تأثیر شیوه تدریجی - پناهی بر تنوع گونه‌های گیاهی در جنگل های راش شرقی (مطالعه موردی: جنگل های شفارود- گیلان)

نویسندگان

  • علیرضا رنج آور دانشجوی کارشناسی ارشد گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان
چکیده مقاله:

به‌منظور بررسی تأثیر بهره‌برداری بر تنوع گونه‌های گیاهی، دو پارسل بهره‌برداری شده و بهره‌برداری نشده از جنگلهای راش منطقه شفارود واقع در غرب گیلان انتخاب شدند. آماربرداری به‌روش منظم تصادفی انجام و مساحت قطعه نمونه برای گونه‌های چوبی2500 مترمربع و به شکل مربع انتخاب شد. برای گونه‌های علفی با استفاده از روش قطعات نمونه حلزونی سطح قطعه نمونه 64 مترمربع به‌دست آمد و برای مطالعه زادآوری از قطعات نمونه 100 متر مربعی استفاده شد. در نهایت به‌ترتیب 24 و 27 قطعه نمونه از جنگلهای بهره‌برداری نشده و بهره‌برداری شده برداشت شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از شاخصهای تنوع شانون- وینر، یکنواختی پیلو و شاخص تشابه جاکارد استفاده شد. نتایج نشان داد که غنای گونه‌های درختی، درختچه‌ای و علفی در جنگل بهره‌برداری شده به‌ترتیب برابر 7، 8 و 28 عدد و در جنگل بهره‌برداری نشده به‌ترتیب برابر 6، 4 و 18 عدد می‌باشد. مقدار تنوع در لایه درختی در جنگل بهره‌برداری نشده بیشتر از جنگل بهره‌برداری شده بود، اما مقدار آن در لایه‌های نونهال، نهال کوچک، نهال بزرگ، درختچه‌ای و علفی در جنگل بهره‌برداری شده بیشتر از بهره‌برداری نشده به‌دست آمد. همچنین مقدار یکنواختی در تمامی لایه‌های رستنی در جنگل بهره‌برداری شده بیشتر از جنگل بهره‌برداری نشده حاصل شد. میزان شاخص تشابه جاکارد در دو جنگل مورد مطالعه در لایه‌های درختی، درختچه‌ای و علفی به‌ترتیب برابر 50/62، 00/50 و71/60 درصد به‌دست آمد.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر شیوه تدریجی- پناهی بر تنوع گونه‌ای درختی در جنگل های بلوط لوه گرگان

به‌منظور بررسی تأثیر شیوه تدریجی- پناهیبر تنوع گونه‌ای در هر یک از مراحل اجرای آن، تحقیق حاضر در جنگلهای بلوط لوه، گرگان اجرا شد. در این مطالعه 117 قطعه نمونه 36/0 هکتاری به ابعاد 60×60 متر به روش آماربرداری خوشه­ای پیاده و اطلاعات قطر و نوع گونه درختی برداشت شد. در این تحقیق سه توده مدیریت شده (توده پناهی دانگ دوم (20ساله)، توده پناهی دانگ اول (40ساله) و اصلاحی) و توده طبیعی براساس شاخصهای تنو...

متن کامل

تأثیر اجرای شیوه تدریجی پناهی روی برخی مشخصه های مهم توده های جنگلی در سری نُه شفارود گیلان

The effect of management was studied on the variation of some crucial forest stand features in the district nine of Shafaroud Gilan during a 20-year period. The survey was conducted in the regeneration affectation on 1985 and 2007. The measurement were done with a similar design (systematic randomized sampling in a 150×200m grid and 0.1 ha circular field plots) in 1985 and 2007, respectively. A...

متن کامل

تأثیر شیوه تدریجی- پناهی بر تنوع گونه ای درختی در جنگل های بلوط لوه گرگان

به منظور بررسی تأثیر شیوه تدریجی- پناهیبر تنوع گونه ای در هر یک از مراحل اجرای آن، تحقیق حاضر در جنگلهای بلوط لوه، گرگان اجرا شد. در این مطالعه 117 قطعه نمونه 36/0 هکتاری به ابعاد 60×60 متر به روش آماربرداری خوشه­ای پیاده و اطلاعات قطر و نوع گونه درختی برداشت شد. در این تحقیق سه توده مدیریت شده (توده پناهی دانگ دوم (20ساله)، توده پناهی دانگ اول (40ساله) و اصلاحی) و توده طبیعی براساس شاخصهای تنو...

متن کامل

تأثیر اجرای شیوه تک‌گزینی بر تنوع گونه‌های علفی در جنگل آمیخته راش (مطالعه موردی: ناو اسالم، گیلان)

تغییرات پوشش گیاهی جنگل تحت تأثیر عامل‌های متعددی قرار دارد که یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین آنها تاج‌پوشش درختان است. پژوهش پیش‌رو با هدف بررسی تأثیر تاج‌پوشش باز و بسته درختان بر تنوع گونه‌های علفی در جنگل‌های ناو اسالم انجام شد. سه اندازه روشنه کوچک (100 تا 200 مترمربع)، متوسط (200 تا 300 مترمربع) و بزرگ (300 تا 400 مترمربع) هر کدام با پنج تکرار انتخاب شد. سطوح شاهدی نیز با همین اندازه زیر ...

متن کامل

بررسی حاشیه بازاریابی چوب های راش، ممرز، توسکا و افرا (مطالعه موردی: جنگل شفارود در استان گیلان)

هدف از این تحقیق، ارزیابی و تحلیل مدل‌های حاشیه بازاریابی چوب‌های جنگلی با توجه به نوع گونه، درجه‌بندی گرده‌بینه و نوع وسیله حمل و نقل است. به این منظور اطلاعات مربوط به قیمت پیشنهادی و قیمت فروش گرده‌بینه‌های راش، توسکا، ممرز و افرای تولیدی سال 1387 جنگل شفارود و همچنین هزینه‌های مربوط به تبدیل گرده‌بینه، حمل و نقل و فروش ضایعات، از راه مصاحبه جمع‌آوری شد. بر اساس این اطلاعات، شاخص‌های مختلف م...

متن کامل

تأثیر اجرای شیوه تک گزینی بر تنوع گونه های علفی در جنگل آمیخته راش (مطالعه موردی: ناو اسالم، گیلان)

تغییرات پوشش گیاهی جنگل تحت تأثیر عامل های متعددی قرار دارد که یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین آنها تاج پوشش درختان است. پژوهش پیش رو با هدف بررسی تأثیر تاج پوشش باز و بسته درختان بر تنوع گونه های علفی در جنگل های ناو اسالم انجام شد. سه اندازه روشنه کوچک (100 تا 200 مترمربع)، متوسط (200 تا 300 مترمربع) و بزرگ (300 تا 400 مترمربع) هر کدام با پنج تکرار انتخاب شد. سطوح شاهدی نیز با همین اندازه زیر ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 16  شماره 1

صفحات  73- 61

تاریخ انتشار 2008-03-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023