تأثیر سطوح مختلف ژل آلوئه ورا و نئومایسین بر عملکرد، برخی ویژگی های لاشه و کیفیت فیزیکی و شیمیایی گوشت جوجه های گوشتی

نویسندگان: ثبت نشده
چکیده مقاله:

این پژوهش به منظور ارزیابی تاثیر سطوح مختلف ژل آلوئه­ورا و آنتی­بیوتیک نئومایسین بر عملکرد، برخی ویژگی­­­های لاشه و کیفیت فیزیکی و شیمیایی گوشت جوجه­های گوشتی انجام شد. در این پژوهش، از 180 قطعه جوجه خروس یکروزه گوشتی سویه راس 308 استفاده شد. پژوهش طی 6 هفته و در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار و سه تکرار برای هر یک و 12 قطعه جوجه در هر تکرار انجام شد. تیمار­های آزمایشی شامل سطوح مختلف ژل آلوئه­ورا(صفر، 5/1، 2 و 5/2درصد) و آنتی­بیوتیک نئومایسین(2/0 گرم­در­کیلوگرم) بودند. نتایج تحقیق نشان داد که جوجه­های دریافت کننده­ی 2 درصد ژل آلوئه­ورا مصرف خوراک کمتری در مقایسه با جوجه­های سایر تیمار­ها در کل دوره پرورش داشتند(05/0>P). میزان ماده خشک گوشت سینه در جوجه­های تغذیه شده با 2 درصد ژل بالاتر از مقدار مربوط به جوجه­های تیمار شاهد بود. همچنین میزان پروتئین گوشت سینه در جوجه­های دریافت کننده سطوح مختلف ژل(5/1، 2 و 5/2 درصد) و نئومایسن بالاتر از مقدار مربوط به جوجه­های تیمار شاهد بود(05/0>P). افزودن 5/2 درصد ژل آلوئه­ورا به طور معنی­داری ماده خشک و چربی ران را در مقایسه با تیمار شاهد و نئومایسین افزایش داد(05/0>P). میزان پروتئین گوشت ران جوجه­های تغذیه شده با 5/1 و 5/2 درصد ژل به­طور معنی­داری بالاتر از مقدار مربوط به تیمار شاهد و نئومایسین بود. همچنین سختی، صمغیت و قابلیت جویدن گوشت ران جوجه­های دریافت کننده 5/1، 2 و 5/2 درصد ژل آلوئه­ورا، بالا­تر از مقدار مربوط به جوجه­های تیمار شاهد و آنتی­بیوتیک بود(05/0>P). سنجش تست فشاری بر سینه نشان داد که تغذیه با 5/2 درصد ژل آلوئه­ورا سختی سینه را در مقایسه با تیمار شاهد افزایش داد(05/0>P).به طور کلی، افزودن ژل آلوئه­ورا به جیره جوجه­های گوشتی تأثیری بر ویژگی­های فیزیکی گوشت سینه و ران ندارد ولی موجب بهبود عملکرد و کیفیت شیمیایی (ماده خشک، چربی و پروتئین) گوشت سینه و ران می­گردد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر سطوح مختلف ژل آلوئه ورا بر عملکرد، خصوصیات لاشه، کیفیت گوشت و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

این پژوهش به منظور ارزیابی استفاده از سطوح مختلف ژل آلوئه­ورا و آنتی­بیوتیک نئومایسین بر عملکرد، ویژگی­های لاشه، کیفیت گوشت و بعضی فراسنجه های خونی جوجه­های گوشتی انجام شد. تعداد 180 قطعه جوجه گوشتی نر راس (308)، در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار، سه تکرار و 12 قطعه جوجه در هر تکرار استفاده شدند. تیمار­های آزمایشی شامل: تیمار شاهد (بدون افزودنی)، سطوح مختلف 5/1، 2، 5/2 درصد ژل آلوئه­ورا و آ...

متن کامل

تاثیر سطوح مختلف ژل آلوئه ورا بر عملکرد، خصوصیات لاشه، کیفیت گوشت و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

این پژوهش به منظور ارزیابی استفاده از سطوح مختلف ژل آلوئه­ورا و آنتی­بیوتیک نئومایسین بر عملکرد، ویژگی­های لاشه، کیفیت گوشت و بعضی فراسنجه های خونی جوجه­های گوشتی انجام شد. تعداد 180 قطعه جوجه گوشتی نر راس (308)، در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار، سه تکرار و 12 قطعه جوجه در هر تکرار استفاده شدند. تیمار­های آزمایشی شامل: تیمار شاهد (بدون افزودنی)، سطوح مختلف 5/1، 2، 5/2 درصد ژل آلوئه­ورا و آ...

متن کامل

اثر سطوح مختلف ژل آلوئه ورا بر عملکرد، خصوصیات لاشه و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی

این آزمایش جهت بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف عصاره¬ی آبی ژل آلوئه¬ورا بر عملکرد، خصوصیات لاشه و سیستم ایمنی هومورال و وزن اندام¬های لنفوئیدی جوجه¬های گوشتی از سن 7 تا 28 روزگی انجام گرفت. تعداد 160 قطعه جوجه گوشتی نژاد راس 308 در قالب یک طرح کاملاً تصادفی به 4 تیمار (شامل تیمارهای 45/0 و 30/0، 15/0،0)، که هر کدام شامل 4 تکرار و هر تکرار آن مشتمل بر 10 پرنده بود، تقسیم شدند. میزان خوراک مصرفی...

تأثیر غلظت های مختلف عصاره گل راعی بر عملکرد، فراسنجه‌های خون و کیفیت فیزیکی و شیمیایی گوشت جوجه های گوشتی

این پژوهش، به منظور ارزیابی اثرات سطوح مختلف عصاره­ گل­راعی و آنتی­بیوتیک نئومایسین بر عملکرد، فراسنجه­های خون و کیفیت گوشت در جوجه­های گوشتی انجام شد. در این پژوهش از 180 قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس 308 استفاده شد. پژوهش طی شش هفته و در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار، سه تکرار در هر تیمار و 12 قطعه جوجه در هر تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل: تیمار شاهد (بدون افزودنی)، سه سطح عصاره گل...

متن کامل

تاثیر سطوح مختلف عصاره علف چای (Hypericum perforatum) و آنتی بیوتیک نئومایسین بر عملکرد، برخی ویژگیهای لاشه و خصوصیات گوشت سینه و ران جوجه های گوشتی

این پژوهش با هدف ارزیابی اثرات مختلف گیاه علف ­چای(Hypericumperfotatum) و آنتی­بیوتیک نئومایسین بر عملکرد، ویژگی­های لاشه و کیفیت گوشت جوجه­های گوشتی انجام شد. در این پژوهش، از 180 قطعه جوجه­ی گوشتی نر سویۀ راس 308 استفاده شد. این پژوهش طی شش هفته و در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار، سه تکرار(پن) در هر تیمار و 12 قطعه جوجه در هر پن انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل: تیمار شاهد(بدون افزودنی)...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره 1

صفحات  9- 20

تاریخ انتشار 2015-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023