تأثیر ضداکسیدا نهای طبیعی بر روی خواص فیزیکوشیمیائی بیف برگر

نویسندگان

  • الهام خسروی
  • شهرام دخانی
  • غلامحسین کبیر
چکیده

محدودیت مصرف ضداکسیدانهای مصنوعی در مواد غذائی موجب شده که تحقیقات وسیعی به منظور شناسائی و تولید انواع ضداکسیدانهای طبیعی انجام گیرد . در این پژوهش تأثیر ضداکسیدانی آلفاتوکوفرول، خردل و رزمار ی بر روی نمونه های بیف برگر مورد بررسی قرار گرفت . 6 تیمار بیف برگر تهیه گردید که تیمارها به ترتیب نمونه شاهد فاقد هر نوع ضداکسیدانی ، نمونه های شاهد با افزودن 1 و یا 2 درصد پودر خردل، شاهد که دارای 1 و یا 2 درصد پودر رزماری بوده و تیمار ششم نیز شاهد که دارای 500 قسمت در میلیون آلفاتوکوفرول بود .نمونه ها به مدت 4 ماه در دمای 18- درجه سانتیگراد نگهداری شدند . تفاوت میزان پیشرفت اکسیداسیون تیمارها طی مدت انبارداری در سطح احتمال 5 درصد معنی دار بود . به نحوی که نمونه شاهد دارای بالاترین اعداد اسیدتیوباربیتوریک و پراکسید ( 64/0 ، 42/1 ) و نمونه آلفا توکوفرول کمترین اعداد ( 44/0 ، 81/0 ) را داشته است . آلفا توکوفرول، رزماری و خردل به ترتیب قدرت ضد اکسیدانی بیشتری در جلوگیری از اکسیداسیون چربی نشان دادند .در ارزیابی حسی نمونه ها، تیمارهای شاهد و آلفاتوکوفرول به احتمال 95 درصد از بقیه مطلو بتر بوده و سایر تیمارها نامطلوب شناخته شدند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر ضد اکسایشی و ضد میکروبی عصاره پوست انار بر بیف برگر طی دوره نگهداری یخچالی

تأثیر عصاره آبی پوست انار بر ویژگی­های میکروبی و اکسایش چربی همبرگر طی 6 روز نگهداری در دمای°C 4 بررسی شد. نمونه­های همبرگر با 500، 1000 و 1500 میلی گرم پودر عصاره پوست انار بر کیلوگرم گوشت، تهیه شدند و نتایج با همبرگر بدون هیچ افزودنی (کنترل منفی) و همبرگر با 200 میلی گرم BHT بر کیلوگرم مقایسه گردیدند. ویژگی­های رنگ (L*, a*, b*)، شمارش کلی باکتری­های هوازی و شاخص اسید تیوباربیتوریک با فواصل 3 ...

متن کامل

تأثیر اکسایش الیاف بازیافتی بر روی خواص کاغذ بدست آمده

این تحقیق برای بررسی امکان افزایش خصوصیات مقاومتی و نوری کاغذهای ساخته شده از الیاف باطله اکسید‌شده انجام شد. در این مطالعه نمونه‌های کاغذ روزنامه باطله به‌صورت تصادفی انتخاب و پس از تبدیل به خمیرکاغذ، جوهرزدایی شد و بعد بخشی از آن پالایش گردید. هر دو خمیر بازیافتی پالایش‌شده و پالایش‌نشده به دو گروه تقسیم گردید. در هر دو مورد یک گروه از خمیرها، بدون تیمار با پروکسید هیدروژن و فقط با افزودن 2% ...

متن کامل

بررسی اثر افزودن نانوکریستال هیدروکسی آپاتیت طبیعی بر روی خواص مکانیکی و ریز ساختاری سیمان سورل

در این پژوهش تلاش شده است تا تاثیر استفاده از نانوکریستال هیدروکسی آپاتیت  طبیعی بر ریزساختار و خواص مکانیکی سیمان سورل مورد مطالعه قرار گیرد  .برای مطالعه و بررسی مورفولوژی و ریزساختار سیمان حاوی نانو کریستال هیدروکسی آپاتیت، از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)بهره گرفته شد. آنالیز فازی نمونه‌ها با تکنیک XRD ارزیابی شد وحضور فاز هیدروکسی آپاتیت را در زمینه سیمان سورل تأیید نمود. در نهایت از آزمو...

متن کامل

تأثیر جا‌نشانی روی بر تغییرات ساختار میکروسکوپی و خواص مغناطیسی فریت منیزیم روی Mg1-xZnxFe2O4

In this research, magnesium-zinc ferrite nanoparticles (Mg1-xZnxFe2O4) (x = 0, 0.2, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1) have been synthesized using sol-gel auto-combustion method. The X-ray diffraction analysis (XRD) revealed that the samples crystallized in a single-phase cubic spinel structure. Crystallites size of samples varies from 13nm to 29nm, also the lattice parameters and bonds length tetrahedral ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 35  شماره 4

صفحات  -

تاریخ انتشار 2004-06-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023