تأثیر سطوح مختلف تریپتوفان بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی

نویسندگان

  • محسن دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
  • پرستو داودی گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
چکیده مقاله:

زمینه مطالعه: تنش گرمایی از طریق تغییرات فیزیولوژیک در بدن باعث کاهش عملکرد در طیور می‌گردد. هدف: این تحقیق به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف تریپتوفان بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی تحت تنش صورت گرفت. روش کار: دویست و پنجاه قطعه جوجه گوشتی نر یکروزه سویه تجاری راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار و 5 تکرار (پن) به ازای هر تیمار و10 جوجه در هر تکرار پرورش داده شد. جوجه‌های گوشتی گروه شاهد با جیره‌ی پایه و سایر تیمارها با جیره‌ی پایه همراه با سطوح مختلف 110، 120 ، 130و 140 %  نیاز سویه راس تغذیه شدند. جیره‌های آزمایشی در دوره‌ پایانی (25-42 روزگی) و در شرایط تنش حرارتی (oC 1±32 به صورت دوره‌ای از 9 صبح تا 5 بعد از ظهر) استفاده شدند. نتایج: نتایج نشان داد که افزایش وزن در دوره‌ پایانی با افزایش سطح تریپتوفان به 110 % به طور خطی افزایش یافت اما افزایش سطح تریپتوفان جیره به 120، 130 و  140 % منجر به بدتر شدن افزایش وزن گردید (05/0>p). ضریب تبدیل خوراک در هر دو دوره‌ پایانی و کل، با افزودن سطح تریپتوفان به 110 و 120 %، به صورت خطی کاهش پیدا کرد ولی سطوح بالاتر تریپتوفان (130 و 140 %) در هر دوره‌ باعث افزایش ضریب تبدیل خوراک شدند (05/0>p). افزایش سطح تریپتوفان به 130 % نیاز سویه راس باعث افزایش خطی میزان هر سه آنزیم لاکتات دهیدروژناز، آلانین آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز گردید (05/0>p). مکمل‌سازی جیره با سطوح مختلف تریپتوفان اثری بر اوره، پروتئین، کراتینین، آلبومین،گلوکز و کلسترول خون در 42 روزگی بجز تری‌گلیسرید نداشت (05/0

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر سطوح مختلف الکارنیتین بر عملکرد، فراسنجه های خونی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح بالای چربی در شرایط تنش گرمایی

زمینه مطالعه: تنش گرمایی از طریق تغییرات فیزیولوژیک در بدن باعث کاهش عملکرد در طیور می‌گردد. هدف: این تحقیق به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف ال کارنیتین بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با سطوح بالای چربی در شرایط تنش گرمایی صورت گرفت. روش کار: دویست قطعه جوجه گوشتی نر یکروزه نژاد رأس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار و 5 تکرار (پن) به ازای هر تیمار ...

متن کامل

اثر سطوح مختلف اسانس مرزه بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی از فراسنجه های ایمنی و خونی جوجه های گوشتی

  This experiment was conducted to evaluate the effect of different levels of Satureja Hortensis essence on performance, carcass characteristics and immune response of broiler chickens . 220 one day old Ross 308 chicks were used in completely randomized design with 20 experimental units with 4 treatments, 5 replicates and 11 chicks in each replicate for 42 days. The dietary treatments consisted...

متن کامل

اثرات تریپتوفان، ملاتونین و رژیم تاریکی بر عملکرد و فراسنجه های خون جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی

A total of 130 Arian broiler chicks were used in this study in order to assess the effects of tryptophan, melatonin and dark regimes on the performance and blood parameters of chickens exposed to heat stress. The chicks were allocated to the experimental units in an unbalanced completely randomized design. The treatments were control group, 40 mg of melatonin per kg of diet from 30-40 days of a...

متن کامل

تاثیر سطوح مختلف ژل آلوئه ورا بر عملکرد، خصوصیات لاشه، کیفیت گوشت و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

این پژوهش به منظور ارزیابی استفاده از سطوح مختلف ژل آلوئه­ورا و آنتی­بیوتیک نئومایسین بر عملکرد، ویژگی­های لاشه، کیفیت گوشت و بعضی فراسنجه های خونی جوجه­های گوشتی انجام شد. تعداد 180 قطعه جوجه گوشتی نر راس (308)، در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار، سه تکرار و 12 قطعه جوجه در هر تکرار استفاده شدند. تیمار­های آزمایشی شامل: تیمار شاهد (بدون افزودنی)، سطوح مختلف 5/1، 2، 5/2 درصد ژل آلوئه­ورا و آ...

متن کامل

اثر سطوح مختلف تربوتالین بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

به منظور بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف تربوتالین، یک اگونیست بتاآدرنرژیک، در جیره ی غذایی بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تیمار شامل سطوح صفر (شاهد)، 5/7 و 15ppm (قسمت در میلیون) تربوتالین در کیلوگرم جیره و چهار تکرار (10 قطعه جوجه در هر تکرار)، جمعاً 120 قطعه جوجه ی گوشتی نرسویه ی کاب از سن 29 روزگی تا 49 روزگی به اجرا گذاشته...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 72  شماره 2

صفحات  157- 164

تاریخ انتشار 2017-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023