تأثیر فصل زایش بر برخی صفات تولیدی و تولید مثلی در گاوهای هلشتاین استان تهران

نویسندگان

چکیده مقاله:

     The aim of this research was to investigate the calving season effect on some of the productive traits including milk production, fat percentage and some of reproductive traits including pregnancy period and calf birth weight and also estimation of genetic parameters of studied traits too. In this study the data of 22360 Holestein dairy cows form Tehran province’s 65 herds of between 2012 to 2016 was used that were collected by the country animal breeding center. The study of fixed effects (HYS) and comparison of means was carried out with GLM Procedure of SAS 9.2 software. Estimation of genetic parameters was done by ASReml 3.0 software. The effect of calving season on all traits was significant (p<0.05). The highest milk production was calculated in autumn (8765.93±43.41 kg). The highest and lowest amount of fat percentage was in autumn (3.20±0.01 %) and winter (3.18±0.01 %) respectively. The longest and shortest pregnancy period was observed in summer (289.93±1.65 days) and spring (291.33±1.66 days) respectively (p<0.05). The highest and lowest birth weight of calf was in winter (42.86±0.37 kg) and summer (42.31±0.34 kg) respectively (p<0.05). Heritability of milk production, fat percentage, pregnancy period and calf birth weight was 0.17 ± 0.01, 0.02 ± 0.01, 0.03 ± 0.008 and 0.30 ± 0.11 respectively. The genetic and phenotypic correlation between milk production and fat percentage was calculated 0.29 ± 0.12 and -0.08 ± 0.01 respectively. The genetic and phenotypic correlation between calf birth weight and pregnancy period was 0.20 ± 0.18 and -0.05 ± 0.03. Using management programs like determination of suitable time for insemination of ready cows for pregnancy can result in improvement of milk production and fat percentage in autumn and winter. In regard to positive correlation between calf birth weight and pregnancy period, accurate management and appropriate nutrition can be effective in reducing of dystocia rate in cold seasons.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی دوره اول شیردهی در گاوهای هلشتاین ایران

در این تحقیق، از رکورد¬های متعلق به 64220 رأس گاو شیری نژاد هلشتاین در دوره اول شیرواری استفاده گردید. داده¬های مذکور مربوط به 749 گله بوده که طی سال¬های 1375 تا 1388 توسط مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور جمع-آوری شده بود. صفات مورد بررسی شامل صفات تولیدی (تولید شیر 305 روز، درصد چربی شیر 305 روز، درصد پروتئین شیر 305 روز و طول دوره شیردهی) و صفات تولید مثلی (طول دوره خشکی، سن هنگام او...

متن کامل

تأثیر استفاده از موننسین و کروم در جیره دوره انتظار زایش بر برخی از فراسنجه‌های تولیدی و تولید مثلی در گاوهای هلشتاین

تأثیر استفاده از مکمل‌های موننسین، کروم و اثر متقابل آن ها در جیره دوره انتقال (14 روز قبل از زایش) با استفاده از 30 رأس گاو آبستن چند بار زایش کرده در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار بررسی شد. تیمارها شامل: 1) تیمار شاهد (بدون افزودنی)؛ 2) تیمار با مصرف موننسین (400 میلی‌گرم در روز)؛ 3) تیمار با مصرف کروم (03/0 میلی‌گرم در کیلوگرم وزن متابولیکی بدن) و 4) تیمار با مصرف کروم - موننسین (400 م...

متن کامل

برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی از اختلالات تولید مثلی و ارتباط آنها با صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین ایران

     In this study, estimation of genetic parameters were performed for some reproductive disorders (retained placenta, repetitious abortion and infertility) and genetic and phenotypic correlations between these traits with milk, fat and protein yield.  The obtained data were collected from 63403 Holstein cows on Animal Breeding Center of Iran (from 2001 to 2013). After editing the data, estima...

متن کامل

تأثیر هم خونی بر برخی از صفات تولیدی و تولید مثلی گاو های‌ هلشتاین در مجتمع کشت و صنعت مغان

This research was done to estimate of inbreeding coefficient and its effect on some of productive and reproductive traits in Moghan agro-industrial company Holstein cows with using of 17966 Holstein cows pedigree data from 2007 to 2016. For preparing and editing of data, estimate of inbreeding coefficient and traits regression content from inbreeding Fox pro, Excel, CFC and Wombat softwares wer...

متن کامل

تعیین بهترین میزان توارث نژاد هلشتاین در گاوهای شیری آمیخته بر اساس ترکیب صفات تولیدی و تولید مثلی

در اصلاح‌‌نژاد گاوهای شیری علاوه بر تولید شیر توجه به سایر صفات تولیدی و تولیدمثلی نیز ضرورت دارد. برای تعیین بهترین میزان توارث نژاد هلشتاین در جمعیت گاوهای شیری آمیخته ایران، از رکوردهای دوره اول شیردهی 4917 رأس گاو شیری آمیخته که در مرکز اصلاح‌نژاد دام کشور طی سال‌های 1370 تا 1386 جمع‌آوری شده بود، استفاده شد. بررسی روی گاوهای آمیخته با نسبت‌های مختلف توارث نژاد هلشتاین شامل 5/12، 25، 5/37،5...

متن کامل

بررسی فنوتیپی و ژنتیکی برخی صفات تولید مثلی گاوهای هلشتاین در استان های یزد، زنجان و تبریز

به منظور مقایسه پارامترهای ژنتیکی، همبستگی ژنتیکی و محیطی صفات باروری از 85324 رکورد مربوط به صفات تولیدمثلی (فاصله گوساله­زایی، روزهای باز و نرخ باروری) 20 گله (34680 دام) در پنج دوره شیردهی و سه منطقه آب و هوایی، سردسیر (استان آذربایجان شرقی)، معتدل (استان زنجان) و گرمسیری (استان یزد) طی سال­های 1364 تا 1389 استفاده شد. برای پیدا کردن عوامل مؤثر بر روی صفات و مقایسات میانگین­ها با استفاده از ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 9  شماره 19

صفحات  76- 82

تاریخ انتشار 2018-06

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023