تأثیر ماساژ بازتابی پا بر فشارخون بیماران مبتلا به سکته مغزی

نویسندگان

  • مجتبوی, سیدجواد دکترای تخصصی بالینی طب چینی، مشهد، ایران
  • محمدپور, علی
چکیده

  Background & Aim: Vascular events and strokes are third leading causes of death worldwide. There are also major causes of human morbidity. Various pharmacological and non-pharmacological treatments are proposed to patients with stroke. The purpose of this study was to determine effect of foot reflexology, as a non-pharmacological procedure, on systolic and diastolic blood pressures in patients with stroke.   Methods & Materials: In this clinical trial, 68 patients with stroke were selected and divided randomly into two experiment (n=34) and control (n=34) groups. Each patient in the experiment group received foot reflexology for 30 minutes. Data were recorded in the demographic and blood pressure record form. Data were analyzed using t-tests and ANOVAs in the SPSS-20.    Results: There were no significant differences between the mean systolic and diastolic blood pressures of patients in experiment and control groups at baseline. The blood pressure was significantly reduced among the experiment group after receiving the foot reflexology (P<0.05). The mean systolic blood pressure was significantly reduced in the experiment group after 10 and 30 minutes of massage and the diastolic blood pressure was reduced significantly in all measured times (P<0.05).   Conclusion: Results showed positive effects of foot reflexology on reducing blood pressure in patients with stroke. Foot reflexology should be recommended as a supplement treatment in patients with stroke.   

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر ماساژ بازتابی پا بر شاخص های فیزیولوژیک بیماران مبتلا به سکته مغزی

Introduction & Objective:Stroke is the leading cause of disability in adults and the 6th cause of diseases burden, globally. Different methods such as methods of alternative medicine can help nurses to improve patients’ health. Foot reflexology massage is one of the techniques that can be used. The purpose of this study is to determine the impact of this method on physiological parameters of pa...

متن کامل

تأثیر ماساژدرمانی بر میزان فشارخون بیماران مبتلا به سکته مغزی

تأثیر ماساژدرمانی بر میزان فشارخون بیماران مبتلا به سکته مغزی مینا جوزی ، راضیه امینی ، وجیهه نوربخش چکیده مقدمه: حوادث عروقی مغز سومین علت مرگ و میر در جوامع غربی، پس از سکته های قلبی و سرطانها می باشند. سکته مغزی علاوه بر ایجاد مرگ و میر باعث ناتوانی در تمام طول عمر نیز می شود که می تواند به صورت اختلالات گوناگون حرکتی، جسمی، تکلمی، حافظه، بینایی و... باشند. در کنار اقدامات درمانی حما...

متن کامل

تاثیر ماساژ بازتابی پا بر شاخص های فیزیولوژیک بیماران مبتلا به سکته مغزی

مقدمه و هدف: سکته مغزی علت اصلی ناتوانی در بزرگسالان و ششمین علت اصلی بار بیماری در سراسر جهان است. ماساژ بازتابی پا یکی از روش ها ی طب مکمل است که می تواند جهت ارتقاء سلامتی مورد استفاده قرار گیرد. هدف از پژوهش حاضر نیز تعیین تاثیر این روش بر شاخص های فیزیولوژیک در مبتلایان به سکته مغزی می باشد. روش کار: این پژوهش از نوع کارآزمائی بالینی می باشد که در آن 68 بیمار مبتلا به سکته مغزی انتخاب و به...

متن کامل

بررسی تأثیر ماساژ بازتابی پا بر شدت درد بیماران مبتلا به کمر درد مزمن

  بررسی تأثیر ماساژ بازتابی پا بر شدت درد بیماران مبتلا به کمر درد مزمن      مهدی رضوانی امین [1] ، مسعود سیرتی نیر [2] ، دکتر عباس عبادی [3] ، مهدی صادقی شرمه [4] ، سید طیب مرادیان [5] *   تاریخ دریافت: 30/06/1391 تاریخ پذیرش: 01/09/1391   چکیده   پیش زمینه و هدف: کمردرد اثرات نامطلوبی بر جنبه‌های مختلف زندگی افراد به جایمی‌گذارد، لذا از روش‌های مختلفی جهت تسکین درد این بیماران استفاده می‌...

متن کامل

مقایسه تأثیر ماساژ بازتابی و ماساژ استروک بر شاخص های فیزیولوژیک در بیماران مبتلا به سکته قلبی

  Introduction : Nowadays in many countries “massage” is considered   as an important part of nursing care and in many clinical situations it is used as complementary treatment for stress reduction. This study with the goal of comparing of reflexive and stroke massages on physiologic indices in patients with MI was performed.   Materials and Methods: This clinical trial was performed in 2012 on...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 19  شماره None

صفحات  16- 28

تاریخ انتشار 2013-07

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021