تأثیر شاخص انبساط آزاد بر بهبود تخمین منحنی رطوبتی خاک

نویسندگان

  • حسین بیات استادیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا- همدان
  • شبنم جوانشیر دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا- همدان
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر شاخص انبساط آزاد بر بهبود تخمین نقطه ای و پارامتریک منحنی مشخصه رطوبتی خاک در خاکهایی با بافت و ساختمان متفاوت

به علت تغییرپذیری بالا و پیچیدگی خاک به دست آوردن ویژگیهای هیدرولیکی خاک به طور مستقیم مشکل، وقتگیر و پرهزینه است. در نتیجه لازم است با روشهای غیرمستقیم تخمین زده شوند. این مطالعه در دو بخش انجام شد. در بخش اول 74 نمونه خاک از استان گیلان تهیه و متغیرهای توزیع اندازه ذرات و خاکدانههای ریز، جرم مخصوص ظاهری و رطوبت در مکشهای 2، 5، 33، 100 و 1500 کیلوپاسکال اندازهگیری گردید. پارامترهای فرکتالی برا...

مقایسه روش‎های فرکتالی و رزتا در تخمین منحنی رطوبتی خاک

مدل ونگنوختن اغلب برای توصیف منحنی رطوبتی خاک‎ استفاده می‎شود. هدف از این تحقیق، ارزیابی روشی برای تعیین پارامترهای m و α مدل ونگنوختن برای 100 نمونه خاک از استان گیلان با استفاده از بعد فرکتال منحنی رطوبتی است. دو روش که توسط لینهارد و همکاران و ونگنوختن برای تخمین m از شاخص توزیع اندازه منافذ مدل بروکز و کوری پیشنهاد شده بود، به‎کار رفت. در هر دو روش از رابطه بین شاخص توزیع اندازه منافذ مدل ب...

متن کامل

تعیین مدل مناسب در تخمین منحنی مشخصه رطوبتی (Swcc) در شرایط مختلف رطوبتی خاک رسی متراکم

خاکهای رسی در محل‌های دفن زباله به صورت متراکم و به منظور کاهش آلودگی کاربرد دارند. با توجه به اینکه غالباً لاینرهای رسی متراکم غیراشباع می‌باشند، تخمین ویژگی‌های هیدرولیکی غیراشباع از جمله منحنی رطوبتی ضروری است. در این پژوهش، منحنی مشخصه رطوبتی(SWCC) خاک رسی در شرایط رطوبتی متفاوت (خشک، بهینه، مرطوب) و تراکم‌های متفاوت(کاهش، استاندارد، اصلاح شده) با استفاده از دستگاه صفحات فشاری به دست آمد. سپ...

متن کامل

بهبود تخمین منحنی مشخصه آب - خاک با استفاده از منحنی دانه‌بندی و چگالی ظاهری خاک

  Soil particle size distribution and bulk density are used for estimating soil-moisture characteristic curve. In this model, soil particle size distribution curve is divided into a number of segments, each with a specific particle radius and cumulative percentage of the particles greater than that radius. Using these data, soil-moisture characteristic curve is estimated. In the model a scale f...

متن کامل

بهبود تخمین منحنی مشخصه آب - خاک با استفاده از منحنی دانه‌بندی و چگالی ظاهری خاک

  Soil particle size distribution and bulk density are used for estimating soil-moisture characteristic curve. In this model, soil particle size distribution curve is divided into a number of segments, each with a specific particle radius and cumulative percentage of the particles greater than that radius. Using these data, soil-moisture characteristic curve is estimated. In the model a scale f...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 26  شماره شماره1 بخش 2

صفحات  93- 113

تاریخ انتشار 2016-05-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023