهی در سطح خاک و کاربرد فن‌آوری‌های مناسب مانند استفاده از خاک‌ورزهای حفاظتی می‌تواند در افزایش عملکرد گندم تأثیرگذار باشد. در این تحقیق تأثیر مقادیر مختلف بقایای گندم و روش‌های خاک‌ورزی و کاشت بر خصوصیات فیزیکی و محتوای رطوبتی خاک در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان در سال 1389 مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت کرت‌های دوبار خرد شده در قالب طرح بلو‌ک‌ه...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 8  شماره 24

صفحات  112- 122

تاریخ انتشار 2016-06-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021