تأثیر نوروفیدبک بر پرخاشگری و نشانه های بالینی وسواس- بی اختیاری دانش آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه- فزون کنشی

نویسندگان

  • افضلی, لیلا دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتیف دانشگاه الزهرا
  • قاسم زاده, سوگند گروه روان‌شناسی کودکان استثنایی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران
  • مهاجرانی, محمد دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران
  • نوری پور لیاولی, رقیه دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتیف دانشگاه الزهرا
چکیده مقاله:

زمینه و هدف:  نشانه­های بالینی وسواس- بی­ اختیاری و پرخاشگری موجب آسیب قابل ملاحظه در کنش­ وری عاطفی و اجتماعی مبتلایان به اختلال نارسایی توجه- فزون ­کنشی می­ شود که لازم است روش‌های مناسب تشخیصی و درمانی برای این گروه از کودکان در نظر گرفته شود. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر نوروفیدبک بر پرخاشگری و نشانه­ های بالینی وسواس- بی ­اختیاری دانش­ آموزان پسر مبتلا به اختلال نارسایی توجه- فزون­کنشی بود. روش: روش پژوهش شبه ­آزمایشی و در چهارچوب طرح­ های پیش­ آزمون- پس ­آزمون بود. جامعه آماری شامل دانش ­آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه- فزون ­کنشی شهر تهران بود که در سال 1395 به مراکز خدمات روان ­شناختی و مشاوره این شهر مراجعه کردند.  نمونه شامل 24 دانش­ آموز پسر 10 تا 14 ساله بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و با انتساب تصادفی به طور مساوی در گروه آزمایشی و گروه گواه  قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه تشخیصی کوتاه اختلال نارسایی توجه- فزون­کنشی کانرز (1999)، مقیاس یل- براون (1989) و پرسشنامه پرخاشگری باس و پری (1992)، بود. برنامه مداخله­ای درمان نوروفیدبک طی 33 هفته متوالی به صورت 3 جلسه نیم­ ساعته در هر هفته اجرا شد. داده ­های به‌دست‌آمده به روش تحلیل کوواریانس تک ­متغیری چندمتغیری تحلیل شدند. یافته­ ها: نتایج نشان داد که درمان نوروفیدبک منجر به کاهش معنا­داری در نمرات نشانه­ های بالینی وسواس و تمامی مؤلفه‌های پرخاشگری در دانش ­آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه- فزون­ کنشی شده است (0/05P<). نتیجه‌گیری: بنا بر نتایج این مطالعه، به نظر می ­رسد درمان مبتنی بر نوروفیدبک می ­تواند درمان اثربخشی در زمینۀ نشانه­ های وسواس- بی­اختیاری و  پرخاشگری در دانش ­آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه- فزون­ کنشی باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر شن بازی درمانی بر کاهش نشانه های تکانشگری و نارسایی توجه در کودکان پسر مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی

زمینه و هدف: اختلال نارسایی توجه/ فزون­ کنشی یکی از رایج ­ترین اختلال­ های دوره کودکی است که مشکلات فراوانی را برای کودک و خانواده او ایجاد می ­کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر شن­بازی بر کاهش نشانه­ های تکانش گری و نارسایی توجه در کودکان پسر مبتلابه اختلال نارسایی توجه/فزون­ کنشی انجام شد. روش­: پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمه ­آزمایشی با طرح پیش ­آزمون- پس­ آزمون با گروه گواه بود. جامعه آمار...

متن کامل

تاثیر آموزش نوروفیدبک بر اضطراب و افسردگی دانش آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی

Background and Objectives: Neurofeedback training method, as a relatively new therapy method, is being used for treatment of diseases and disorders. This research aimed to investigate the effect of neurofeedback training on anxiety and depression in students with attention deficit/hyperactivity disorder. Materials and Methods: This was a semi-experimental study with a pre-test and post-test ...

متن کامل

توانایی حل مسائل ریاضی با و بدون نیاز به بروزرسانی در دانش آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی، ناتوانی یادگیری، و دانش آموزان با تحول بهنجار

زمینه و هدف: دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری و اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشی در استفاده از حافظه فعال و در نتیجه بروزرسانی اطلاعات، نارسایی عمده­ای دارند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه نقش بروزرسانی اطلاعات در حل مسائل ریاضی در دانش‌آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشی، اختلال یادگیری، مبتلا به هر دو اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشی و یادگیری، و دانش‌آموزان بهنجار انجام شد.  روش: طرح پژ...

متن کامل

اثربخشی درمان نوروفیدبک بر علائم کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه /فزون کنش

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مطالعه اثر بخشی نوروفیدبک بر کاهش علائم بیش فعالی انجام شد. روش: پژوهش حاضر آزمایشی از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون  با گروه کنترل  بود. بدین منظور تعداد 30 نفر از دانش آموزان مبتلا به بیش فعالی نوع مختلط به شیوه نمونه گیری ملاک محور در دو گروه آزمایشی (15 نفر) و دارونما (15 نفر) به تصادف گمارده شدند. کلیه آزمودنی ها قبل و بعد از درمان با آزمون کامپیوتری TOV...

متن کامل

اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی با شیوه شناختی ـ رفتاری بر کاهش نشانه های اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی در دانش آموزان

مقدمه: با توجه به این­که یکی از مشکلات جدی دانش ­آموزان مبتلا به اختلال­ نارسایی توجه/فزون­ کنشی، نارسائی در زمینه مهارت­ های اجتماعی است؛ پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت­ های اجتماعی با شیوه شناختی ­ـ رفتاری بر کاهش نشانه ­های اختلال نارسایی توجه/فزون­ کنشی در دانش­ آموزان انجام شده است. روش: روش پژوهش حاضر آزمایشی و طرح به کار رفته در این پژوهش، طرح پیش ­آزمون ­ـ­ پس ­آزمون با گرو...

متن کامل

فراتحلیل مطالعات همه‌گیری شناسی اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی

هدف پژوهش حاضر فرا‌تحلیل مطالعات همه‌گیری‌شناسی اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشی در بزرگسالان ایرانی بود. 10 پژوهش انجام شده از 1380 تا سه ماهه اول 1390 با 5208 نفر آزمودنی، نمونه پژوهش را تشکیل ‌داد. داده‌ها با استفاده از روش نمایش دو جمله‌ای اندازه اثر و روش واریانس معکوس (ولف، 1986؛ هومن، 1387) برای مدل اثرهای ثابت مورد فرا‌تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها نشان دادند که اندازه اثر ترکیبی پژوهش‌های ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره None

صفحات  3- 14

تاریخ انتشار 2018-06

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023