تأثیر مدیریت ذینفعان بر عملکرد مالی شرکت

نویسندگان

  • مجتبی گل محمدی شورکی
چکیده مقاله:

امروزه مدیریت روابط با ذینفعان نقش مهمی را در بهبود عملکرد و رشد و توسعه پایدار شرکت‌ها ایفا می‌کند. منظور از مدیریت ذینفعان، ایجاد تعادل بین منافع گروه‌های ذینفع می‌باشد. هدف این مقاله، بررسی تأثیر مدیریت ذینفعان بر عملکرد مالی شرکت است. برای اندازه‌گیری مدیریت ذینفعان، جریانهای نقد پرداختی به هر یک از گروه‌های ذینفع به‌عنوان معیاری برای تأمین منافع آن‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. برای بررسی موضوع، نمونه‌ای متشکل از 220 شرکت در فاصله زمانی سال‌های 1389 تا 1393 انتخاب شده است. داده‌های تحقیق، با استفاده از رگرسیون خطی چندمتغیره تجزیه ‌وتحلیل شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که بین مدیریت ذینفعان با نرخ بازدهی دارایی‌‌ها، نسبت سود ناخالص به فروش و نسبت سود خالص به فروش به عنوان شاخص‌ها‌‌ی عملکرد مالی شرکت رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. به بیان دیگر، ایجاد تعادل بین منافع گروه‌های مختلف ذینفع و کاهش تضاد و تعارض بین منافع آن‌‌ها، منجر به بهبود عملکرد مالی شرکت می‌گردد. نتایج پژوهش، انگیزه لازم برای مدیریت در خصوص توجه لازم به منافع تمامی ذینفعان در جهت افزایش اعتبار و توان رقابتی شرکت‌‌ها را فراهم می‌‌آورد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت

امروزه در اقتصاد جهانی، دانش به¬عنوان مهم¬ترین سرمایه جایگزین سرمایه¬های مالی و فیزیکی شده است و فضای کسب و کار مبتنی بر دانش، نیازمند رویکردی است که دارایی نامشهود جدید سازمانی مانند نوآوری¬های نیروی انسانی، روابط با مشتریان، ساختار سازمانی و. . . را در بر می¬گیرد. در اقتصاد دانش¬محور، نقش سرمایه فکری در ایجاد ارزش برای سازمان¬ها بسیار بیشتر از نقشی است که سرمایه¬های فیزیکی ایفا می¬کند. بنابرا...

متن کامل

تأثیر سطوح اهرم مالی بر مدیریت سود واقعی شرکت ها

 هدف این پژوهش بررسی تأثیر سطوح مختلف اهرم مالی بر مدیریت سود واقعی می­باشد. دراین پژوهش تعداد125 شرکت درقالب دوگروه (شرکت­های دارای اهرم مالی بالا وپایین) تفکیک و در بازه زمانی 1392-1383 مورد بررسی قرارگرفته است. معیارهای مدیریت سود واقعی شامل: جریان­های نقد عملیاتی غیرعادی، هزینه­های تولیدغیر عادی و هزینه­های اختیاری غیر عادی       می­باشد. برای بررسی تأثیر اهرم مالی برمعیارهای مدیریت سود واق...

متن کامل

بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت ها

آنچه که امروزه تجربه می شود، تغییر و انتقالی عظیم از منابع مادی به دانش است. اکنون دارایی هایفیزیکی و مالی برای دستیابی به اهداف سازمان، ضروری اما ناکافی هستند. در عوض، دانش، تنظیماتفناوری، روابط خوب با مشتری، سیستم های اطلاعاتی و... که سرمایه فکری سازمان را تشکیل می دهند،به عنوان عوامل کلیدی موفقیت در عصر اطلاعات شناخته می شوند. باور بر این است که سرمایه فکریشامل سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری...

متن کامل

بررسی تأثیر تمرکز مشتری بر عملکرد مالی شرکت

تأثیر تمرکز مشتری بر عملکرد شرکت، از دو دیدگاه قابل بررسی است: دیدگاه اول تمرکز مشتری را عامل فشار بر فروشنده در نظر میگیرد و دیدگاه دوم آن را عاملی برای افزایش هماهنگی تولید، مدیریت موجودیها و تسهیم اطلاعات در زنجیره تأمین به شمار می‌آورد. افزایش تمرکز مشتری، موجب کاهش هزینههای فروش و بهبود عملکرد مالی شرکت میشود. این پژوهش برای بررسی اثر تمرکز مشتری بر بهبود عملکرد مالی شرکت طراحی شده اس...

متن کامل

تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت

امروزه در اقتصاد جهانی، دانش به¬عنوان مهم¬ترین سرمایه جایگزین سرمایه¬های مالی و فیزیکی شده است و فضای کسب و کار مبتنی بر دانش، نیازمند رویکردی است که دارایی نامشهود جدید سازمانی مانند نوآوری¬های نیروی انسانی، روابط با مشتریان، ساختار سازمانی و. . . را در بر می¬گیرد. در اقتصاد دانش¬محور، نقش سرمایه فکری در ایجاد ارزش برای سازمان¬ها بسیار بیشتر از نقشی است که سرمایه¬های فیزیکی ایفا می¬کند. بنابرا...

متن کامل

مدیریت سرمایه در گردش، عملکرد شرکت و محدویت‌های تامین مالی

سرمایه در گردش بخش عظیمی از سرمایه سازمان را به خود اختصاص می دهد و مدیریت آن نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد مالی شرکت رابطه یو شکل معکوسی وجود دارد. با توجه به اینکه شرایط مالی ممکن است نقش مهمی در این ارتباط داشته باشد، هدف این پژوهش بررسی رابطه تابعی بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت و همچنین تاثیر محدودیت های مالی بر رابطه بین مدیریت سرمایه در گرد...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره 1

صفحات  25- 50

تاریخ انتشار 2016-08-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023