تأثیر غلظت های مختلف نفتالین استیک اسید و ایندول بوتریک اسید بر روی ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی نارنج و نارنج سه برگ

نویسنده

  • شهروز حبیبی کوتنایی مربی گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان
چکیده مقاله:

به منظور بررسی اثر غلظت های مختلف نفتالین استیک اسید و ایندول بوتریک اسید و ترکیب این دو تنظیم کننده بر ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی نارنج و نارنج سه برگ، آزمایشی در گلخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان در سال 1387 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار انجام شد . تیمارهای مورد استفاده 3000 و 4000 میلی گرم در لیتر) ، شامل ایندول بوتریک اسید و نفتالین استیک اسید در چهار سطح (صفر، 2000 و مخلوط این دو با هم بود. برای این منظور بخش تحتانی قلمه های نارنج و نارنج سه برگ به مدت 5 ثانیه در معرض تیمارهای فوق قرار گرفت. نتایج نشان داد که کاربرد ایندول بوتریک اسید و نفتالین استیک اسید بر ای درصد ریشه زایی، میانگین طول ریشه، طول بزرگترین ریشه و وزن خشک ریشه در سطح 1درصد معنی دار بوده است. در بین قلمه های نارنج و نارنج سه برگ، نارنج دارای ریشه زایی بیشتری بود. در غلظت 4000 میلی گرم در لیتر ایندول بوتریک اسید و 3000 میلی گرم در لیتر نفتالین استیک اسید، برای صفات مورد بررسی بهترین نتیجه حاصل شد و نیز اثر آمیخته 2000 میلی گرم در لیتر نفتالین استیک اسید + 3000 میلی گرم در لیتر ایندول بوتریک اسید بهترین نتیجه را در کلیه صفات مورد بررسی نشان داد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر غلظت های مختلف ایندول بوتیریک اسید (IBA) ، نفتالین استیک اسید (NAA) و برهمکنش آنها بر ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی کیوی فروت (Actinidia deliciosa CV. Hayward)

این آزمایش (سال 1386) برای ارزیابی اثر غلظت­های مختلف ایندول بوتیریک اسید (0، 2000 ، 4000 و 6000 میلی گرم در لیتر)، نفتالین استیک اسید (0، 1000 ،2000 و 3000 میلی گرم در لیتر) و برهمکنش آنها بر ریشه زایی قلمه­های نیمه خشبی کیوی فروت (Actinidia deliciosa) رقم هایوارد به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در 3 تکرار و 16تیمار در گلخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت انجام شد. قلمه ها در ...

متن کامل

تأثیر غلظت های مختلف ایندول بوتیریک اسید (iba) ، نفتالین استیک اسید (naa) و برهمکنش آنها بر ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی کیوی فروت (actinidia deliciosa cv. hayward)

این آزمایش (سال 1386) برای ارزیابی اثر غلظت­های مختلف ایندول بوتیریک اسید (0، 2000 ، 4000 و 6000 میلی گرم در لیتر)، نفتالین استیک اسید (0، 1000 ،2000 و 3000 میلی گرم در لیتر) و برهمکنش آنها بر ریشه زایی قلمه­های نیمه خشبی کیوی فروت (actinidia deliciosa) رقم هایوارد به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در 3 تکرار و 16تیمار در گلخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت انجام شد. قلمه ها در ...

متن کامل

بررسی اثر ایندول بوتیریک اسید (iba) و نفتالین استیک اسید (naa) بر ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی گیاه دارویی رزماری (rosmarinus officinalis l.)

رزماری (rosmarinus officinalis l.) گیاهی چندساله، دارویی، معطر و متعلق به خانواده نعناعیان (lamiaceae) است. این گیاه به دلیل تنوع کاربرد در طراحی فضای سبز و همچنین استفاده مواد مؤثره آن در صنایع مختلف نظیر دارویی، آرایشی- بهداشتی و غذایی مورد توجه بسیار واقع شده است. این تحقیق به صورت دو آزمایش مجزا در قالب طرح کاملاً تصادفی به منظور بررسی اثر غلظت های مختلف (0، 1000، 2000، 3000، 4000 و 5000 mgl...

متن کامل

اثر طول قلمه و غلظت های مختلف ایندول بوتیریک اسید بر ریشه زایی قلمه های گل کاغذی (Willd. (Bougainvillea spectabilis

برای ارزیابی طول های مختلف قلمه و غلظت های متفاوت ایندول بوتیریک اسید بر ریشه زایی گل کاغذی، پژوهشی در شرایط فضای آزاد از اسفند ماه 1389 تا اردیبهشت 1390 در شهرستان خرمشهر اجرا گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار سطح طول قلمه چوب سخت ( 5، 10، 15 و 20 سانتی متر) و هفت سطح هورمون ایندول بوتیریک اسید (صفر، 500، 1000، 1500، 2000، 2500 و 3000 میلی گرم در لیتر) در ...

متن کامل

اثر ایندول بوتریک اسید و نفتالین استیک اسید بر ریشه زایی قلمه چوب نرم، نیمه چوبی و چوب سخت انار در طول فصل رویش و خواب

انار با نام علمیl. punica granatum یکی از محصولات پر ارزش باغبانی به شمار آمده که موطن اصلی آن ایران می باشد. هدف از اجرای این طرح معرفی یک روش کارآمد و اقتصادی با صرف زمان و فضای کمتر برای تکثیر غیر جنسی ارقام ملس ساوه و ملس یزدی و ایجاد درختانی با رشد یکنواخت و یکسان بود. بررسی حاضر در 2 آزمایش مستقل طی دو فصل خواب و رویش در قالب آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه بلوک های کامل تصادفی با 2 رقم ...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 27

صفحات  64- 72

تاریخ انتشار 2012-12-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023