تأثیر سه شدت چرا بر عملکرد اندام‌های هوایی و زیرزمینی گونه‌های Festuca ovina و Alopecurus textilis در منطقه شابیل (شمال سبلان)

ثبت نشده

چکیده

در این تحقیق اثر شدت­های مختلف چرای دام بر روی اندام­های زیرزمینی و هوایی دو گونه Festuca ovina L. و Alopecurus textilis Boiss. در مراتع شمال سبلان در منطقه شابیل بررسی شد. نمونه­برداری در شدت­های چرایی سبک، متوسط و سنگین در زمان گلدهی (نیمه دوم خرداد، 1392) انجام شد. ابتدا درهر سایت از سطح ترانسکت 90 متری عمود بر جهت شیب 10 پلات یک­ مترمربعی برای تعیین تولید کل و سهم هریک از گونه­ها در تولید نمونه­گیری شد. سپس در هر سایت­ 3 ترانسکت 50 متری علاوه بر ترانسکت قبلی به­صورت تصادفی برای بررسی اثرات چرا و عکس­العمل اندام­های مختلف هوایی و ریشه نسبت به چرا مستقر شد و در هر یک از این ترانسکت­ها 10 نقطه تصادفی انتخاب و در هر نقطه نزدیکترین گیاه مورد مطالعه به نقطه تصادفی برای هر گونه تعیین و نمونه­برداری انجام شد. پس از توزین، نسبت وزن زیتوده زیرزمینی به هوایی تعیین شد. نتایج حاصل از تجزیه رگرسیونی و همبستگی برای تعیین رابطه بین پارامتر­های طول ریشه و ارتفاع هوایی و وزن ریشه و بیوماس هوایی ارتباط معنی­داری را بین پارامترها نشان داد (01/0P

جستجوی کلمه کلیدی


برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 9 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر شدت­های مختلف چرای دام بر تغییرات بیوماس و تلاش بازآوری گونه­های Festuca ovina L. و Alopecurus textilis Boiss. می­باشد. سه شدت چرایی (سبک، متوسط و سنگین) با استفاده از روش 4 عامله تعیین شد. در هر مکان 3 ترانسکت 50 متری به‌طور تصادفی مستقر و روی هر ترانسکت ده پایه از هرگونه انتخاب و نمونه­گیری اندام­های هوایی و زیرزمینی در زمان گلدهی انجامشد. بعد از تفکیک اندام­های ...

این مطالعه به منظور تعیین رابطه بین زیست توده اندام هوایی و اندام زیرزمینی و ارزیابی تأثیر شدت‌های چرای دام بر کمیت زیست توده دو گونه Festuca  ovinaوAgropyron  libanoticumدر مراتع ییلاقی دامنه جنوبی سبلان در استان اردبیل انجام شد. دو گونه مورد مطالعه  که از گونه‌های شاخص و خوشخوراک منطقه می‌باشند، در هر سه منطقه چرای سبک، متوسط و سنگین انتخاب شد. پس از تعیین سه منطقه نمونه‌برداری به عنوان تیمار...

در مطالعات مربوط به اثر چرای دام بر گیاهان مرتعی، خصوصیات اندام‌های هوایی و زیرزمینی باید به طور همزمان بررسی شوند. به همین دلیل با مطالعه‌ای در منطقه حفاظت شده بیجار، تاثیر شدت‌های مختلف چرایی بر بیوماس گیاهی گونه مرتعیFestuca ovina و رابطه بین بیوماس اندام هوایی و زیر زمینی مورد بررسی قرار گرفت. پس از تعیین سه منطقه نمونه ‌برداری شامل منطقه قرق، منطقه چرای متوسط و منطقه چرای سنگین به عنوان تی...

استفاده از گونه¬های خوشخوراک، پر تولید و مقاوم به چرای دام و همچنین گیاهانی که با تخصیص منابع به اندام¬های تولید¬مثلی در مقابل چرا قادر به بازآوری و حفظ و بقا خود در عرصه¬های مرتعی باشند، در مرتعداری از الویت خاصی برخوردارند. در این تحقیق اثر شدّت¬های مختلف چرای دام بر روی تغییرات بیوماس اندام¬های زیرزمینی و هوایی و تلاش بازآوری و همچنین اثر جهات جغرافیایی بر مولفه¬های کمی رویش در گونه¬های festu...

      مراتع آلپی دامنه­های سبلان به لحاظ برخورداری از جریان­های اقلیمی مرطوب سرد سیبری، هیرکانی و مدیترانه­ای، تیپ­های گیاهی و عناصر رویشی متنوعی برخوردار است که در این تحقیق عمده­ترین تیپ­های گیاهی و شکل­های زیستی گیاهان تشریح گردیده است. تفکیک تیپ­های گیاهی بر اساس ریختار ظاهری گونه­های شاخص، اسامی تیپ‌ها بر اساس گونه‌ غالب مشخص شده است و سطح تیپ‌ها به تفکیک بر حسب هکتار برآورد گردیده است. در...

در این تحقیق اثر جهات جغرافیایی و شدت چرای دام بر مؤلفه­های کمّی تخصیص منابع در رویش گونه festuca ovina l. در دامنه­های شمالی و جنوبی شرقی سبلان بررسی شد. تولید کل مرتع در سه سطح چرایی سبک، متوسط و سنگین بر مبنای سه وضعیت خوب، متوسط و فقیر و سهم گونه با استفاده از 10 پلات یک مترمربعی (30 پلات در هر دامنه و 60 پلات در دو دامنه) تعیین شد. سپس در دو جهت جغرافیایی در شدت­های چرایی سبک، متوسط و سنگین...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود