تأثیر ساختار متن بر عملکرد خواندن و درک مطلب زبان آموزان ایرانی در آزمون‌های چهار جوابی و کلوز

نویسندگان

  • سعیده آهنگری گروه زبان انگلیسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
  • مهناز سعیدی گروه زبان انگلیسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
  • هدایت اسلامی گروه زبان انگلیسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
چکیده مقاله:

 این تحقیق به منظور بررسی عملکرد زبان آموزان ایرانی در آزمون‌های خواندن و درک مطلب دارای ساختارهای متنی و روش‌های پاسخ‌دهی متفاوت انجام گرفته است. شرکت‌کنندگان این تحقیق ۲۲۸ نفر از دانشجویان زبان بودند که شامل ۸ گروه و بر اساس آزمون مهارت زبانی پت انتخاب شدند. چهار نوع ساختار متنی ترتیب زمانی،توصیفی، علیت و حل مسئله انتخاب و بر اساس این متون،دو نوع آزمون با شیوه پاسخ‌دهی چهارجوابی و چهارجوابی کلوز تهیه و به دانشجویان داده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که در هر دو روش پاسخ‌دهی عملکرد دانشجویان در متون دارای انسجام متنی ساده (ترتیب زمانی و توصیفی) بهتر از عملکرد آنان در متون دارای انسجام متنی پیچیده (علیت و حل مسئله) است. علاوه بر این،عملکرد دانشجویان در روش پاسخ دهی چهارجوابی بطور معنی‌دار بهتر از عملکرد آنها در روش پاسخ‌دهی چهارجوابی کلوز در تمامی چهار نوع ساختار متنی بود. در پایان چنین نتیجه‌گیری شد که دانشجویان در ساختارهای متنی ترتیب زمانی و توصیفی عملکرد بهتری نسبت به ساختارهای متنی علیت و حل مسئله در هر دو روش پاسخ‌دهی دارند و همچنین در روش پاسخ دهی چهارجوابی بهتر از روش پاسخ‌دهی چهارجوابی کلوز در هر چهار نوع ساختار متنی هستند. معلمان می‌توانند با بهره‌گیری از نتایج این تحقیق و از طریق انتخاب بهترین روش پاسخ‌دهی برای متون دارای ساختار متنی متفاوت عملکرد دانشجویان خود را در خواندن و درک مطلب بهبود بخشند

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

دو روش خواندن : تأثیر خواندن سایه‌ای و خواندن راهبردی مشارکتی بر عملکرد خواندن و درک مطلب زبان آموزان

      هدف این تحقیق بررسی تأثیر خواندن سایه‌ای و خواندن راهبردی مشارکتی  بر عملکرد خواندن و درک مطلب زبان آموزان ایرانی در سطح مقدماتی بود. محققان 3 کلاس در سطح مقدماتی در کانون زبان ایران که شامل 90 زبان‌آموز مؤنث بود را انتخاب کردند و آنها را به صورت تصادفی به دو گروه تحقیق و یک گروه شاهد تعیین کردند. همگنی آنها در مهارت درک مطلب از طریق پیش آزمون برگرفته از آزمون کت تأیید شد و 66 زبان‌آموز (...

متن کامل

تأثیر ارزشیابی پویا بر عملکرد زبان آموزان در فعالیتهای انتخابی و تولیدی درک مطلب خواندن

هدف این تحقیق، بررسی تأثیر ارزشیابی پویا بر عملکرد زبان‌ آموزان در دو نوع فعالیت انتخابی و تولیدی درک مطلب خواندن بود. ٦٠ زبان آموز از میان ٧٨ نفر براساس عملکردشان در آزمون نلسون سطح مبتدی، انتخاب و به‌ دو گروه ٣٠ نفره کنترل و تجربی تقسیم شدند. در هر دو گروه، از بخش درک مطلب خواندن آزمون KET که شامل ٢٨ سوال انتخابی و ٢٧ سوال تولیدی می‌شد، به عنوان پیش‌ آزمون و پس‌ آزمون استفاده شد. زبان‌ آموزان...

متن کامل

بررسی تأثیر استفاده از فعالیت های زبانی در بالا بردن مهارت خواندن و درک مطلب زبان آموزان ایرانی

چکیده: این تحقیق  بررسی تاثیر فعالیت های زبانی[1] بر روی پیشرفت مهارت خواندن و درک مطلب زبان آموزان ایرانی می پردازد. افراد شرکت کننده در این تحقیق 102 دانشجوی سال اول رشته زبان انگلیسی هستند که با روش نمونه گیری تصادفی از میان گروه دانشجویان انتخاب شده اند و سپس به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. در طول پژوهش به گروه تجربی تمرین های خواندن فعالیت های زبانی و به گروه کنترل تمرین خاصی داده نش...

متن کامل

تاثیر آموزش راهکار های درک مطلب بر اضطراب در خواندن و میزان درک مطلب زبان آموزان ایرانی سطح متوسطه

مطالعه حاضر به برسی تجربی و نظام­مند تاثیر آموزش صریح راهکارهای درک مطلب بر اضطراب در خواندن و میزان درک مطلب زبان­آموزان ایرانی دبیرستانی پرداخته است. بدین منظور همه دانش­آموزان دو کلاس (65 نفر) به عنوان اعضای گروه آزمون و کنترل در این مطالعه شرکت کردند. گروه آزمون تحت ده جلسه آموزش راهکارهای درک مطلب بر اساس چارچوب چهاربخشی راهکارهای درک مطلب مک­نمارا و همکاران (2007 ) قرار گرفتند. داده­ها با...

متن کامل

تأثیر استراتژی نقشه مفهومی بر پیشرفت تحصیلی و یادگیری معنی‌دار خواندن و درک مطلب زبان انگلیسی در دانش آموزان

مقدمه: نقشه مفهومی ابزاری ترسیمی برای سازمان‌دهی و ارائه دانش است. این مطالعه باهدف تعیین تأثیر استراتژی نقشه مفهومی بر پیشرفت تحصیلی و یادگیری معنی‌دار خواندن و درک مطلب زبان انگلیسی در دانش آموزان انجام گرفت. روش کار: این پژوهش یک طرح شبه آزمایشی پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل است. نمونه شامل 61 دانش‌آموز دختر پایه سوم دبیرستان شهر کرج بود که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و به‌صورت...

متن کامل

تأثیر آموزش استراتژی های درک مطلب از طریق خواندن بر عملکرد زبان آموزان ایرانی در آزمون های درک مطلب

در عصر حاضر، همه افراد به توانایی خواندن نیازی همیشگی دارند چرا که توانایی خواندن از همان سالهای ابتدای دبستان به عنوان مهم ترین شیوه ارتقاء سواد عمل می نماید. با این حال، مدت هاست اهمیت این مهارت به دست فراموشی سپرده شده است و همچون مهارت های دیگر مهم قلمداد نشده است که خود منجر به سردرگمی عده زیادی از زبان آموزانی شده است که نمی دانند چه طور سطح درک مطلب و عملکرد خود را بهبود بخشند. در جهت تأ...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 8  شماره 32

صفحات  135- 156

تاریخ انتشار 2016-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023